Nils-Erik Ulset
Nils-Erik Ulset
Fagkonsulent paraidrett

Spør meg om: 
Paraidrett (idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser), inkludering og  tilrettelegging.