Foto: Magnus Thorsen Helstad
Foto: Magnus Thorsen Helstad

Anleggsrådet i Møre og Romsdal

I Møre og Romsdal har vi organisert arbeidet med idrettsanlegg i et eget råd - Anleggrådet i Møre og Romsdal.

Leder i rådet oppnevnes av idrettskretsstyret. De øvrige representantene består av 8 personer som oppnevnes av representanter for særidrettene og Det frivillige Skyttervesen (DFS). I tråd med overordnede mål, der anlegg fungerer som virkemiddel, ønsker vi å legge til rette for reell brukermedvirkning i anleggspolitikken og forvaltningen av spillemidlene i Møre og Romsdal.

Følgende idretter har fast plass i rådet:

  • Fotball, ski, friidrett, hallidretter. I tillegg er, som nevnt, DFS representert. DFS representerer i den sammenheng også den organiserte skytteraktivitet i NIF.

Idretten i Møre og Romsdal er tjent med lokal og regional involvering i alt arbeid som har med idrett og fysisk aktivitet å gjøre. Anlegg og prioritering av spillemidler er vesentlige virkemidler i så henseende; formelle beslutningsarenaer er folkevalgte organ på regionalt og lokalt nivå. Idrettens påvirkningsverktøy er kompetanse og evne til samhandling gjennom relevante fora – lokalt gjennom idrettsrådene, regionalt gjennom anleggsrådet, organisert av Møre og Romsdal idrettskrets. Denne samarbeidsmodellen er unik i Norge og er et forbilde for samhandling mellom offentlig og frivillig sektor – nasjonalt, regionalt og lokalt.

Anleggsarbeidet i Møre og Romsdal er et institusjonalisert samvirke mellom offentlig og frivillig sektor på regionalt nivå, med positive lokale ringvirkninger i form av omfattende lokal aktivitet og relativt stor tilgang på spillemidler til anlegg:

  1. Involvering i planprosesser. Konsept: oppstartmøte
  2. Nettverksbygging. 8 årlige, regionale høstmøter med kommunale saksbehandlere, andre offentlige etater, idrettsråd, særkretser og idrettslag.
  3. Utvikling av spesifikk kompetanse.Idrettsfaglig veiledning inn mot særidretter.
  4. Anleggsrådgivning. Krav til forhåndsgodkjenning av planer.
  5. Korordinere bruken av idrettshallene. Samordning for å unngå kollisjoner mellom særidretter og for å utnytte idrettshallene optimalt. Årlig hallfordelingsmøte.
  6. Overføringsverdier. Markedsføring av gode byggeprosjekt og ideer.
  7. Drift av anleggsrådet.
  8. Innstilling om fordeling av spillemidlene. Årlig sak, der Anleggsrådet og idrettskretsstyret gir uttale før endelig behandling i kulturutvalget.

Størrelsen på spillemiddelpotten til Møre og Romsdal er blant annet avhengig av aktivitet på søkersida. For å si det enkelt: desto flere godkjente søknader og desto mer penger det blir søkt om, jo bedre, fordi det innebærer mer penger til idrettsanlegg i Møre og Romsdal.

Punkt 1, planprosesser, er sentralt her: hvordan lage gode planer som bidrar til å skape mest mulig og best mulig aktivitet, der anlegg fungerer som et viktig virkemiddel i aktivitetssammenheng og ikke er et mål i seg selv?

Medlemmene i anleggsrådet:

Tittel

Navn

Organisasjon

Leder

Frode Elias Synnes

Møre og Romsdal idrettskrets

Medlem

Berit Kalgraff

Møre og Romsdal idrettskrets

Medlem

Erik Vullum

Norsk Friidrett Møre og Romsdal

Medlem

Ivar Øyen

Møre og Romsdal Skikrets

Medlem

Helge Kristiansen

Møre og Romsdal Skytterkrets

Medlem

Evy Austad

NFF Nordmøre og Romsdal

Medlem

Joar Kirkeslett

Norges Håndballforbund Region Nord (Representer hallidrettene)

Medlem

Ola Vangen

Det Frivillige Skyttervesen