Kulturdepartementet på anleggsturné til Nordland. Fra venstre: Idrettspresident Berit Kjøll, statssekretær Gry Haugsbakken i Kulturdepartemtet, Reinert Aarseth Nordland IK, Torben Simonsen Nordland IK og Lars Nystadbakk fra Nordland Fylkeskommune.
Kulturdepartementet på anleggsturné til Nordland. Fra venstre: Idrettspresident Berit Kjøll, statssekretær Gry Haugsbakken i Kulturdepartemtet, Reinert Aarseth Nordland IK, Torben Simonsen Nordland IK og Lars Nystadbakk fra Nordland Fylkeskommune.

Møte i Nordland om ny nasjonal anleggsplan

Kulturdepartementet, med statssekretær Gry Haugsbakken i spissen, er kommet godt i gang med å innhente synspunkter på hvordan staten kan bidra til at vi får realisert nødvendige idretts- og nærmiljøanlegg.

Alle fylker skal besøkes, og 10. november var turen kommet til Nordland hvor blant annet sentrale personer fra idrettskretsen, idrettsråd, fylkeskommunen og flere kommuner deltok.

Kretsleder Reinert Aarseth innledet på vegne av idretten og tok blant annet opp behovet for å få fjernet etterslepet på utbetaling av spillemidler og foreslo at staten opprettet et fond på 10 milliarder kroner som kunne brukes til dette. Dette vil være en god løsning og et viktig bidrag til å øke forutsigbarheten og til å redusere byggekostnadene for idrettslag og kommuner, noe som igjen vil bidra til at flere anlegg vil bli bygget raskere.

Reinert var videre opptatt av at det ble etablert et stort anleggspolitisk program som kunne brukes til ekstra tilskudd til anlegg utpekt av idrettskretsene og særforbundene og som disse mener det er spesielt viktig å bygge for å utvikle idretten videre i hele landet. Han var videre opptatt av at spillemiddelsatsene burde heves til minimum 25 prosent for alle anleggstyper og ikke minst at Nord-Norge tillegget ble videreført og styrket. Kretslederen understreket at byggekostnadene er høye og har økt dramatisk i Nordland og at det derfor er viktig at staten stiller opp, øker tilskuddene og bidrar til fortsatt anleggsbygging.

– Jeg deltok på mitt første innspillmøte først og fremst for å lytte og få en bedre forståelse for hva lokalidretten, kommuner og fylkeskommuner er opptatt av. Jeg benyttet også anledningen til å takke Kulturdepartementet og spesielt statssekretær Gry Haugsbakken for at regjeringen har tatt initiativet til å lage en ny nasjonal anleggsplan sammen med idretten, og for at statssekretæren selv reiser rundt og leder alle innspillmøtene. Jeg vil også takke Reinert Aarseth og Nordland idrettskrets for en meget god, tydelig og poengtert innledning. Her var det mange gode innspill som regjeringen kan bygge videre på i sitt arbeid, sier idrettspresident Berit Kjøll.

– Mange viktige saker ble tatt opp og møtet viste på en god måte hvor forskjellig kommunene i Norge er og at behovene for anlegg er forskjellig. Det er viktig for meg og norsk idrett at det legges til rette for, og at alle gis mulighet til, å være med i idrettsfellesskapet. Jeg er spesielt glad for at flere nevnte den viktige rollen idrettsrådene har i å prioritere hvilke anlegg som bør bygges i de forskjellige kommunene. Jeg vil rette en spesiell takk til Bodø idrettsråd og Hilde Ånneland som på en god måte fikk frem hvor godt idrettsrådene jobber med anleggsspørsmål, sier Kjøll.