Fv. Mia Larsen Sveberg, Andreas Stamnes Vavik, Mari Kvaale Sletvold og Rikke Øren Helstad

Ungdomsutvalget

Her finner du informasjon om Ungdomsutvalget til Trøndelag idrettskrets.

Hvem er vi?

Ungdomsutvalget 2022-2024 består av:

 • Andreas Stamnes Vavik, Skogn idrettslag
 • Mari Kvaale Sletvold, Lensvik idrettslag
 • Mia Larsen Sveberg, Trondheim Curlingklubb
 • Rikke Øren Helstad, Terråk IL

Vi i Ungdomsutvalget kommer fra ulike steder i fylket og er alle engasjerte i idrett, både som trenere, tillitsvalgte, utøvere og dommere. Gjennom ungdomsutvalget skal vi være et bindeledd og en stemme for kretsens ungdommer. Tidligere har vi blant annet vært på klubbesøk for å snakke om hvordan ungdom kan bidra i idrettslag, arrangert samlinger og kurs, frontet Lederkurs for Ungdom og satt fokus på involvering av ungdom i alle ledd av idretten. 

Vi vet at flere opplever det som utfordrende å inkludere ungdom i nye oppgaver, men at mange unge ønsker mer ansvar. 

Vi ønsker å være til hjelp og støtte; om DU trenger tips eller hjelp til saker som omhandler ungdom håper vi du vil ta kontakt med oss. Vi er her for å hjelpe, og ingen spørsmål er dumme. Er det noe du lurer på, så send oss ei melding da vel! Bruk kontaktskjema eller e-post ungdomsutvalget@tronderidrett.no

Mandat Konstitusjon

 1. Styret beslutter herved å opprette et utvalg heretter kalt ungdomsutvalget.

Medlemmer

 1. Ungdomsutvalgets medlemmer velges av styret, blant idrettsengasjert ungdom tilknyttet idrettslag i Trøndelag. Ungdomsutvalget skal bestå av minimum 6 og maksimum 9 medlemmer i alderen 15 – 25 år. Utvalgets medlemmer velges for to (2) år om gangen.
 2. Et av idrettskretsens styremedlemmer i aldersgruppen skal oppnevnes som ungdomsutvalgets leder.
 3. Det skal tilstrebes å ha kjønnsbalanse, variasjon i alder, idrettstilhørighet samt geografisk spredning blant medlemmene.
 4. Medlemmene bør tidligere ha deltatt på Lederkurs for ungdom eller gjennomføre kurset i perioden.

Møtedeltakelse

 1. Ungdomsutvalget inviteres til å delta på minimum ett styremøte med idrettskretsstyret der hvor saker som er aktuelle for utvalget og dets arbeidsoppgaver.
 2. Medlemmene skal prioritere deltakelse på de møter som utvalget avholder.
 3. Styreleder og/eller organisasjonssjef skal på forespørsel fra ungdomsutvalget delta på minimum et årlig møte.
 4. Idrettskretsens administrasjon skal fungere som sekretariat for ungdomsutvalget.

Møtehyppighet

 1. Ungdomsutvalgets møteform vil være både fysisk og digitalt, og det må påberegnes minimum to fysiske og to digitale møter pr kalenderår.
 2. Det skal minimum avholdes en dagsamling i pr kalenderår.
 3. Idrettskretsens styre og/eller administrasjon kan innkalle ungdomsutvalget til et møte om de finner det nødvendig.

Ansvar og Myndighet

 1. Ungdomsutvalget har fått følgende ansvar og myndighet av styret:
  Skal til enhver tid forholde seg til gjeldende planverk.
  b. Skal påse at TrIK forholder seg til gjeldende planverk for gjeldende målgruppe.
  c. Skal utarbeide et handlingsplan for 2-årsperiode og gjennomføre denne.
  d. Fremme innstilling av unge styrerepresentanter til valgkomiteen ved idrettskretsting.
 2. Styret skal
  Sørge for at det blir satt av midler til ungdomsutvalgets arbeid.

Oppgaver

 1. Ungdomsutvalgets oppgaver skal være:
  Å være en pådriver for at ungdom holder på lenger med idrett.
  b. Å kommunisere tett med idrettsråd og idrettslag angående ungdomsproblematikk.
  c. Å være en pådriver for å få flere unge i trener- og lederroller.
 2. Bidra med å belyse ungdoms synspunkter i idrettspolitiske saker for styret i Trøndelag
  idrettskrets. 

 

 

Kontaktperson i TrIK:

Jonas Austmo Kolstad
Jonas Austmo Kolstad
Rådgiver