For kommuner

www.Kontantkassa.no er en støtteordning der trenere, ledere og andre på en enkel og ubyråkratisk måte kan søke om penger til enkeltpersoner slik at alle barn og unge mellom 6-18 år skal få delta i organiserte fritidsaktiviteter. Støtten kan for eksempel brukes til å betale kontingenter, lommepenger til deltagelse på turer, utstyr, egenandeler til deltakelse på konkurranser og turneringer knyttet mot ulike fritidsaktiviteter. Ordningen gjelder alle typer fritidsaktiviteter.

I 2019 mottok Møre og Romsdal idrettskrets midler fra Gjensidigestiftelsen til arbeid for å opprette og utvikle et slikt tilbud. Vi startet opp i 2020 og pr. mai 2021, har vi med oss 9 kommuner. I tillegg har vi fått med oss flere bidragsytere som støtter med midler. Takk til Odd Berg Fondet og Istad Kraft.

Vi inviterer nå nye kommuner med på laget, slik at vi kan gjøre det lettere for alle barn og unge å delta i fritidsaktiviteter. Det er lagt opp til at det er kommunene som forvalter ordninga på en enkel og ubyråkratisk måte.

I Møre og Romsdal vet vi at tallet på de som lever i familier med lav inntekt har vært økende siden 2006. Møre og Romsdal er ikke av de fylkene som ligger høyest i landet, men har utfordringer innad i fylket med forskjeller fra kommune til kommune. Dette er en urovekkende utvikling og det er viktig at det offentlige, sammen med frivilligheten, tar grep for å sikre at alle barn får tilfredsstillende oppvekstsvilkår.

Det hviler et stort ansvar på alle kommune om å legge til rette for at alle barn og unge skal kunne delta i fritidsaktiviteter og dette er en fin anledning for kommunen å gjøre noe med dette viktige området.

Hvordan blir din kommune med?

Idrettskretsen har midler til fordeling i 2021, og vi fordeler disse ut i kommunene ut fra følgende prinsipper:

Idrettskretsen bidrar med maksimalt like mye midler som det beløp kommunen øremerker av egne friske midler lokalt. Det vil si at dersom en kommune setter av kr. 50.000,- til dette formålet, vil man være i posisjon til å motta opptil samme beløp fra midlene vi har mottatt fra våre sponsorer.

Det er en forutsetning at kommunen forvalter ordningen selv og utnevner en ansvarlig kontaktperson. Hvis din kommune ønsker å bli med, benytt linken under: "Bli med på ordningen - søknadsskjema!

Hvorfor har idrettskretsen tatt initiativ til dette?

Fritidserklæringen ble i felleskap signert av statsminister, flere statsråder, Norges Idrettsforbund, KS, Frivillighet Norge, Redd Barna, Røde Kors, Kirken`s bymisjon med flere i juni 2016. Den sier at alle barn og unge skal få mulighet til å delta i minst en fritidsaktivitet uavhengig av familien sin sosiale eller økonomiske situasjon.

I følge Barne, -ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) vokser over 100 000 barn i Norge opp i familier med lav inntekt og tallet er økende. Fattigdommen blant barn er høyere og vokser raskere enn fattigdom blant voksne.

BUFDIR forklarer barnefattigdom slik: «I et land som Norge, der den generelle levestandarden er høy, er det vanlig å bruke definisjoner av fattigdom som handler om mer enn fysisk overlevelse. Det betyr at fattigdom ikke bare handler om mangel på mat, klær og tak over hodet. I dag innebærer fattigdom også det å mangle muligheter for å delta sosialt, på lik linje med resten av samfunnet.»

Organiserte fritidsaktiviteter er en sentral del av hverdagen til barn og unge og disse aktivitetene har flere sentrale funksjoner i barn og unges liv. De er sosiale møteplasser der vennskap knyttes, nettverk bygges og sosiale ferdigheter utvikles. Deltakerne deltar på aktiviteter de liker og utvikler ferdigheter som gir mestring og glede. De som står utenfor blir ekstra sårbare.

For familier med dårlig råd, kan det føre til at barn ekskluderes fra sosiale, kulturelle og deriblant idrettslige arenaer og dermed forsterkes opplevelsen av å ikke høre til. Slikt utenforskap er urettferdig og ødeleggende for barns utvikling og vekst.

Barn er uten skyld, og som oftest uten mulighet til å endre sin situasjon på egenhånd. Det er behov for økt bevissthet om barns utenforskap og handlingskompetanse blant voksne for å sikre at alle barn og får mulighet til deltagelse.

Følgende vedlegg inneholder informasjon om hvordan kommunen går frem for å søke om midler fra Møre og Romsdal idrettskrets, maler og informasjonsbrev som kommunen kan bruke ved forvaltning av selve ordningen.

Ellen C. Hammer
Ellen C. Hammer
Koordinator folkehelse og fysisk aktivitet

Roar Lervik
Roar Lervik
Organisasjonssjef