Foto: Eirik Førde / Norges idrettsforbund
Foto: Eirik Førde / Norges idrettsforbund

Ny rapport: Anslår idrettens helsegevinst i Innlandet til 13 milliarder kroner!

Hvor mye bidrar egentlig idretten til samfunnet? Hvor mye er idrettens helsegevinst verdt? Umulig å tallfeste, har vært mantraet lenge. Men: Nå tallfester en ny forskningsrapport nettopp idrettens enorme samfunnsverdi. Funnene begeistrer fylkesordfører Thomas Breen og styrelederen i Innlandet idrettskrets.

- Man blir stolt av å representere den største frivillige organisasjonen i Innlandet, og det blir fort store tall å ta innover seg når man skal se hvilken verdiskapning det gir for samfunnet, sier Inger Lilleby Fløgum, styreleder i Innlandet idrettskrets.

- Jeg tror de færreste kjenner til den enorme verdiskapningen av hva idretten faktisk bidrar med.

STOLT OVER FUNNENE: Inger Lilleby Fløgum. Foto: Alexander Eriksson

En ny rapport fra Østlandsforskning, ved Iveta Malasevska, har nemlig kartlagt og analysert den økonomiske og sosiale verdien av idretten for Innlandet.

Forskningsrapporten har blant annet kommet frem til følgende funn:

  • Idrettssektoren spiller en vesentlig rolle i økonomien: Den genererer arbeidsplasser, øker den økonomiske produksjonen gjennom kommersielle aktiviteter, bidrar den til å øke forventet levealder i befolkningen og legger til rette for sunnere livsstiler som også kan resultere i høyere inntektsnivå. Idretten medvirker dessuten til reduksjon av helsekostnader og gir en rekke andre samfunnsmessige fordeler, skriver Østlandsforskning i rapporten.
  • Idretten har en viktig plass i Innlandet. Omtrent 30 prosent av innbyggerne i Innlandet deltar i idrettsaktiviteter, eller er interessert i dem. Idrettsnæringen står for 1,5 prosent av den totale sysselsettingen i Innlandet. Det er en høyere konsentrasjon av idrettsrelatert sysselsetting i Innlandet sammenlignet med landsgjennomsnittet.
  • Frivillig arbeid i idretten bidrar betydelig til verdiskapingen i Innlandet. Med omtrent 2 800 årsverk i frivillig arbeid, står regionen for en vesentlig del av den nasjonale verdiskapingen gjennom idrett. Fra rapporten fra Østlandsforskning kan vi lese at den totale økonomiske verdiskapningen i idrettsnæringen var på 1,15 milliarder kroner i Innlandet i 2022.
  • Drift av idrettsanlegg bidro mest til verdiskapingen, mens utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr og andre sportsaktiviteter bidro minst til verdiskaping i 2022. Det har vært en vekst i verdiskapingen på 18 prosent i perioden 2018 til 2022, som tilsvarer 176 millioner kroner.
  • Investeringer i idrettsanlegg har vist seg å være samfunnsøkonomisk lønnsomme, med en forventet lønnsomhet på det dobbelte av investeringsbeløpet.
  • En alternativ tilnærming til verdiskapingen innen idrett er å vurdere helsegevinsten. Mens den totale ressursbruken i idretten i Innlandet var på ca. 1,86 milliarder kroner i 2022, var
    helsegevinsten av idrett omtrent 13 milliarder kroner. Dermed anslås verdiskapingen innen idrettsfeltet å være verdt 11,14 milliarder kroner, skriver Østlandsforskning i rapporten.

- Viktig betydning

Inger Lilleby Fløgum, styreleder i Innlandet idrettskrets, synes funnene er høyinteressante.

- Det er liten tvil når man leser rapporten at idretten har en viktig betydning for Innlandet. Det mest interessante tallet er folkehelsegevinsten, mener hun.

- Noe av årsaken til de sterke tallene tror jeg skyldes sterke og gode møteplasser rundt idrettslagene i Innlandet, hvor viljen til å skape noe sammen til det beste for lokalsamfunnet og fellesskapet, står sterkt. Innlandsidretten har gode idrettsanlegg til både bredde- og toppidrett. Det gir mulighet til å skapet et godt sted å være, et godt sted å lære og for noen et godt sted å leve ut drømmer.

Dette sier fylkesordføreren om funnene

I en uttalelse til Innlandet idrettskrets sier fylkesordfører Thomas Breen følgende om funnene:

- Idrett er en sentral del av livet til svært mange mennesker. Idretten er som landets største frivillige bevegelse, et nasjonalt anker for fysisk fostring, fellesskap og inkludering. I Innlandet ser vi at dette er enda litt viktigere i vår region: Her er hele 125 000 av våre innbyggere medlem i et idrettslag. At det legges ned 2800 årsverk i dugnader, sier litt om størrelsen på aktivitetene, innleder han. 

- Det er nesten umulig å tallfeste viktigheten av dette siden mye av det viktigste i våre liv ikke kan regnes i penger. Men når man klarer å tallfeste helsegevinsten av dette til en kroneverdi på over 11 milliarder i Innlandet, så skjønner man at dette er et viktig lim for å leve det gode liv i regionen vår. Samtidig så vet vi også at idretten i vår region står for en høyere andel av den totale sysselsettingen enn landet for øvrig. Det er bare og takke alle de som hver dag står på gjennom dugnader. Dere gjør en enorm forskjell for alle oss som bor her, sier fylkesordfører Thomas Breen.

ROSER IDRETTEN: Fylkesordfører Thomas Breen. Foto: Kine Kruge Foto / Innlandet fylkeskommune

- De færreste kjenner til idrettens enorme verdiskapning

Inger Lilleby Fløgum påpeker at Innlandet har sterke arrangementsmiljøer, hvor man gjennom bevisst jobbing har skapt et godt miljø for å opprettholde og utvikle arrangementskompetanse, og at Innlandet har gode utdanningstilbud på både videregående skole og innenfor høyere utdanning.

Styrelederen i Innlandet idrettskrets er klar på at idretten bidrar til å fremme en aktiv livsstil og til å bedre folkehelsen.

- Gjennom lokale idrettslag, sportsarrangementer og treningsfasiliteter tilbys innbyggerne i Innlandet muligheter til å engasjere seg i fysisk aktivitet og opprettholde en sunn livsstil. Lokale idrettslag og arrangementer legger også til rette for gode møteplasser hvor man kan delta i fellesskapet, bygge vennskap og utvikle sterke lokalsamfunn, sier Inger Lilleby Fløgum.

- Får idretten nok anerkjennelse i samfunnet?

- Jeg opplever generelt at idretten har en sterk posisjon i samfunnet, men jeg tror de færreste kjenner til den enorme verdiskapningen av hva idretten faktisk bidrar med, mener hun.

- Idrettspresidenten og jeg skrev en kronikk før valget i høst. Vi tror at for en lokalpolitiker er det lett å se på idretten i kommunen som en utgiftspost: Driftstilskudd til idrettslagene, store utgifter til drift og vedlikehold av anlegg, investeringer i nye, for å nevne noen av utgiftene. Tenker man imidlertid mer langsiktig på det, er idrett en av de aller mest lønnsomme investeringene man kan gjøre.

- Et rikt idrettstilbud til befolkningen er ikke kun et gode i seg selv. Det å investere i et godt idrettstilbud, er en investering for å unngå fremtidige og langt større kostnader for samfunnet. Kort sagt: Gjennom idrettslagene blir det levert enorme verdier hver eneste dag i alle landets kommuner. God idrettspolitikk er god folkehelsepolitikk, god sosialpolitikk, god justispolitikk, god utdanningspolitikk, god kommunepolitikk, god familiepolitikk og god kulturpolitikk.

Hun understreker:

- Jeg tror rett og slett at idretten kan være med å løse mange av samfunnets utfordringer, men da må ikke aktiviteten og frivilligheten tas for gitt.