6225002_4397677.jpg

Vare- og tjenestemomskompensasjon 2019

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Alle medlemsorganisasjonene skal forholde seg til NIF og rapportere til NIF (ikke direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet).

Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2019 for idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner og AS. Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Generell informasjon om ordningen:

 • Søknadsfristen (innrapporteringsfrist til NIF) for medlemsorganisasjonene er satt til 15. august 2019.
 • Det er frivillig å være med i ordningen, men NIF anbefaler alle til å rapportere inn slik at det enkelte organisasjonsledd vil motta kompensasjon.
 • Fleridrettslag, som er juridisk ansvarlig for alle særidrettsgruppene sine, må rapportere inn ett samlet tall som omfatter både hovedlaget og alle særidrrettsgruppene.
 • Det er det årsmøtegodkjente regnskapet for 2018 som legges til grunn ved søknad om momskompensasjon. Det er ikke anledning til å søke om momskompensasjon for tidligere år enn regnskapsåret 2018.
 • Alle søkerne vil motta en kvittering på e-post når søknaden er mottatt. Mrk: man mottar én kvittering i forbindelse med samordnet rapportering, og én annen kvittering i forbindelse med momskompensasjon.
 • Det er ingen minstegrense for å søke momskompensasjon. Minstegrensen på kr 100.000 i søknadssum som er angitt i forskriftens § 4 gjelder ikke for det enkelte organisasjonsledd i idretten, men idretten totalt sett (dvs. at det enkelte organisasjonsledd ikke behøver å tenke på dette).
 • Ved utregning av momskompensasjonen benyttes en beregningsmodell der maksimal kompensasjon vil være basert på 40% av totale driftskostnader korrigert for evt. fradrag multiplisert med en faktor på 0,2. Dvs. at maksimal kompensasjonsbeløp er 8% av søkergrunnlaget. Dette gjelder for de første 5 millionene. Alt over dette kompenseres med 6% (ref. forskriftens § 7). Beregningsmodellen som benyttes for utregning av kompensasjon tar hensyn til at en del av driftskostnadene ikke er mva-belagt (bl.a. lønnskostnader).

Forskriften for ordningen finner dere i sin helhet her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-10-23-1600?q=merverdiavgiftskompensasjon

Forskriften er ny fra 01.01.2019, og det er flere sentrale endringer fra tidligere:

 • NB! Pliktig registrering i Frivillighetsregisteret for alle organisasjonsledd.
 • Endring i beregningsgrunnlag. I 2018 var det 7% på alle kostnader (før avkortning). I 2019 er det 8% av de første 5 millionene, og 6% av alt over dette (før avkortning).
 • Utvidelse av fradrag for de som har søknadsgrunnlag over 5 millioner. 1) Alle kostnader i utlandet skal trekkes ut. 2) Kostnader til leie i egen organisasjon skal trekkes ut.
 • Tydeligere krav til aksjeselskaper om å dokumentere frivillig innsats. Innføring av egenerklæringsskjema.

Dersom rammen for ordningen ikke er tilstrekkelig vil det bli gjort avkortning av søknadsbeløpet. Det må påregnes at det vil bli avkortning i 2019.

 • Tildeling av momskompensasjon for regnskapsåret 2018 vil bli offentliggjort på www.idrettsforbundet.no i begynnelsen av desember 2019. Utbetaling av kompensasjonen vil skje rett i etterkant av offentliggjøringen. Utbetalingen vil skje til det kontonummeret som ligger registrert i vårt medlemsregister. Vi ber derfor om at dere sjekker at det kontonummeret som er registrert er riktig.

For mer informasjon og søknadsprosedyre gå inn på følgende nettside: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/momskompensasjon/

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Alle medlemsorganisasjonene skal forholde seg til NIF og rapportere til NIF (ikke direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet).