Viktige beslutninger på idrettstinget
Rogaland stilte med fem representanter ved det digitale Idrettstinget i helgen

Viktige beslutninger på idrettstinget

Rogaland idrettskrets deltok i helgen på idrettstinget med sine fem representanter. Tradisjonen tro hadde idrettskretsstyret vedtatt at delegasjonen skulle bestå av en leder av en særkrets fra Rogaland, og en leder av et idrettsråd i fylket.

Deltakerne fra Rogaland var:

  • John Arve Hveding, styreleder RIK, Kopervik IL
  • Torild Lende Fjermestad, styremedlem RIK, Bryne Cycleklubb
  • Julia Andberg, styremedlem RIK, Studentidretten UiS
  • Staale Grude Haaland, styremedlem RIK, leder Time Idrettsråd
  • Kjersti Fotland, leder Rogaland rytterkrets

Idrettstinget ble gjennomført digitalt, og RIKs representanter satt samlet på et hotell under gjennomføringen, noe som fungerte svært godt i forhold til å kunne debattere enkeltsakene. En løsning som også dessuten er mer miljøvennlig enn å fly :-)

Noen av de viktige beslutningene på tinget

Påtalenemd

Vedtaket om innføring av påtalenemd i idretten blir viktig for norsk idrett framover. Nemden vil være rådgiver, utreder og påtalemyndighet også for enkeltmedlemmer i norsk idrett. De vil naturlig nok sile ut og fokusere på alvorlige saker, og ikke være en naturlig førstekontakt for enhver disputt eller uenighet i norsk idrett, men kunne ivareta rettssikkerheten for enkeltmedlemmer på en god måte.

Simulert høydeopphold

Videre ble forbudet om simulert høyde fjernet med hele 133 mot 30 stemmer, noe som også viser at myten om blokkdannelse mellom idrettskretser og særkretser må legges død. Denne saken var på forhånd mest «omdiskutert» gjennom tallrike møteplasser for diskusjon av temaet. Det framstår som at et stort flertall av representantene oppfattet saken som overmoden for endring. Like konkurranseregler i forhold til omverdenen oppfattes å være det som trumfet etiske og moralske motforestillinger. Nå gjenstår det å utvikle retningslinjer for bruken, og dette kommer til behandling på idrettstinget del 2, til høsten.

Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Saken om Lokale aktivitetsmidler, og idrettsrådenes mulighet til å kunne disponere inntil fem prosent dersom årsmøtene godkjenner dette, har en positiv innstilling fra idrettsstyret, men ble utsatt til del 2 av idrettstinget. RIKs oppfatning er at denne står sterkt blandt idrettskretsene.

Lovendringer

En rekke lovendringer ble vedtatt på tinget. Nærmere oppfølging av disse kommer som en naturlig oppfølging av lovarbeidet over sommeren og høsten.

For idrettsrådene kan det nevnes at vedtaket om at alle idrettslag skal tilhøre et idrettsråd av 2019 ble reversert, basert på erfaringene siden forrige idrettsting.

Videre kan det nevnes at lov om kjønnsbalanse ble endret til et 40 prosent krav for alle organisasjonsledd – unntatt idrettslagene.

Idrettsstyret

Sist, men ikke minst, er det gledelig at «vår Elisabeth Faret» fra Rogaland fikk fire nye år i idrettsstyret. Vi gratulerer!