Trygghet.png

Trygg idrett

«Idrettsglede for alle» skal prege alt vi gjør i idretten og det å delta i fritidsaktiviteter skal være trygt og trivelig. NIF har gode retningslinjer som gjelder alle medlemmer i norsk idrett.

Retningslinjene skal bidra til et trygt idrettsmiljø og gode oppvekstvilkår. De skal også være til hjelp for de som har blitt utsatt, for de som ser, hører eller registrerer uheldige hendelser.

Vi har her samlet nyttige lenker til retningslinjer og annet som kan hjelpe ditt idrettslag til å danne grunnlaget for arbeidet med trygg idrett:

Idrettens barnerettigheter setter barnas behov i sentrum, og uttrykker de verdiene som skal ligge til grunn for barneidretten i Norge. Rettighetene ble første gang vedtatt på Idrettstinget i 2007 og baserer seg på FNs barnekonvensjon. Rettighetene ble revidert på idrettstinget i 2019.

Du finner rettighetene her.

Hva er inkludering?

Inkludering handler om å sikre at barn og unge med innvandrerbakgrunn og de som vokser opp i familier med lav inntekt, kan delta på idrettsaktiviteter. Siden inneholder fakta, tips og råd om hvordan idrettslag kan senke den økonomiske og kulturelle barrieren slik at alle som vil kan bli inkludert i idretten. Inkludering av mennesker med funksjonsnedsettelse henvises til nettsidene om paraidrett. 

Les mer og finn gode tips her.

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

Les mer om ordningen med politiattest her.

#STOPP er en langsiktig kampanje som skal bidra til at alle former for diskriminering i norsk idrett opphører.

https://www.idrettsforbundet.no/tema/stopp/

Korleis skal du som trenar/leiar forholde deg til mobbing? Korleis ta tak i ein mobbesituasjon?

Les mer om disse problemstillingene her.

Nulltoleranse for rasisme og diskriminering. 

Norsk idrett har idrettsglede for alle som visjon, og NIFs formål er å arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Rasisme og diskriminering er stikk i strid med Norges idrettsforbunds visjon og formål.

Les veilederen her.

Norsk idretts visjon er idrettsglede for alle og idretten skal være en trygg arena for alle som deltar. Vold og trusler er ikke forenelig med idrettsglede.

Idrettens strategidokument 2019 – 2023, Idretten skal!, slår fast at «Idretten skal på alle nivåer praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering.» Dette gjelder også vold og trusler.

Se veilederen her.


Avvergingsplikten

Visste du at du kan ha en lovpålagt plikt til å prøve å stoppe vold og overgrep, enten ved å varsle eller på annen måte å avverge at det skjer?

Se mer på plikt.no

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.

Her er en side med mye informasjon om dette temaet.


Avvergingsplikten

Visste du at du kan ha en lovpålagt plikt til å prøve å stoppe vold og overgrep, enten ved å varsle eller på annen måte å avverge at det skjer?

Se mer på plikt.no

Her finner du informasjon om varsling, og håndtering av varsler, i norsk idrett.

Trykk her for å gå til siden.

Av - og - til, verktøykasse for idrettslag

Fotballforbundet og Av og til har utviklet en verktøykasse idrettslagene kan bruke. Her finner man mye informasjon om  dette temaet. Verktøykassa finner du her.

 

Idrettens holdning til alkohol - Vedtatt av Idrettstyret 16. mars 2004, sak 54

1. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng. (NIFs lov §11-4 i)

2. Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder.

3. Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø.

4. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. I lokaler tilknyttet idrettsanlegg gjelder de kommunale skjenkebestemmelser dersom lokalet leies ut til private. (NIFS lov §11-4 i) 

5. Idretten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en vesentlig del av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdige drikke/ produkter. Alle organisasjonsledd pålegges å følge norsk alkohol-lov med forskrifter og retningslinjer. Arenareklame og utstyrsreklame utføres iht gjeldende lovverk.

Særforbund og kretser informerer underliggende ledd, herunder klubber og lag. Norsk alkohollov gjelder for alle som deltar på idrettsarrangement i Norge. Det vil si at også internasjonale aktører må forholde seg til den norske lovgivningen når de deltar på idrettsarrangement i Norge.

Forbudet mot reklame for alkoholholdig drikk finner vi i alkohollovens § 9-2. All reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. Alkoholholdig drikk er definert som drikk med alkoholinnhold over 2,50 volumprosent alkohol. I utgangspunktet rammes ikke reklame for lettøl av forbudet. Det er imidlertid forbudt å reklamere for andre varer med samme varemerke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk. Dette stiller særskilte krav til lettølreklame.

Retningslinjer for idrettens holdning til røyk og snus

Vedtatt i Idrettsstyrets møte nr. 27 – 2007-2011 (Sak 283)

1. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av røyk og snus i idrettssammenheng.

2. Barn og unge skal møte et røyk- og snusfritt idrettsmiljø.

3. Tribunekulturen skal være røykfri.

4. Utøvere, trenere, ledere og foreldre skal informeres om de skadevirkninger røyk og snus har på prestasjonsevne og helse.

5. Voksne skal opptre som gode rollemodeller for barn og unge ved ikke å bruke røyk og snus i idrettslig sammenheng.

Idrettsstyret har revidert retningslinjene for medisinsk beredskap ved idrettsarrangementer. Veilederen er i første omgang ment som et hjelpemiddel for særforbund til å kvalitetssikre den medisinske beredskapen som bør være tilgjengelig på de ulike arrangementene deres.

I 2007 ble de første «Retningslinjer for lege og sanitetstjenester ved idrettsarrangement» ferdig. Disse skulle gi retningslinjer for sanitetsberedskap ved idrettsarrangementer i Norge. I 2017 vedtok Idrettsstyret å gjøre en revisjon av disse retningslinjene under ledelse av styremedlem Vibecke Sørensen. 

Last ned veileder for medisinsk beredskap ved idrettsarrangementer

Veilederen tar for seg følgende temaer:

  • Hvilke typer idrettsarrangementer omfattes av disse retningslinjene?
  • Forutsetning for god beredskap (Risiko- og sårbarhetsanalyse)
  • Krav til medisinsk personells kvalifikasjoner
  • Krav til medisinsk utstyr og ressurser
  • Medisinsk leder – ansvar og plikter
  • Prosedyrer for diagnostikk og behandling
  • Arrangørens ansvar overfor helsetjenesten
  • Sanitetsplan og pasientregistreringsskjema

Norges idrettsforbund ønsker å sette søkelyset på hvilke regler som gjelder for publisering av bilder og film av våre medlemmer på nettsider, i sosiale medier og i andre publikasjoner. I den forbindelse har Idrettsforbundet laget noen enkle retningslinjer for å bevisstgjøre trenere, ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag.

Les mer om Retningslinjer for publisering av bilder og film