Ingerleder3.jpg

Julehilsen fra leder Inger Lilleby Fløgum

Kjære idrettsvenner. Det nærmer seg jul og det er tid for å takke alle som bidrar med en innsats for idretten i Innlandet.

Takk til deg som er idrettsleder, trener, plastrer sår, stiller opp frivillig i arrangementer eller står ved et lite campingbord og selger kaffe og vafler uansett vær. Dere er en utrolig viktig brikke i norsk idrett og takk for at dere gjør en jobb for fellesskapet uten å få betalt for det.

Dere er ildsjelene, dere er de frivillige.

Frivilligheten ligger i den norske folkesjelen. Vi gir av vår tid og engasjement for noe vi brenner for. Tilbake får vi være en del av et fellesskap, en felles identitet og et godt sted å være. Et sted du har lyst til å tilbringe fritiden din. De fleste av oss trenger dette fellesskapet i egen hverdag, for å trives i lokalmiljøet samt gleden av å skape noe for andre og for hverandre. Samfunnet vårt er avhengig av frivillighet.

Statisk Sentralbyrå (SSB) la nylig frem et satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner som viser at nordmenn legger ned en frivillig innsats verdt 78 milliarder kroner i året.  Ulønnet innsats er beregnet til omtrent 142 000 årsverk og SSBs tall viser at hver fjerde frivillige time gjennomføres i et idrettslag. Det betyr at Innlandsidretten med sine 744 idrettslag bidrar med ca 2400 årsverk, til en samfunnsverdi som tilsvarer kr 1, 4 mrd i året.

Vi har stått i et krevende år. Pandemien har satt idretten og frivillighet på en hard prøve. De fleste idretter har måttet finne løsninger for å drive med sin aktivitet og noen har fått hele sin sesong annullert. Det har gjort vondt langt inn i hjerterota å ikke kunne drive med aktivitet, organisasjonsutvikling og å skape de gode og viktige møteplassene

Idretten har tatt et stort samfunnsansvar med å hindre smittespredning og vi står foran en viktig og krevende gjenreisning av aktivitet og frivillighet. Å stenge ned og starte opp igjen er krevende. Vi er glade for at barn og unge ble tidlig prioritert til å utøve sin aktivitet tilnærmet normalt. Jeg tror vi alle vet hvor viktig dette er, og hva det betyr for den enkelte og samfunnet.

Som ellers i samfunnet opplever idretten fortsatt utfordrende dager og en usikkerhet for morgendagen vi aldri hadde trodd vi skulle stå i. Vi krysser fingrene for at vi snart får virkningsfulle vaksiner, slik at vi i løpet av noen måneder igjen kan møtes på en idrettsarena.

Idrettskretsen jobber daglig for enklere klubbdrift, flere anlegg aktivitet og bedre organisasjonskompetanse ute i idrettslagene og idrettsrådene. I 2020 har vi gjennomført de fleste kompetansetiltakene digitalt, men ingenting erstatter verdien av at mennesker møtes og gjør ting sammen.

I 2021 vil vi fortsatt jobbe videre med kompetanseheving for idrettslag og idrettsråd, og håper at vi igjen kan komme ut til dere og snakke om viktige verdier i norsk idrett der det å redusere økonomiske barrierer, bekjempe rasisme og seksuelle overgrep i idretten er viktige satsingsområder.

Økonomiske barrierer Her ønsker vi å engasjere idrettsråd, kommuner og idrettslag til å lage ordninger som bidrar til at barn og unges deltagelse i idrett ikke hindres av husholdningens økonomi. Vi ønsker å jobbe for et Innland med mindre ulikhet og mindre utenforskap. Alle barn skal ha like muligheter og møte et inkluderende samfunn.

Rasisme. Idretten er kanskje et av de viktigste inkluderingsarenaene vi har. Idrettskretsen er NIFs forlengede arm ut i landet og sammen med særforbund og særkretser har vi et overordnet ansvar for å skape trygge møteplasser på tvers av kulturell og økonomisk bakgrunn. Vi er opptatt av å være med på å løse utfordringene knyttet til kulturelle forskjeller gjennom å bidra til å skape felles forståelse, gode og aktive lokalsamfunn tuftet på felleskap og gode verdier.

Seksuell trakassering/ overgrep. Idretten skal være et sted hvor barn og voksne har en felles fritidsarena. En arena som skal være trygg. Et godt sted å være og et godt sted å lære. Vi må sørge for at klubbene, tillitsvalgte, aktive og foreldre er kjent med hvordan vi skal redusere mulighetene for at overgrep kan skje og håndtere det i etterkant hvis det fatale skulle skje. Politiattest, retningslinjer mot trakassering og veiledere for hvordan slike saker bør håndteres er noe av det som våre rådgivere svarer på. Vi ønsker å nå ut med dette budskapet og være ute på møteplassene i idretten og snakke om risikosituasjonene man bør være oppmerksom på.

 

Tusen takk for den store og verdifulle innsatsen hver og en av dere gjør.

 

God jul og Godt nytt år ønskes alle fra Innlandet idrettskrets!

 

Med vennlig hilsen

Inger Lilleby Fløgum

Styreleder Innlandet Idrettskrets