samordnet612.jpg

Disse oppgavene må idrettslaget gjøre innen 30. april

Våren er den viktigste tiden for alle idrettslagene som skal gjennomføre pliktig rapportering. Norges idrettsforbund gir idrettslag en oversikt over frister og oppgaver som må være gjort innen 30. april.

Årsmøte må avholdes innen utgangen av mars 2020

Alle idrettslag skal avholde sitt årsmøte innen utgangen av mars 2020. Norges idrettsforbund (NIF) har laget en egen side med nyttig informasjon om årsmøtene.

For å hindre uheldige konsekvenser kan idrettslagene i særlige tilfeller søke om utsatt frist på å avholde årsmøtet. Idrettslaget må i så fall begrunne hvilke særlige grunner de har for å måtte avholde årsmøtet på et senere tidspunkt. For utsatt frist til utgangen av april kan en søke direkte til idrettskretsen.

Rapportering av medlemsopplysninger innen 30. april 2020

Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall pr. 31.12.19 til NIF innen 30.04.20. På lik linje med fjoråret så er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet søknad og rapportering. Samordnet søknad og rapportering åpnes i KlubbAdmin 1. april 2020.

Hva skal rapporteres:

Idrettslagene skal rapportere nøkkelopplysninger som medlemstall, aktive medlemmer, styreverv og laste opp signert årsmøteprotokoll.

Barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig vil bli påkrevd for de idrettslag som er pålagt å ha disse vervene, les mer om det her: Barneidrettsansvarlig og Politiattestansvarlig


Medlemstall

Medlemmer som per 31.12.19 har betalt medlemskontingent til idrettslaget skal rapporteres. Det blir også mulighet i 2020 å legge inn medlemstall og aktive medlemmer manuelt.

Aktive medlemmer

Alle betalende medlemmer som deltar regelmessig i idrettslagets ordinære treningsaktivitet, eller representerer idrettslaget i konkurranser, skal regnes som «aktive medlemmer».

Med «regelmessig» menes sammenhengende deltakelse gjennom sesongen. Medlemmer som kun deltar i enkeltstående arrangementer, tidsavgrensede opplæringstiltak eller sommerskoler/ferietiltak regnes ikke som «aktive medlemmer».

Betalende medlemmer med verv og ansvar for administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. regnes også som «aktive medlemmer». Det samme gjør medlemmer som er trenere, lagledere eller har andre regelmessige oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser eller annen ordinær aktivitet i idrettslaget.

Medlemmer som kun deltar på enkeltstående dugnader eller transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller konkurranser, anses ikke som «aktive medlemmer».

Alle «aktive medlemmer» skal registreres i de idrettsgrenene de er tilknyttet. For at et medlem skal kunne registreres i flere idrettsgrener organisert av samme særforbund, må treningstilbudene foregå i klart adskilte miljøer.

Bedre klubb

For en enkel egensjekk på hvordan ditt idrettslag jobber med ulike organisasjonsspørsmål anbefaler vi klubbutviklingsverktøyet Bedre klubb

Eventuelle spørsmål kan rettes til NIF support