Trygghet.png

Trygghet i idrettslaget

«Idrettsglede for alle» skal prege alt vi gjør i idretten og det å delta i fritidsaktiviteter skal være trygt og trivelig. NIF har gode retningslinjer som gjelder alle medlemmer i norsk idrett.

Retningslinjene skal bidra til et trygt idrettsmiljø og gode oppvekstvilkår. De skal også være til hjelp for de som har blitt utsatt, for de som ser, hører eller registrerer uheldige hendelser.

Vi har samlet noen tips, råd og fakta som kan danne grunnlag for arbeidet med trygghet og retningslinjer her:

Idrettens barnerettigheter setter barnas behov i sentrum, og uttrykker de verdiene som skal ligge til grunn for barneidretten i Norge. Rettighetene ble første gang vedtatt på Idrettstinget i 2007 og baserer seg på FNs barnekonvensjon. Rettighetene ble revidert på idrettstinget i 2019.

Du finner rettighetene her.

Hva er inkludering?

Inkludering handler om å sikre at barn og unge med innvandrerbakgrunn og de som vokser opp i familier med lav inntekt, kan delta på idrettsaktiviteter. Siden inneholder fakta, tips og råd om hvordan idrettslag kan senke den økonomiske og kulturelle barrieren slik at alle som vil kan bli inkludert i idretten. Inkludering av mennesker med funksjonsnedsettelse henvises til nettsidene om paraidrett. 

Les mer og finn gode tips her.

Visste du at du kan ha en lovpålagt plikt til å prøve å stoppe vold og overgrep, enten ved å varsle eller på annen måte å avverge at det skjer?

Se mer på plikt.no 

Korleis skal du som trenar/leiar forholde deg til mobbing? Korleis ta tak i ein mobbesituasjon?

Les mer om disse problemstillingene her.

Nulltoleranse for rasisme og diskriminering. 

Norsk idrett har idrettsglede for alle som visjon, og NIFs formål er å arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Rasisme og diskriminering er stikk i strid med Norges idrettsforbunds visjon og formål.

Les veilederen her.

Norsk idretts visjon er idrettsglede for alle og idretten skal være en trygg arena for alle som deltar. Vold og trusler er ikke forenelig med idrettsglede.

Idrettens strategidokument 2019 – 2023, Idretten skal!, slår fast at «Idretten skal på alle nivåer praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering.» Dette gjelder også vold og trusler.

Se veilederen her.

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.

Her er en side med mye informasjon om dette temaet.

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

Les mer om ordningen med politiattest her.

HVEM ER ANSVARLIG -   OG FOR HVA? 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har det overordnete og formelle ansvaret for implementeringen og håndheving av antidopingreglene i all aktivitet som hører inn under NIF. NIF har sluttet seg til WADAs antidopingregelverk, og implementert dette i NIFs regelverk. Målet med idrettens antidopingarbeid er å sikre alle utøvere retten til å delta i en dopingfri idrett. Dette krever aktiv innsats fra hele den organiserte idretten. Alle som er medlemmer av idrettslag, eller på annen måte deltar i den idrettslige aktiviteten er omfattet av antidopingregelverket.

Les mer her.

Av - og - til, verktøykasse for idrettslag

Fotballforbundet og Av og til har utviklet en verktøykasse idrettslagene kan bruke. Her finner man mye informasjon om  dette temaet. Verktøykassa finner du her.

 

Idrettens holdning til alkohol - Vedtatt av Idrettstyret 16. mars 2004, sak 54

1. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng. (NIFs lov §11-4 i)

2. Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder.

3. Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø.

4. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. I lokaler tilknyttet idrettsanlegg gjelder de kommunale skjenkebestemmelser dersom lokalet leies ut til private. (NIFS lov §11-4 i) 

5. Idretten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en vesentlig del av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdige drikke/ produkter. Alle organisasjonsledd pålegges å følge norsk alkohol-lov med forskrifter og retningslinjer. Arenareklame og utstyrsreklame utføres iht gjeldende lovverk.

Særforbund og kretser informerer underliggende ledd, herunder klubber og lag. Norsk alkohollov gjelder for alle som deltar på idrettsarrangement i Norge. Det vil si at også internasjonale aktører må forholde seg til den norske lovgivningen når de deltar på idrettsarrangement i Norge.

Forbudet mot reklame for alkoholholdig drikk finner vi i alkohollovens § 9-2. All reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. Alkoholholdig drikk er definert som drikk med alkoholinnhold over 2,50 volumprosent alkohol. I utgangspunktet rammes ikke reklame for lettøl av forbudet. Det er imidlertid forbudt å reklamere for andre varer med samme varemerke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk. Dette stiller særskilte krav til lettølreklame.

Ansvarlig rusmiddelkultur:

Det er et mål for frivilligheten å bidra til en ansvarlig rusmiddelkultur som fremmer en sunn livsstil og å forbygge mot skader og ulykker. Skriftlige retningslinjer om bruk av rusmidler, gjelder for alle som deltar i eller er ansvarlige for aktivitetene (både barn/unge og voksne). Når det er aktiviteter for barn og unge under 18 år er det spesielt viktig at dette fremstår som en rusmiddelfri arena. Dette betyr at alle avstår fra bruk av rusmidler i tilknytning til aktiviteten. Foresatte og andre voksne er viktige rollemodeller. Voksne skal ikke bidra til anskaffelse, distribusjon eller bruk av rusmidler (langing etter norsk lov). Til barns beste «Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn» FNs konvensjon om barnets rettigheter – Barnekonvensjonen – gjelder for alle barn under 18 år.

Retningslinjer for idrettens holdning til røyk og snus

Vedtatt i Idrettsstyrets møte nr. 27 – 2007-2011 (Sak 283)

1. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av røyk og snus i idrettssammenheng.

2. Barn og unge skal møte et røyk- og snusfritt idrettsmiljø.

3. Tribunekulturen skal være røykfri.

4. Utøvere, trenere, ledere og foreldre skal informeres om de skadevirkninger røyk og snus har på prestasjonsevne og helse.

5. Voksne skal opptre som gode rollemodeller for barn og unge ved ikke å bruke røyk og snus i idrettslig sammenheng.

Idrettsstyret har revidert retningslinjene for medisinsk beredskap ved idrettsarrangementer. Veilederen er i første omgang ment som et hjelpemiddel for særforbund til å kvalitetssikre den medisinske beredskapen som bør være tilgjengelig på de ulike arrangementene deres.

I 2007 ble de første «Retningslinjer for lege og sanitetstjenester ved idrettsarrangement» ferdig. Disse skulle gi retningslinjer for sanitetsberedskap ved idrettsarrangementer i Norge. I 2017 vedtok Idrettsstyret å gjøre en revisjon av disse retningslinjene under ledelse av styremedlem Vibecke Sørensen. 

Last ned veileder for medisinsk beredskap ved idrettsarrangementer

Veilederen tar for seg følgende temaer:

  • Hvilke typer idrettsarrangementer omfattes av disse retningslinjene?
  • Forutsetning for god beredskap (Risiko- og sårbarhetsanalyse)
  • Krav til medisinsk personells kvalifikasjoner
  • Krav til medisinsk utstyr og ressurser
  • Medisinsk leder – ansvar og plikter
  • Prosedyrer for diagnostikk og behandling
  • Arrangørens ansvar overfor helsetjenesten
  • Sanitetsplan og pasientregistreringsskjema

Norges idrettsforbund ønsker å sette søkelyset på hvilke regler som gjelder for publisering av bilder og film av våre medlemmer på nettsider, i sosiale medier og i andre publikasjoner. I den forbindelse har Idrettsforbundet laget noen enkle retningslinjer for å bevisstgjøre trenere, ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag.

Les mer om Retningslinjer for publisering av bilder og film

Norges idrettsforbund får av og til spørsmål om hva et idrettslag kan pålegge sine medlemmer og ikke-medlemmer (les: foreldre) av dugnader. Og er det akseptabelt å gi bøter for ikke å stille/ville stille/kunne stille på dugnad? 

Dugnad utgjør en svært viktig ressurs for våre idrettslag, og er ofte helt avgjørende for at medlemmene skal kunne få et aktivitetstilbud. Dugnadsånden er derfor viktig å ta vare på, og vi har nå utarbeidet noen enkle kjøregeler for dugnadsarbeid. Ha i bakhodet at dugnad gir fellesskap, og det er viktig at dette arbeidet oppleves som frivillig, sosialt og gøy. Vi har samlet alt du trenger å vite om dugnad og frivillighet på denne siden.