Hovedstyret

Hovedstyret skal iverksette årsmøtets vedtak, og må selvsagt forholde seg til vedtatt plan og budsjett. Innenfor de gitte rammer har imidlertid hovedstyret all makt.

I et fleridrettslag kan man velge å ha et styre for hver enkelt gruppe/idrett. Disse styrene har i utgangspunktet ingen makt. Deres oppgave er å organisere aktiviteten innen sin idrett, og ellers være hovedstyrets forlengede arm ut mot aktiviteten. 

Det er hovedstyret som leder og forplikter idrettslaget. Dette innebærer at det kun er hovedstyret som kan foreta ansettelser og inngå evt. andre avtaler som forplikter idrettslaget juridisk. Hovedstyret kan imidlertid gjennom særskilt instruks gi idrettslagets gruppestyrer fullmakt til å forplikte laget innenfor instruksens rammer.

Politiattest ansvarlig
Hovedstyret i idrettslaget har ansvaret for politiattestordningen, og skal utnevne en person som er ansvarlig for innhenting og oppfølging. Vedkommende skal ha en personlig vara. For mer informasjon, klikk her

Barneidretts ansvarlig
Hovedsyret i idrettslaget har ansvar for at idrettslaget har en barneidrettsansvarlig. For mer informasjon, klikk her