Z

Idretten løser lokale utfordringer

Les Idrettspresident Zaineb Al-Samarai og vår kretsleder Inger L. Fløgums innspill til Innlandets politikere i forbindelse med høstens valg.

Til høsten skal vi velge nye politikere til å styre landets kommuner og fylker. Folkehelse, integrering, idretts- og aktivitetstilbud, ungdomspolitikk, rus- og frafallsproblematikk og fattigdomsutfordringer er noen av sakene våre lokalpolitikere må arbeide med. Det er samtidig viktige temaer der idretten kan være en del av løsningen. Spørsmålet er derfor ikke bare hva politikerne kan gjøre for idretten, men hvordan de kan bidra til at idretten kan gjøre lokalsamfunnet bedre. Derfor utfordrer vi kandidatene i kommunene og fylkene til å fortelle hvordan de vil samarbeide med oss. 

Befolkningsutviklingen i Innlandet kommer ikke til å gi større barnekull, eller en betydelig økning i andelen yngre innbyggere. Dersom ikke Innlandssamfunnet – og idretten –evner å ta inn over seg denne realiteten og sørge for mer samarbeid og samhandling, så står idrettsmangfoldet i Innlandet i stor fare for å gå i oppløsning. Dette krever tettere samarbeid og samhandling på alle nivåer i idretten, og i tillegg at idretten er åpen for å søke samarbeid også med andre frivillige organisasjoner i tett samspill med det offentlige.


Idrett er en lønnsom investering!

For en lokalpolitiker er det lett å se på idretten i kommunen som en utgiftspost. Driftstilskudd til idrettslagene, store utgifter til drift og vedlikehold av anlegg, investeringer i nye, for å nevne noe. Kommunebudsjettene er stramme, og mange andre gode formål skal også ha sitt. Tenker man imidlertid mer langsiktig på det, er idrett en av de aller mest lønnsomme investeringene man kan gjøre. Et rikt idrettstilbud til befolkningen er ikke kun et gode i seg selv. Det å investere i et godt idrettstilbud, er en investering for å unngå fremtidige og langt større kostnader for kommunen. For hva koster ikke lediggang, manglende integrering, og frafall en kommune? Hver eneste som faller utenfor samfunnet eller får store helseproblemer, er en langt større kostnad enn det hadde vært å tilrettelegge for at de ble i idretten.

Kort sagt; gjennom idrettslagene blir det levert enorme verdier hver eneste dag i alle landets kommuner. God idrettspolitikk er god folkehelsepolitikk, god sosialpolitikk, god justispolitikk, god utdanningspolitikk, god kommunepolitikk, god familiepolitikk og god kulturpolitikk.

Vi tror at kommunene og idrettslagene har sammenfallende ønsker i det å nå ut til alle innbyggere med gode tilbud, men også med gode sosiale fellesskap der alle er inkludert, alle sett og alle er med.

Mange kommuner prioriterer idretten høyt. Og kommunene er idrettens aller beste venn. Norsk idrett mottar store summer fra kommunene, mye mer enn vi får over spillemidlene. Det er vi glade for, men det er fortsatt ikke tilstrekkelig.

 

Idrettens utfordringer kan i større grad løses lokalt!

For skal idrettslagene fungere enda bedre, og gi enda større verdi til lokalsamfunnet, er de helt avhengige av å ha gode samarbeid med kommunene. Det er kommunestyre- og fylkestingsvalg 11. september, og vi har noen forventninger til kandidatene.

  • Sammen må vi sikre at ingen faller utenfor idrettens tilbud på grunn av foresattes økonomi.
  • Sammen må vi sørge for at idrettslagene tar ansvar for og klarer å rekruttere, utvikle og beholde sine medlemmer.
  • Sammen må vi jobbe for at de riktige idrettsanleggene blir bygget, tatt vare på og gjort tilgjengelige.
  • Sammen må vi sørge for at fremtidens frivillige finnes og fortsatt gløder for å gjøre en innsats for idretten og lokalsamfunnet.

Dette er idrettens saker inn i valgkampen og dette vil vi utfordre alle som ønsker å bli valgt på.

 

Sammen skaper vi enda bedre lokalsamfunn

Idrettslag som kan gi mer idrett til både nye og eksisterende medlemmer, som slipper å leie halltid for å kunne gi sine idrettstilbud, og som har frivillige som opplever å bli satt pris på og som har sitt engasjement understøttet av kommunen, vil kunne gi et enda bedre idrettstilbud, nå ut litt bredere og kunne spille en enda sterkere rolle i å skape gode lokalsamfunn der folk trives.

Derfor utfordrer vi alle kandidater til kommunestyrene og til fylkeskommunen om å si klart fra hva de ønsker å gjøre for å støtte opp under idretten i sitt fylke eller i sin kommune. For vi tror at idretten kan være løsningen eller en del av løsningen på flere av de utfordringene dere kommer til å møte. 

 

Zaineb Al-Samarai, Idrettespresident og
Inger Lilleby Fløgum, Idrettskretsleder Innlandet