Foto: Eirik Førde
Foto: Eirik Førde

Tilskuddsordning for idrettslagene i Ålesund - Inkludering i idretten

Ålesund idrettsråd er fra 2022 tatt med i tilskuddsordningen «Inkludering i idrettslag». Formålet med denne ordningen er å tilrettelegge for at barn og ungdom som står overfor økonomiske og/eller kulturelle barrierer for deltakelse kan delta i idrett/fysisk aktivitet i et idrettslag.

Målgruppene er barn og ungdom med minoritetsbakgrunn og/eller fra familier med vedvarende lavinntekt. Jenter med minoritetsbakgrunn er spesielt prioritert.

Ålesund idrettsråd utlyser med dette kr 300 000,- til dette formålet.

Kriterier:

 1. Tiltaket skal innebære – primært ukentlig - fysisk aktivitet for deltakerne. Tilskudd skal ikke benyttes til tiltak eller arrangementer av ren sosial karakter. Om idrettslag søker støtte til organisering av kurs, åpen hall eller ferietilbud/ engangstilbud, skal idrettslaget ha en plan for rekruttering til ukentlig deltakelse.
 2. Tiltakene som det gis tilskudd til skal understøtte lagenes primæraktiviteter, være enkle og gratis/ rimelige.
 3. Tiltak som retter seg mot barn og unge med minoritetsbakgrunn prioriteres, spesielt tiltak rettet mot minoritetsjenter. Tiltak for å øke minoritetsforeldres deltakelse og engasjement i idrettslag vil også prioriteres.
 4. ÅIR vil prioritere de idrettslag som har en inkluderingsansvarlig i sine styrer, som sørger for at idrettslaget tenker inkludering i alt de gjør og som kan forankre inkluderingsarbeidet i idrettslaget.
 5. Forplikte seg til at styret i idrettslaget gjennomfører e-kurset Inkludering i idretten, og sørge for informasjon på ulike språk (se NIF.no )
 6. Forplikte seg til å rapportere til ÅIR innen 1. november – på eget skjema utarbeidet av NIF. Rapporteringsskjema sendes ut ved tildelingsbrev.
  • Oversikt over type tiltak og antall lag involvert
  • Beskrivelse av hvordan forvaltningsenheten jobber for å nå ut til idrettslagene
  • Vurdering av om målgruppene nås gjennom tiltakene som gjennomføres
  • Særskilt omtale av tiltak rettet mot minoritetsjenter

Hvilke kostnader dekkes:

 • Lønn til instruksjon (Anbefaler en timelønn som ikke overstiger 250 kr i timen) 
 • Felles utstyr 
 • Smittevern
 • Anleggsleie 
 • Markedsføring 

Hvilke kostnader dekkes ikke:

 • Medlemsavgift til enkeltpersoner 
 • Bevertning 
 • Personlig utstyr 
 • Premier eller gaver 
 • Tiltak/arrangementer av ren sosial karakter  

Innhold i søknaden:

 • Informasjon om idrettslaget
 • Kontaktinformasjon på ansvarlig søker og styreleder
 • Har dere gjennomført e-kurset Inkludering i idretten – event hvor mange i klubben?
 • Har dere inkluderingsansvarlig?
 • Har instruktørene politiattest?
 • Hvordan samarbeider dere med andre?
 • Hva er planen for å lykkes med inkluderingsarbeidet?
 • Hvordan markedsfører dere tiltaket
 • Tiltak- Ett skjema per tiltak
 • Navn på tiltaket og type aktivitet og målsetning og målgruppe
 • Kostnader
 • Søknadssum
 • Hvilken tidsperiode skal tiltaket foregå?

Søknadsfrist: tirsdag 1. mars 2022.

Rapport:

Idrettslag som mottar støtte fra ordningen, må besvare et elektronisk rapporteringsskjema innen 1. desember 2022.

Eventuelle spørsmål om ordningen kan rettes til:

Møre og Romsdal idrettskrets:

Ellen Cathrine Hammer, mobil: 408 77 781- mail: ellencathrine.hammer@idrettsforbundet.no

Ålesund idrettsråd:

Aslak Krokfoss, mobil: 917 77 017 - mail: aslak@krokfoss.no

Anne Kristin Bryne, mobil: 977 34 468 - mail: akbryne@gmail.com

 

Vi minner om at idrettslag også kan søke om midler fra Kontantkassa til Ålesund kommune, som gir tilskudd til følgende formål:

 • Kontingent/ semesteravgift
 • Turnering/ cup
 • Leir
 • Lommepenger
 • Utstyr for deltaking i fritidsaktiviteter

Meir informasjon om kontantkassa her.