Kontrollutvalg

Kontrollutvalg er et årsmøte- eller tingvalgt organ som har to hovedoppgaver.

Det skal dels kontrollere styret og avgi en beretning til årsmøtet/tinget, og det skal dels gi uttalelser til forslag som fremmes for årsmøtet/tinget. Kontrollutvalget er regulert i NIFs lov § 2-12.

Våre kurs på ca. 2 timer tar for seg

  • Rolleforståelse
  • Oppgaver
  • Samhandling med styret

Målgruppe: Medlemmer av idrettslagets Kontrollutvalg (tidligere kontrollkomité eller valgte revisorer). Anbefales også for interesserte styremedlemmer.

Vegard Rangsæter
Vegard Rangsæter
Rådgiver