Illustrasjon laget av Dall-E (KI)
Illustrasjon laget av Dall-E (KI)

Penger til idrettslag for inkludering av barn og ungdom i idrettsaktivitet

Høsten 2023 vedtok Kulturdepartementet (KUD) å bevilge et ekstraordinært tilskudd på 100 millioner kroner til lokale idrettslag, for arbeid med inkludering av barn og ungdom (6-19 år) i idretten.

Formålet med tilskuddet er å gi alle barn og ungdom mellom 6–19 år like muligheter til å delta i idrett, uavhengig av familienes økonomiske eller sosiale status.

90 millioner kroner ble fordelt mellom kommuner basert på antall og andel barn i familier med vedvarende lavinntekt (SSB tall).  I Møre og Romsdal fikk følgende 4 idrettsråd direkte tildeling; Kristiansund, Hustadvika, Molde og Ålesund.

De resterende 10 millioner kronene ble fordelt mellom idrettskretsene og Møre og Romsdal idrettskrets fikk i oppgave å fordele kr. 1 145 118 mellom idrettslagene i øvrige kommuner.

Dette ble gjort etter kriterier vedtatt av idrettskretsstyret og i samarbeid med idrettsrådene i kommunene.

For å sikre at pengene kommer til de som har størst behov vedtok Styret i Møre og Romsdal idrettskrets følgende prinsipper for fordelingen:

  • Midlene skal fordeles til idrettslag som har aktivitet for barn/ungdom 6-19 år.
  • Midlene fordeles etter antall innrapporterte barn/unge (6-19 år) i det enkelte idrettslag.

Fordeling av midler:

Beløpet som idrettskretsen fikk til disposisjon, er nå fordelt ut til idrettslagene. Noen  av våre 26 idrettsråd tok på seg jobben med å fordele midlene i samarbeid med idrettskretsen.