nif_bilde_inkludering_foto_hakon_jorgensen.jpg

Ekstrainnsats likemuligheter 2024

I desember 2023 fikk NIF, over statsbudsjettet, tildelt 100 mill. kroner for å legge til rette for at flere barn og unge skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Trøndelag idrettskrets har nå gjort sin fordeling av 1 158 894kr til idretten i Trøndelag.

Formålet med tilskuddet var en ekstrainnsats for å bidra til at alle barn og ungdom mellom 6 og 19 år gis like muligheter til å delta i idrett uavhengig av hvor de bor og familienes sosioøkonomiske ressurser.

Midlene skal understøtte:

  • idrettslagenes arbeid med å inkludere barn og ungdom mellom 6 og 19 år som faller utenfor på grunn av sosial ulikhet og sosioøkonomiske årsaker.
  • å holde foreldrebetalingen og aktiviteter som er kostnadsdrivende nede.
  • Idrettslag har handlingsrom til å bruke midlene slik de opplever er mest nyttig for å oppnå formålet.

Midlene skal treffe idrettslag med aktivitet for barn og ungdom mellom 6 og 19 år i geografiske områder der de sosioøkonomiske forskjellene er store, over hele landet.

Det mest objektive målet vi i dag har for sosioøkonomiske forskjeller i Norge er SSBs tall for antall og andel barn i familier med vedvarende lavinntekt.
Disse tallene ligger til grunn for fordelingen pr. kommune.

I Trøndelag fikk åtte kommuner en direkte tildeling fra Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) – kr 4.076.795, -. Disse er:

Trondheim, Steinkjer, Stjørdal, Namsos, Levanger, Orkland, Verdal og Melhus. Idrettsrådene i disse åtte kommunene har ansvaret for fordelingen til sine idrettslag.

De resterende 30 kommunene i Trøndelag får en tildeling etter kriterier bestemt av styret i Trøndelag idrettskrets – se eget vedlegg. Beløpet til fordeling er kr 1.158.894, -.
Midlene er nå fordelt av Trøndelag idrettskrets til idrettslag i de 30 kommunene og er sendt til utbetaling.
Idrettsrådene i de åtte øvrige kommunene er også snart i mål – senest fredag 12.april.

Tilhørende dokumenter: