utstyr.jpg

Tilskudd til utstyrssentraler 2021

Trøndelag fylkeskommune forlenger tilbudet med ett år og inviterer igjen kommuner, frivilligsentraler, lag og foreninger tilhørende i Trøndelag til å søke på følgende to støtteordninger øremerket utstyrssentraler. Enten til "Oppstartsmidler for etablering av utstyrssentraler" eller til "Oppgradering av utstyr for eksisterende utstyrssentraler"

Kommuner, Frivilligsentraler samt lag og foreninger hjemmehørende i Trøndelag fylke som allerede drifter en utstyrssentral eller ønsker å etablere en utstyrssentral i i fylket i 2021 og 2022 kan søke.

Der kommunen ikke er søker, forutsettes det at kommunen er involvert i etableringen; enten som (med)eier, drifter, samarbeidspart og / eller medfinansiør.

1. september 2021. Tilskuddsordningen gjelder kun for 2021 og søknadene vil bli behandlet administrativt i løpet av september.

Les mer og søk via: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/tilskudd/utstyrsentraler/