Deleger oppgaver

Styreleder har et særskilt ansvar for å bestemme når og hvor ofte det skal avholdes styremøter.

I tillegg vil andre oppgaver for styreleder være;

  • Forberede saksliste og lede styremøtene
  • Forberede saker som styret skal ha til behandling
  • Gi alle styrets medlemmer mulighet til å forberede seg før styremøtet
  • Bidra til åpenhet og gode diskusjoner i styret, hvor alle bidrar
  • Sørge for oppsummeringer og klare vedtak
  • Sørge for at protokoll skrives og vedtak følges opp
  • Er det ansatt daglig leder i organisasjonen, er ofte styreleder kontaktpunkt mellom styret og daglig leder
  • Iverksette styrets egenevaluering underveis

Styret må bli enige om hvordan de skal fordele oppgavene. Styrelederen skal ikke gjøre alt. Her kommer delegering inn i bildet.

Du som styreleder kan med fordel skaffe deg en oversikt over hva det enkelte styremedlem er god til eller interessert i. Både menneskelige og faglige kvaliteter, samt kapasitet og interessefelt er nyttige ting å kartlegge i styrerommet. På den måten kan styreleder enklere delegere oppgaver, og styrets medlemmer er bedre rustet med gode forutsetninger for å bidra og levere. Dette resulterer svært ofte i at styrearbeidet oppleves lystbetont, og at den enkelte føler eierskap til det man gjør.