Historikk

Velkommen til Innlandet idrettskrets

Innlandet idrettskrets er en sammeluting av Hedmark og Oppland idrettskretser. Ved oppstart 01.01.2020 omfattet Innlandet idrettskrets 47 særkretser/ regioner og 46 idrettsråd som organiserer 744 idrettslag og ca 157 000 medlemskap.
Fra november 2020 ble også Innlandet Bedriftsidrettskrets med sine 145 bedriftsidrettslag underlagt Innlandet idrettskrets.
Totalt omfatter Innlandet idrettskrets nå 48 særkretser/regioner, 46 idrettsråd og 889 idrettslag.

Vårt viktigste mandat er å være en kompetanseressurs for alle idrettslag, idrettsråd og samarbeidspartnere. 

Innlandet idrettskrets startet sin virksomhet 01.01.2020, etter en sammenslåing av Hedmark og Oppland idrettskretser.

Bakgrunnen for sammenslåingen må sees i sammenheng med idrettskretsenes tilpasning til statens forvaltningsreform.Stortinget vedtok 8. juni 2017 en sammenslåing av fylker, som innebar at det fra 1. januar 2020 ville være 11 fylker i Norge.Endringene fikk konsekvenser for idrettsorganisasjonen, ettersom det ble vedtatt på Idrettstinget 2015 at NIF skulle foreta strukturelle endringer for å tilpasse seg statens forvaltningsreform. Bakgrunnen for dette var idrettskretsens rolle og oppgaver. Idrettskretsene er et fellesorgan for idretten innen sitt fylke, og har blant annet som oppgave å arbeide med idrettspolitiske innsatsområder overfor fylkeskommunen og regionale organer/etater. Gjennom idrettskretsenes arbeid styrkes idrettens rolle, og idrettslagenes rammevilkår. Av hensyn til idrettskretsens posisjon overfor statlige myndigheter, var det viktig å unngå en situasjon der mer enn én idrettskrets arbeider opp mot én og samme fylkeskommune. Med det som bakgrunn måtte idrettskretsene som har direkte dialog og samhandling med det offentlige forvaltningsapparatet, være tilpasset statens forvaltningsreform.

Det har vært gjort en stor jobb i landets idrettskretser for å forberede sammenslåingen, både politisk og administrativt. Tina Thorsen (tidligere org.sjef i Hedmark idrettskrets) ble ansatt som prosjektleder for regionaliseringsprosessen i Innlandet og har, sammen med administrasjonene i Hedmark og Oppland idrettskretser, lagt til rette for at de skal fungere godt som en sammenslått administrasjon fra 2020.

2. november 2019 ble det avholdt konstituerende kretsting for Innlandet idrettskrets. 
Lederne i Hedmark Idrettskrets og Oppland Idrettskrets, Tor Inge Martinsen og Berit Brørby ovverakte klubben til nyvalgt leder for Innlandet idrettskrets: Jan Arild Berg fra Etnedal.

Organisasjonssjef i den nye administrasjon Innlandet idrettskrets ble Tina Thorsen.

Ved oppstart 01.01.2020 omfattet Innlandet idrettskrets 47 særkretser/ regioner og 46 idrettsråd som organiserer 744 idrettslag og ca 157 000 medlemskap.
Fra november 2020 ble også Innlandet Bedriftsidrettskrets med sine 145 bedriftsidrettslag underlagt Innlandet idrettskrets.
Totalt omfatter Innlandet idrettskrets nå 48 særkretser/regioner, 46 idrettsråd og 889 idrettslag.


Hedmark idrettskrets ble stiftet 3. mai 1919 og har ihht vår lovnorm følgende formål:
(1) Idrettskretsen skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli diskriminert på grunn av livssyn, seksuell orientering eller etnisk opprinnelse. Idrettskretsen skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn.
(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Ved inngangen av 2018 bestod Hedmark idrettskrets av 22 idrettsråd og 352 ordinære idrettslag. Idrettslagene er selvstendige juridiske enheter med i underkant 86.000 medlemskap.
På kretstinget 16. april 2016 ble virksomhetsplan for perioden 2016-2020 vedtatt.
Kretstinget av 21. april 2018 ønsket videreføring av vedtatt virksomhetsplanen frem til 2020.
Vi har definert vår virksomhetside slik:
"Hedmark idrettskrets (HIK) skal være et koordinerende organisasjonsledd som jobber med oppgaver som er av felles interesse for alle idretter i fylket.

HIK skal arbeide for å bedre rammevilkårene for idretten gjennom påvirkning og samarbeid med fylkeskommunen, regionale organer og kommuner.

Du treffer oss på:
Idrettens Hus
Kjonerud Kompetansesenter
Løvstadvn. 7
2312 Ottestad
Tlf. 62 54 26 00
hedmark@idrettsforbundet.no
Org.nr: 970 965 939