Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrettsskoler for ungdom

klatrevegg.jpg

Mange ungdommer kan tenke seg å fortsette lenger med aktivitet i idrettslaget, dersom tilbudet er variert, ungdom selv definerer hvilke aktiviteter eller idretter de ønsker å drive med, hvor ofte og i hvilken form. Løsningen på dette er samlet i et konsept som heter idrettsskoler. En idrettsskole skal innebære minimum to forskjellige idrettsaktiviteter for ungdom i minimum 20 uker av året. Både særidrettslag og fleridrettslag kan tilby idrettsskole for ungdom.

Idrettslag kan søke om penger til NIF for å få i gang eller utvikle idrettsskole for ungdom.

  NIF ønsker å stimulere til at flere idrettslag starter opp eller videreutvikler idrettsskole for ungdom. Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om oppstartstøtte og utviklingsstøtte til dette. Idrettsskolen skal være et åpent tilbud for alle ungdommer fra og med det året de fyller 13 år til og med det året de fyller 19 år.

  Oppstartstøtte
  Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om disse oppstartsstøtte. Det gis kun oppstartsstøtte til én idrettsskole pr. idrettslag, enten det er et fleridrettslag eller et særidrettslag.

  Beløpene er som følger:
  Kr. 11.000,- for idrettsskoler med færre enn 50 ungdommer
  Kr. 16.000,- for idrettsskoler med 50 ungdommer eller fler

  Utviklingsstøtte
  Eksisterende idrettsskoler kan søke om utviklingsstøtte til ulike formål, som:
  • Utvidelse i alderstrinn
  • Utvidelse i aktivitetstilbud eller omfang. For eksempel legge til flere idretter, utvide tilbudet i et større geografisk område eller inngå samarbeid med skole(r) eller med andre idrettslag.

  • Oppstart eller utvidelse av tilbud til ungdom med funksjonsnedsettelse eller andre særskilte behov.
  • Kompetansehevende tiltak for trenere/ledere*.
  • Tilrettelegging av en utebasert idrettsskole som tilbyr uteaktiviteter hele året.
  • Gjenoppstart av idrettsskole som ikke har hatt aktivitet på ett år eller mer. 

  Utviklingsstøtten er kr 8.500,-.  

  *Ta kontakt med respektiv idrettskrets/særidrett for nærmere informasjon om kurs og andre kompetansetiltak.

  For både oppstarts- og utviklingsstøtte

  • Et idrettslag kan kun få tildelt oppstarts- og utviklingsstøtte to ganger over en tre-årsperiode.
  • Det er ingen søknadsfrister. Idrettslag kan søke hele året.
  • Et idrettslag kan søke om oppstarts- eller utviklingsstøtte kun én gang per kalenderår.

  Bruk dette søknadsskjemaet for å søke om både oppstarts- og utviklingsstøtte.

  Last opp en årsplan som viser hvilke idretter/ aktiviteter som gjennomføres fra uke til uke, evt. for ulike aldersgrupper og i hvilke miljøer de er. Årsplanen må gå over minimum 20 uker. Mal for årsplan (word-fil).

  Søknadsprosedyre

  • Søknaden sendes automatisk fra søker til respektiv idrettskretsfor kvalitetssikring og vurdering.
  • Idrettskretsen innstiller søknaden til godkjent eller avslått ut i fra gjeldende kriterier. 
  • Innstilles søknaden til avslått, tar idrettskretsen kontakt med idrettslaget for en utbedring av søknaden. 
  • Søknaden sendes fra idrettskretsen til NIF når den er godkjent av idrettskretsen. 
  • NIF gjør den endelige innstilling til godkjent eller avslått.
  • NIF foretar utbetaling av godkjente søknader.
  • Idrettskrets registrerer nye idrettsskoler i idrettens database.

  Forventet behandlingstid er 3-6 uker.

  Det kan også søkes støtte til idrettsskole for barn.

  1.  Idrettsskolen skal være et åpent tilbud for alle ungdommer fra og med det året de fyller 13 år til og med det året de fyller 19 år.
  2.  Opprettelse av idrettsskole som en del av idrettslagets tilbud må være forankret i idrettslagets styre før søknad sendes.
  3.  Utformingen av aktivitetene bør skje i nært samarbeid med ungdommene. Turer og turneringer kan også være en del av konseptet.
  4.  Ungdommene skal få prøve seg på minst 2 idretter i løpet av ett år, men vektleggingen av den enkelte idrett gjennom året kan være ulik. Fokuset skal ligge på aktivitetens egenart og videreutvikling av ungdommenes ferdigheter, ikke konkurranse.
  5.  Idrettsskolen skal gi et tilbud gjennom hele året, fordelt over 20 uker eller mer.
  6.  Idrettsskolen skal ha en årsplan som viser aktiviteten uke for uke for ulike aldersgrupper og i hvilke miljøer de er i. Årsplanen må gå over minimum 20 uker.
  7.  Aktivitetslederne/trenerne i idrettsskolen for ungdom bør ha kompetanse på å tilrettelegge aktivitet for ungdom.

  Barneidrettsforsikringen gjelder frem til man fyller 13 år. Etter dette må idrettslaget/klubben sikre at deltagerne på idrettsskole for ungdom i alderen 13 til 19 år er forsikret gjennom lisensordninger med særforbund eller gjennom personlige forsikringer.