lovnorm.jpg

Informasjon om lovendringer 1. januar 2022

Det ble på idrettstingene i 2021 vedtatt flere lovendringer. Flere gjaldt fra datoen de ble vedtatt, mens andre trådte i kraft fra og med 1. januar 2022.

Lovendringene medfører behov for å oppdatere idrettslagets lov.

Styre må sørge for at idrettslaget så snart som mulig har en oppdatert lov som er i samsvar med lovnormen. Det er ikke nødvendig å kalle inn til et ekstraordinært årsmøte/ting for å vedta endringer som må innarbeides som følge av endringer i lovnormen. Styret kan selv gjøre dette gjennom et ordinært styrevedtak.

Styret bør ta utgangspunkt i den nye lovnormen og tilpasse denne ved å legge inn de særlige bestemmelsene som idrettslaget har i egen lov i dag.

Når styret vedtar endringene, må det fremgå av vedtaket når lovendringene trer i kraft. Som nevnt må det skje så raskt som mulig.

Styret må informere medlemmene/tilsluttede organisasjonsledd om den nye loven. Dette kan gjøres på idrettslagets hjemmeside eller på annen måte.

Idrettslaget trenger ikke lenger oversende lovendringer i egen lov til et overordnet organisasjonsledd for godkjenning, men skal gjøre følgende kjent med eventuelle lovendringer:

  • Protokoll fra årsmøtet der lovendringene fremgår, sendes idrettskretsen

Link til ny lovnorm (for idrettslag med ordinær lovnorm):
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/lovnormer/for-idrettslag/

Informasjon om lovnormen med veiledning og en oversikt over endringene i lovnormen finnes her.

Har du ytterligere spørsmål ta kontakt med Robert Olsvik eller Aud Bjerkan.

Aud Tronstad Bjerkan
Aud Tronstad Bjerkan
Kontorsekretær

Fagfelt:

  • Klubb- og organisasjonsutvikling
  • Lov og organisasjon

Robert Olsvik
Robert Olsvik
Fagkonsulent

Soneansvarlig idrettssone Trondheim

Fagfelt:

  • Klubb- og organisasjonsutvikling
  • Lov og organisasjon
  • IT/hjemmeside
  • Sosiale medier