Stort koronafrafall også i Rogalandsidretten
Smittevernsrestriksjoner og stengte idrettsarenaer har satt sitt preg på medlemstallene også i Rogaland.

Stort koronafrafall også i Rogalandsidretten

Norges idrettsforbund publiserte onsdag 2. juni landsoversikten for tap av medlemskap for 2020 etter at koronapandemien traff oss i fjor. De nasjonale tallene viser en prosentvis nedgang på 9,6 prosent, noe som utgjør rundt 185 000 medlemskap. I Rogaland har vi opplevd 8,1 prosent nedgang, noe som betyr 12 263 medlemskap.

Nesten 7 000 av de tapte medlemskapene er i aldersgruppen over 20 år. Dette kan sannsynligvis skyldes at «de voksne» i en rekke idretter har vært avskåret fra å både trene og konkurrere helt siden starten av pandemien. Rundt 55 prosent av det totale frafallet finner vi i dette alderssegmentet.

Det nest høyeste frafallet finner vi i aldersgruppen 13-19 år, noe som kan henge sammen med manglende konkurranseaktivitet, noe vi oppfatter som viktigere for ungdom enn for barn.

På tross av forsøkene på å skjerme barn og unge under pandemien, utgjør summen av frafall for barn og unge (0-19 år) rundt 45 prosent av frafallet.

 

Endring siste år %

Medlemskap

Endring fra forrige år

Samlet

-8,11 %

 138 903

-12 263

26-

-9,77 %

 54 156

-5 867

20 til 25

-12,55 %

 7 310

-1 049

13 til 19

-9,63 %

 24 553

-2 616

6 til 12

-3,48 %

 45 612

-1 644

0 til 5

-13,00 %

 7 272

-1 087

Ellers er det verdt å merke seg at hele 44 prosent av medlemskapene i Rogalandsidretten er over 20 år. I denne oversikten framkommer heller ikke en betydelig stor gruppe som bedriftsidretten, noe som ville forverret det relative frafallet mellom «voksne» over 20 år og barn og unge opp til og med 19 år ytterligere.

Tallene vi nå framlegger vil fram mot den årlige fristen 15. august 2021 bli ytterligere bearbeidet, men er nå gode nok til å framlegge som tendens.

Ulikheter og avvik

Det er avvik mellom fylkene, og internt blant kommunene i Rogaland. I tillegg er det åpenbart forskjeller fra særidrett til særidrett. Tilbudet til de nærmere 200 unike idrettsgrener inn under våre 55 særforbund drives både utendørs og innendørs. Noen idretter er kontaktidretter, andre ikke. Dette har hatt betydning for den enkelte idretts muligheter til å drive aktivitet gjennom skiftende smitteutbredning av korona, men også andre faktorer kan ha spilt inn. For utvikling i det enkelt forbund henviser vi til dem å besvare utviklingen for sin idrett.

KLIKK HER for å åpne tabellen hvor du kan studere utviklingen i den enkelte kommune i Rogaland.

Langsiktige ringvirkninger - foreløpig vurdering

Tallene som legges fram handler om 2020. Pandemien traff oss i slutten av første kvartal. Det er rimelig å legge til grunn at mange medlemmer den gang hadde betalt både medlemskontingent og treningsavgift til idrettslaget sitt.

I skrivende stund vet vi at idretten i realiteten fortsatt er nedstengt, spesielt for aldersgruppen over 20 år. Pandemien har i praksis medført at vi har mistet også halve 2021. 

Det knytter seg derfor internt kanskje enda større spenning til hvordan medlemsutviklingen vil bli rapportert for året 2021.

Vil medlemmene returnere til de sosiale felleskapene som idrettslagene utgjør? Minst like viktig; Vil de voksne frivillige som leder idrettslagene, og aktiviteten både for barn, ungdom og voksne, fortsatt være der når vi etterhvert kommer tilbake til en ny normal hverdag.

Vi håper og tror at både idretten selv og alle gode krefter blir med på høstens gjenåpning av norsk idrett, slik at vi fortsatt kan «produsere» like mye god folkehelse som før – til egennytte og samfunnsnytte.