Foto: Eirik Førde
Foto: Eirik Førde

Støtteordning for flyktninger

Støtteordningen for flyktninger er stengt for 2023 da alle midlene fra Gjensidigestiftelsen og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er utdelt til tiltak rundt om i Norge. Norges idrettsforbund takker dere for innsatsen gjennom året, og vil komme tilbake med mer informasjon på nyåret om åpning av søknadsportalen. 

Tilbud som gir idrettsaktivitet til flyktninger som oppholder seg i mottak og som er nyankomne i kommunen.  

Aktivitetene skal bidra til at flyktningene får en meningsfull hverdag og kjennskap til det norske samfunnet.

Midlene kan benyttes til å få dekket utgifter som:

 • Transport
 • Tolk
 • Felles utstyr
 • Lønn til trenere/aktivitetsguide
 • Sosiale tiltak
 • Halleie
 • Administrasjon for å koordinere tiltaket
 • Markedsføring
 • Materiell/verktøy
 • Servering
 • Bekledning
 • Profileringsutstyr
 • Personlig utstyr
 • Turneringsavgift, treningsavgift, medlemskontingent, lisens og overgangsgebyrer

Idrettslag og øvrige organisasjonsledd kan søke om midler. Styret i organisasjonsleddet må være ansvarlig for søknaden

 • Det kan kun søkes om ett tiltak per søknad. Dersom et idrettslag vil søke om flere tiltak, kan det sende flere søknader.
 • Et overordnet organisasjonsledd kan søke på vegne av flere idrettslag.
 • Maks søknadsbeløp per tiltak er 100 000 kroner.
 • Tiltaket må gjennomføres før utgangen av 2024.
 • Personer som skal gjennomføre tiltaket, må ha fremvist gyldig politiattest for å jobbe med barn og ungdom.

Det er ingen søknadsfrist. Midler utbetales fortløpende.

Tilskuddsmottaker må rapportere på blant annet antall deltakere som har deltatt i tiltaket, alder og kjønn, antall frivillige, geografisk sted, oppnådde resultater, hva som fungerte og utfordringer.

Enkel regnskapsrapport må også leveres.

Søknaden sendes automatisk til din idrettskrets. Idrettskretsen gjør en vurdering av søknaden før den evt. sendes til NIF.

NIF behandler søknaden, sender tildelingsbrev og utbetaler beløpet. Der vil det stå vilkår for bruk av midlene og rapporteringskrav.