Idrettsskole for ungdom

Under finner du kriterier for å bli en idrettsskole for ungdom.

 

1.  Idrettsskolen skal være et åpent tilbud for alle ungdommer fra og med det året de fyller 13 år til og med det året de fyller 19 år.

2.  Opprettelse av idrettsskole som en del av idrettslagets tilbud må være forankret i idrettslagets styre før søknad sendes.

3.  Utformingen av aktivitetene bør skje i nært samarbeid med ungdommene. Turer og turneringer kan også være en del av konseptet.

4.  Ungdommene skal få prøve seg på minst 2 idretter i løpet av ett år, men vektleggingen av den enkelte idrett gjennom året kan være ulik. Fokuset skal ligge på aktivitetens egenart og videreutvikling av ungdommenes ferdigheter, ikke konkurranse.

5.  Idrettsskolen skal gi et tilbud gjennom hele året, fordelt over 20 uker eller mer.

6.  Årsplan som viser aktiviteten i idrettsskolen, uke for uke, skal legges ved søknaden eller være tilgjengelig på idrettslagets internettsider.

7.  Aktivitetslederne/trenerne i idrettsskolen for ungdom bør ha kompetanse på å tilrettelegge aktivitet for ungdom.

 

Forsikring av deltakerne

Barneidrettsforsikringen gjelder frem til man fyller 13 år. Etter dette må idrettslaget/klubben sikre at deltagerne på idrettsskole for ungdom i alderen 13 til 19 år er forsikret gjennom lisensordninger med særforbund eller gjennom personlige forsikringer

Oppstarts- og utviklingsstøtte idrettsskole for ungdom

Oppstart- og utviklingsstøtte gis til idrettsskoler som tilbyr idrettsaktiviteter for ungdom fra og med det året de fyller 13 år og til og med det året de fyller 19 år.

Oppstartstøtte

NIF har en ordning med oppstartstøtte for idrettslag som vil starte idrettsskole. Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om disse midlene. Det gis kun oppstartsstøtte til én idrettsskole pr. idrettslag, enten det er et fleridrettslag eller et særidrettslag. Beløpene er som følger: Kr. 11.000,- for idrettsskoler med færre enn 50 ungdommer Kr. 16.000,- for idrettsskoler med flere enn 50 ungdommer

Utviklingsstøtte

Eksisterende idrettsskoler kan søke om utviklingsstøtte til ulike formål, som:

• Utvidelse i alderstrinn

• Utvidelse i aktivitetstilbud/omfang (eks. tilbud i ny skolekrets, samarbeid med skole, andre idrettslag).

• Inkludering av ungdom med funksjonshemninger eller andre særskilte behov.

• Kompetansehevende tiltak for trenere/ledere.*

• Tilrettelegging av en utebasert idrettsskole som tilbyr uteaktiviteter hele året.

• Oppstart av idrettsskole som har ligget nede. Utviklingsstøtten er kr 8.500,-.  * Ta kontakt med respektiv idrettskrets/særidrett for nærmere informasjon om kurs og andre kompetansetiltak.

Hvordan søke oppstart- eller utviklingsstøtte?

Det er utarbeidet et søknadsskjema som kan brukes både til oppstarts- og utviklingsstøtte. Som vedlegg til søknaden skal det sendes med en årsplan - evt. henvises til internettside hvor årsplanen er tilgjengelig. Årsplanen skal vise hvilke idretter/aktiviteter som gjennomføres fra uke til uke, for de ulike aldersgruppene og i hvilke miljøer (der hvor det ikke naturlig framgår).

Søknadsprosedyre

Søknaden sendes fra søker til respektiv idrettskrets, for kvalitetssikring og vurdering. Idrettskretsen innstiller søknaden til godkjent eller avslått ut i fra gjeldende kriterier. Innstilles søknaden til avslått, tar idrettskretsen kontakt med idrettslaget for en utbedring av søknaden. Søknaden sendes kun fra idrettskretsen til NIF når den er godkjent av idrettskretsen. NIF gjør den endelige innstilling til godkjent eller avslått før en eventuell støtte betales ut. Idrettskrets registrerer nye idrettsskoler i idrettens database. NIF foretar utbetaling ved godkjente søknader.

Søknadsskjema idrettsskole for ungdom