Innhold i dette kapittelet

2.1 Norges idrettsforbunds formål

Norges idrettsforbund skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett etter egne ønsker og behov, uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.

2.2 Visjon

Idrettsglede for alle

Drømmen er at alle som ønsker å drive med idrett på alle ferdighetsnivåer skal finne sin plass i idrettsorganisasjonen, og oppleve gleden ved å være aktiv i idrett.

De aller fleste driver med idrett fordi det er gøy. Derfor er også glede den viktigste drivkraft og motivasjon for hele organisasjonen. Idrettsglede gjelder også på høyeste prestasjonsnivå. Glede er selve årsaken til at vi driver idrett. 

Vår idrett er preget av likestilling og av likeverd, og at alle individuelle medlemmer har lik iboende verdi. Alle skal ha like muligheter til å delta og oppleve idrettsglede i dag og i fremtiden. 

Gleden er vår drivkraft!

2.3 Virksomhetsidé

Mangfoldig idrett for alle i verdens beste idrettsorganisasjon

Norges idrettsforbund, olympiske og paralympiske komité er et fellesskap av medlemsbaserte, uavhengige organisasjoner med mål om å levere idrett i trygge og gode fellesskap, der en god toppidrett hviler på en god barne- og ungdomsidrett. Norges idrettsforbund er en forening av foreninger, hver autonom og dannet i et interessefellesskap om idrett.

Norges idrettsforbund finnes i kraft av, og er til for, sine medlemmer – idrettslag og særforbund – som har organisert seg sammen for å ivareta felles interesser. Vi er en medlemsorganisasjon og skal ivareta våre medlemmers interesser gjennom å levere god og trygg idrett gjennom kompetente trenere og ledere.

En velfungerende idrettsorganisasjon som arbeider sammen, er en styrke for Norge. Når vi vil lære og utvikle oss i samarbeid og samspill med andre er vi på vårt beste. Når en samlet idrettsorganisasjon klarer å levere en allsidig og fremtidsrettet idrett som oppleves relevant for det store flertallet av befolkningen – da er vi best i verden. Vi står sammen om en mangfoldig idrett som sørger for å gi alle like muligheter, og hvor alle idretter er like mye verd. Det skal være en trygg arena hvor alle kan være seg selv, og der det er plass til alle.

Selve idrettsaktiviteten er det primære formålet for Norges idrettsforbund. Som landets største frivillige organisasjon er Idrettsforbundet samtidig en viktig premissgiver for et bærekraftig samfunn. Verdens beste idrettsorganisasjon er utviklingsorientert og arbeider for å forsterke de positive effektene og minimere de negative effektene på samfunnet og miljøet. Slik vil vi være relevante for utøvere og andre medlemmer i dag – og for fremtidige generasjoner.

Foto: Erik Ruud

2.4 Overordnede mål

Livslang idrettsglede og Flere store prestasjoner

Norsk idrett står sammen om å jobbe for å realisere ovennevnte mål:

Livslang idrettsglede er idrettsaktivitet i en attraktiv og mangfoldig organisasjon som inkluderer og inviterer til å være med, til å være med lenger og til å delta gjennom hele livet. Vi vet at å delta i idrett i barneårene er springbrettet til fysisk aktivitet og idrett hele livet. Livslang idrettsglede kjennetegnes av en god og variert barne- og ungdomsidrett, der alle barn og unge gis mulighet til idrettsdeltagelse, og som forlenges til en idrett for voksne med ulike ambisjoner eller fysiske forutsetninger. Livslang idrett handler om å skape et likeverdig idrettstilbud for alle idrettslagenes medlemmer på det nivået de selv ønsker å drive idrett, og til å finne gleden også ved å engasjere seg utover egen aktivitet. En attraktiv og sterk voksenidrett bidrar til en sterk idrettsbevegelse.

Flere store prestasjoner er å være blant verdens beste toppidrettsnasjoner, altså å gjenta de store prestasjonene. Samtidig er det en ambisjon om å skape nye prestasjoner, av nye utøvere i nye idretter. Store prestasjoner i idrett måles i medaljer, og det er en naturlig ambisjon for toppidretten å sikte mot seierspallen og mot medaljer. For å lykkes er toppidrettskulturen, som med fellesskap som konkurransefortrinn inviterer flere til å være med på veien mot toppen, helt avgjørende.

For å kunne realisere de to overordnede målene må vi fortsette å utvikle en fremtidsrettet og kompetent organisasjon. En fremoverlent og kompetent idrettsorganisasjon ivaretar både kjerneoppgaver og utvikling – så vel av idrettstilbudet og av hele organisasjonen som leverer det. Den har gode systemer, riktig kompetanse og nok kapasitet til å håndtere både krav og
forventninger fra egen organisasjon og fra omverdenen.

Et godt samarbeid mellom idrettslag, idrettsråd, idrettskretser, særkretser, særforbund og NIF sentralt er nødvendig for å realisere de to målene og å utnytte organisasjonens fulle potensial.

Idrettsorganisasjonen skal jobbe kontinuerlig med forbedring. Norsk idrett skal være en utviklingsorientert bevegelse som involverer medlemsmassen, spesielt ungdom, i beslutningsprosesser for å skape relevans og engasjement.

En fremtidsrettet idrettsorganisasjon tar ansvar for et bærekraftig samfunn, og tar hensyn til samfunnsmessige og miljømessige utfordringer.

2.5 Verdier

Fellesskap, mestring og ærlighet

Verdiene våre er det som gjør idretten unik! Verdiene er samlet det som vi sammen vil skal kjennetegne oss, gjennom idrett, kommunikasjon og handlinger. Verdiene er så sterke at de kan bli idrettsorganisasjonens «personlighet» – slik vi ønsker å bli oppfattet. Summen av våre handlinger og vår kultur er vårt omdømme.

Fellesskap – viser at vi er en organisasjon som ser alle, skaper trygghet og tar vare på alle. Vi står sammen! Idrettsfellesskapet er åpent, inkluderer, gir tilhørighet og identitet. Idrett er for mennesker som har funnet sammen om en aktivitet, i fellesskap i et idrettslag. En idrett preget av samarbeid og fellesskap, inviterer inn, uavhengig av bakgrunn eller økonomi. Den har respekt for alle. I fellesskap lærer vi av hverandre, samarbeider og gjør hverandre gode – de som står sammen, oppnår mer.

Verdien gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og i lokalsamfunnet. Fellesskap betyr også at alle nivåer i norsk idrett praktiserer nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering. I toppidretten er fellesskap et konkurransefortrinn. Fellesskap i lag og fellesskap på tvers av idretter.

Mestring – er vår ambisjon om utvikling – for utøverne og for organisasjonen. Mestring er hele tiden å klare de små stegene mot målet om en stadig bedre idrett og en bedre prestasjon. Mestring som verdi, betyr å være nytenkende og målrettet, søke forbedring og utvikling mot nye mål. Mestring er å lære nye ferdigheter, søke utfordringer og å nå dem. Mestring er en drivkraft også mot personlig vekst og utvikling. Mestring gir idrettsglede. Ved å tilrettelegge for mestring uavhengig av nivå, blir flere med lenger. Ved å anerkjenne innsats og legge til rette for at barn og unge på alle nivåer får mestringsfølelse i lek, på
trening og i konkurranser, skapes de beste forutsetninger for livslang idrettsglede – og i sin tur også flere gode opplevelser og prestasjoner. 

Ærlighet – handler om troverdighet og åpenhet. I idrett må man være ærlig mot seg selv og mot ideen om like vilkår. En ærlig idrett sier nei til doping, manipulering av idrettskonkurranser og uredelighet i alle former. Ærlighet er Fair Play – for konkurransene, for idretten og for idrettsorganisasjonen. Ærlighet betyr en organisasjonskultur med godt styresett, transparens, rom for diskusjon og uenighet i åpenhet.

Det betyr vilje og evne til å drøfte etiske og vanskelige problemstillinger. Ærlighet innebærer at hele norsk idrett med stolthet kan «se seg selv i speilet» og samtidig være en pådriver for innovasjon og utvikling. Ærlighet er en demokratisk idrett med respekt for avgjørelser til beste for en sunn og delende utvikling. Ærlighet i idrett er en tydelig stemme for norsk idretts verdier både nasjonalt og internasjonalt. Ærlighet er en prestasjonsverdi.

 

Foto: Erik Ruud