politiattest.jpg

Høring om politiattestordningen

Justisdepartementet har gjennomført en høring om politiattestordningen. Selv om høringen i utgangspunktet ikke handlet om hele ordningen med politiattester, men om eventuelle behov for nye hjemler til å kreve politiattest eller for å foreta endringer i eksisterende hjemler, har Norges idrettsforbund valgt å trekke fram de utfordringene ved hele ordningen som vi har påpekt over lang tid.

Dette perspektivet er også trukket fram i høringssvarene fra blant annet Røde Kors, Redd Barna og Norges Speiderforbund.

Les hele høringssinnspillet til Norges idrettsforbund.

Norges idrettsforbund har i sitt høringsinnspill valgt å vektlegge følgende:

«Formålet med NIFs krav til fremleggelse av politiattester er å gjøre norsk idrett til et så trygt sted som mulig å være for barn, ungdom og personer med utviklingshemming. Ordningen med politiattest er ikke et uttømmende virkemiddel, men ett av flere virkemidler for å beskytte disse sårbare gruppene…»

«Tidligere har idrettslag kunnet be om en politiattest hver gang en person tildeles nye oppgaver for idrettslaget, så fremt oppgavene har gitt grunnlag for å innhente ny politiattest. Politiet har imidlertid endret praksis, slik at alle som søker ny attest med formål om å fremvise dette til et idrettslag de tidligere har utført oppgaver for, får avslått søknaden. Dette gjelder uavhengig av om den tidligere oppgaven avsluttet og personens tilknytning til idrettslaget ligger tilbake i tid.

Slik ordningen nå praktiseres av politiet møter den ikke idrettens behov for å sikre trygge rammer for sårbare grupper…»

«Krav til håndtering av personopplysninger innebærer også at idrettslag ikke kan oppbevare politiattester eller opplysninger om straffbare forhold om personer som ikke lenger har en tilknytning til idrettslaget. Fremvisning av en oppdatert politiattest er derfor helt nødvendig for å være trygg på at en person som tildeles en oppgave ikke er dømt for forhold som er uforenlig med oppgaven.

Når dette ikke lenger er mulig, opplever vi at ordningen gir en falsk beskyttelse. Personer som tidligere har fått og fremvist en attest uten merknad, kan nå være borte fra idretten, fra hjemstedet og fra idrettslaget sitt i mange år for så å komme tilbake og gjenoppta funksjoner som krever politiattest.»

«De nevnte svakhetene ved ordningen er ikke utbedret, og er heller ikke adressert i gjeldende høring. Dersom slike endringer ikke blir gjort, er NIFs syn at det ikke bør innføres en plikt for frivilligheten til å innhente politiattester.»