God konstituering av styret

Noe av det viktigste på det første møtet er å sette av god tid til å bli kjent med hverandre. Ta gjerne en introduksjonsrunde hvor leder introduserer seg selv først, deretter introduserer de ulike styremedlemmene seg selv, og til slutt introduserer en eventuell daglig leder seg.

Det nye styret bør deretter ha en forventningsavklaring som tar for seg den enkeltes vilje, evne og kapasitet.

 • Tidsforbruk og arbeidsform er sentrale avklaringer for styrearbeidet. Hvor lenge skal styremøtene vare, og er det forventninger om at ting skal gjøres mellom møtene?
 • Hva er den enkeltes forventninger til å sitte i styret?
 • Hva er det organisasjonen/laget/medlemmene forventer av styret?
 • Hva er styreleders forventninger til styret?
 • Hvis ansatte; hvilke forventninger har vi til disse, og disse til oss?

Et logisk neste steg er å fordele ansvar og oppgaver:

 • Styret har et felles ansvar, men tydelig (og jevn) arbeidsfordeling er viktig, både i styremøtene og mellom møtene. I dette steget bør det avklares hvem som har hvilke roller i styret.
  • Er det valgt kasserer, eller bør noen få ansvar for å ha ekstra kontroll på økonomien?
  • Er det valgt sekretær, eller bør det utpekes en som fører protokoll?
  • Har vi noen som er politiattestansvarlig? Og hva med barneidrettsansvarlig?
 • Skal varamedlemmer kalles inn og stille på alle møter? Dette er ikke krav, men kan være en fordel. Husk i så tilfelle at disse ikke har stemmerett med mindre noen ikke er tilstede.

Lag en fullmaktsmatrise slik at man vet hvem som kan forplikte idrettslaget.

Har styret nødvendig kompetanse, eller bør man kontakte idrettskretsen for et gratis styrekurs?