Norges idrettsforbunds logo.

Kortsiktig løsning på plass for innhenting av samtykker for mindreårige toppidrettsutøvere

Norges idrettsforbund og Antidoping Norge nedsatte før helgen en arbeidsgruppe som skulle finne frem til en løsning for innhenting av samtykker for dopingkontroller av mindreårige toppidrettsutøvere under 18 år. Nå er løsningen på plass.

Det har vært behov for enkelte avklaringer knyttet til vilkår for deltakelse for mindreårige i toppidretten og hjemmelsgrunnlaget for innhenting av samtykker for mindreårige toppidrettsutøvere mellom 15-18 år. Dette er nå på plass.

- Den midlertidige løsningen vil sikre at vårt nasjonale antidopingbyrå fortsatt opptrer i samsvar med WADAs antidopingregelverk. Samtidig må vi fortsette å jobbe for en langsiktig løsning gjennom lovgivning slik at mindreårige i alderen 15-18 år får selvstendig samtykkekompetanse, sier idrettspresident Berit Kjøll, og legger til:

- Vi er også svært fornøyd med signalene vi har fått fra myndighetene som nå har fullt trykk på dette arbeidet.

Antidoping Norge setter pris på at det nå foreligger en løsning knyttet til testing av mindreårige toppidrettsutøvere.

- Vi er glade for at det arbeidet som er nedlagt den siste uken har gitt en god kortsiktig løsning. Fra nå av må mindreårige toppidrettsutøvere ha samtykke fra sine foresatte til dopingtesting før de kan delta i idrettsaktivitet, sier styreleder Thorhild Widvey.

For å sikre dette kan ADNO etablere krav til forhåndssamtykke til dopingtesting fra foresatte, som vilkår for deltakelse i toppidretten, og krav til organisasjonsledds medvirkning til innhenting av slike samtykker for mindreårige toppidrettsutøvere under deres jurisdiksjon.

NIF har i dialog med Antidoping Norge bekreftet at ADNO har hjemmel i gjeldende antidopingregelverk til å vedta supplerende regler knyttet til samtykkeinnhenting.

NIFs organisasjonsledd er bundet av supplerende regler til antidopingregelverket som ADNO gir innenfor sitt ansvarsområde, herunder regler knyttet til samtykkeinnhenting. Ved brudd på slike supplerende regler, har NIF myndighet til å ilegge sanksjoner.

ADNO vil nå utarbeide en forskrift som vil tre i kraft i løpet av kort tid og vil presentere løsningen og en tidsplan for gjennomføring for WADA slik at ADNO ikke blir erklært «non-compliant».

Prosedyrer for innhenting av samtykker
Antidoping Norge har utarbeidet et samtykkeskjema som særforbundene og enkelte toppklubber får i oppgave å sende ut til alle foresatte med kort svarfrist til mindreårige toppidrettsutøvere og som omfattes av Antidoping Norges toppidrettsdefinisjon.

Så snart samtykker er mottatt vil disse fremsendes til Antidoping Norge slik at testing av mindreårige utøvere kan starte umiddelbart.

Dersom utøvere ikke har samtykke fra foresatte, vil disse utøverne kunne sanksjoneres for brudd på antidopingbestemmelsene, i tråd med idrettens regelverk. 

Utøvere som defineres som toppidrettsutøvere i denne sammenhengen fremkommer på ADNOs toppidrettsutøverliste som er utarbeidet etter innspill fra særforbund.