For kommuner

www.Kontantkassa.no er en støtteordning der trenere og ledere på en enkel og ubyråkratisk måte kan søke om penger til enkeltpersoner slik at alle barn og unge mellom 6-18 år skal få delta i organiserte fritidsaktiviteter. Støtten kan for eksempel brukes til å betale kontingenter/egenandeler, lommepenger til deltagelse på turer, konkurranser og turneringer knyttet mot ulike fritidsaktiviteter.

 

Møre og Romsdal idrettskrets har mottatt midler fra Gjensidigestiftelsen til arbeid for å opprette og utvikle et slikt tilbud. Vi inviterer nå deres kommune til å være med på laget, slik at vi kan gjøre det lettere for alle barn og unge å delta i fritidsaktiviteter. Vi legger opp til at det er kommunene som forvalter ordninga i den enkelte kommune, og med støtte fra Møre og Romsdal idrettskrets ønsker vi å invitere med 10 kommuner i 2020.

Hvis flere enn 10 kommuner melder sin interesse, forbeholder vi oss retten til å velge ut hvem som blir med videre.

I Møre og Romsdal vet vi at tallet på de som lever i familier med lav inntekt har vært økende siden 2006 og ca. 7,5% av barna lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt (kilde SSB). Møre og Romsdal er ikke av de fylkene som ligger høyest i landet, men har utfordringer innad i fylket med forskjeller fra kommune til kommune. Dette er en urovekkende utvikling og det er viktig at det offentlige, sammen med frivillig sektor, tar grep for å sikre at alle barn får tilfredsstillende oppvekstsvilkår.

Det hviler et stort ansvar på alle kommune om å legge til rette for at alle barn og unge skal kunne delta på fritidsaktiviteter og dette er en fin anledning for deres kommune å gjøre noe med dette viktige området.

Det er opp til den enkelte kommune om kontantkassen skal gjelde kun for idrettsdeltakelse, eller om den også skal gjelde for andre fritidsaktiviteter.

Hvordan blir din kommune med? 

Idrettskretsen har midler til fordeling i 2020, og vi fordeler disse ut i kommunene ut fra følgende prinsipper:

  • Idrettskretsen bidrar med maksimalt like mye midler som det beløp kommunen øremerker av egne friske midler lokalt. Det vil si at dersom en kommune setter av kr. 50.000,- til dette formålet, vil man være i posisjon til å motta opptil samme beløp fra midlene vi har mottatt av Gjensidigestiftelsen.  

Det er en forutsetning at kommunen forvalter ordningen selv og utnevner en ansvarlig kontaktperson. Hvis din kommune ønsker å bli med, benytt linken under: "Bli med på ordningen - søknadsskjema!

Hvorfor har idrettskretsen tatt initiativ til dette?

Fritidserklæringen ble i felleskap signert av statsminister, flere statsråder, Norges Idrettsforbund, KS, Frivillighet Norge, Redd Barna, Røde Kors, Kirken`s bymisjon med flere i juni 2016. Den sier at alle barn og unge skal få mulighet til å delta i minst en fritidsaktivitet uavhengig av familien sin sosiale eller økonomiske situasjon.

I følge Barne, -ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) vokser over 100 000 barn i Norge opp i familier med lav inntekt og tallet er økende. Fattigdommen blant barn er høyere og vokser raskere enn fattigdom blant voksne.

BUFDIR forklarer barnefattigdom slik: «I et land som Norge, der den generelle levestandarden er høy, er det vanlig å bruke definisjoner av fattigdom som handler om mer enn fysisk overlevelse. Det betyr at fattigdom ikke bare handler om mangel på mat, klær og tak over hodet. I dag innebærer fattigdom også det å mangle muligheter for å delta sosialt, på lik linje med resten av samfunnet.»

Organiserte fritidsaktiviteter er en sentral del av hverdagen til barn og unge og disse aktivitetene har flere sentrale funksjoner i barn og unges liv. De er sosiale møteplasser der vennskap knyttes, nettverk bygges og sosiale ferdigheter utvikles. Deltakerne deltar på aktiviteter de liker og utvikler ferdigheter som gir mestring og glede. De som står utenfor blir ekstra sårbare.

For familier med dårlig råd, kan det føre til at barn ekskluderes fra sosiale, kulturelle og deriblant idrettslige arenaer og dermed forsterkes opplevelsen av å ikke høre til. Slikt utenforskap er urettferdig og ødeleggende for barns utvikling og vekst.

Barn er uten skyld, og som oftest uten mulighet til å endre sin situasjon på egenhånd. Det er behov for økt bevissthet om barns utenforskap og handlingskompetanse blant voksne for å sikre at alle barn og får mulighet til deltagelse.

Følgende vedlegg inneholder informasjon om hvordan kommunen går frem for å søke om midler fra Møre og Romsdal idrettskrets, maler og informasjonsbrev som kommunen kan bruke ved forvaltning av selve ordningen.

Spørsmål?
Ta kontakt med Ellen Cathrine Hammer på epost ellen.hammer@idrettsforbundet.no eller  telefon: 408 77781,
eller Roar Lervik på epost Roar.Lervik@idrettsforbundet.no eller telefon: 992 70 638