Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Internasjonalt

opening_ceremony612.jpg

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) jobber aktivt med internasjonale relasjoner, idrettspolitikk og idrettens utviklingssamarbeid. NIF er unik i internasjonal idrettssammenheng i og med at vi er én samlet paraplyorganisasjon for all organisert idrett i Norge og innehar rollen som idrettsforbund, olympisk komité, paralympisk komité, Special Olympics komité og Deaflympics komité. Vårt internasjonale nettverk er dermed relativt stort. En styrke ved den norske modellen er at man representerer én og samme organisasjon ved flere sentrale idrettspolitiske møtearenaer internasjonalt.

NIFs 54 særforbund bidrar internasjonalt gjennom idrettsaktiviteten, men også via idrettspolitisk deltakelse i sine respektive internasjonale organisasjoner. I internasjonal sammenheng besitter norske representanter omkring 300 internasjonale verv og posisjoner. Dette er roller og/eller posisjoner der det arbeides for å utvikle idretten internasjonalt, men også forbedre norsk idrett gjennom erfaringer man får utenfor landegrensene.

  NIF oppdaterer seg til enhver tid på hva som skjer i den internasjonale idrettsverden, dette er viktig på grunnlag av at det internasjonale arbeidet påvirker idretten og aktiviteten som skjer i Norge. NIF har også som mål at nasjonalt arbeid om idrett og fysisk aktivitet skal være med å påvirke det internasjonale idrettsarbeidet.

  NIF jobber systematisk og bevisst for å øke sin internasjonale innflytelse, blant annet ved å være representert i internasjonale idrettsorganisasjoner, -styrer og -komiteer. Dyktige representanter fra norsk idrett deltar jevnlig i ulike fora for å tilegne seg kunnskap fra internasjonale idrettskolleger som igjen vil føre til økt kunnskap i norsk idrett. Samtidig ønsker NIF å styrke sin posisjon internasjonalt ved å promotere NIFs organisasjonsmodell (Den norske idrettsmodellen), den norske Toppidrettsmodellen og Barneidrettsbestemmelsene

  Når idrett blir brukt som et virkemiddel i norsk utenrikspolitikk, er det NIFs rolle å sørge for at idrettens egne interesser og aktiviteter står i fokus. NIF fungerer som internasjonal samfunnskontakt for norske myndigheter og skal jobbe for å styrke norsk idretts posisjon der det tjener norsk idretts interesser og kjerneaktivitet. Gjennom Idrettens utviklingssamarbeid ønsker NIF å bidra internasjonalt til at barn og unge i Sør kan påvirke sitt eget og andres liv i positiv retning, først og fremst gjennom idrett, fysisk aktivitet og lek.  NIF har tilknytning ved å være medlem eller ha relasjoner til mange internasjonale idrettsorganisasjoner. Organiseringen av paraplyorganisasjonen NIF (Norges idrettsforbund, Norges Olympiske Komité og Norges Paralympiske Komité) gjør at NIF er medlem i flere organisasjoner enn sine internasjonale kolleger. Grunnen til dette er at NIF er ett av få idrettsforbund i verden som har samlet de tre nevnte organisasjonene i én og samme paraplyorganisasjon. Dette gjør NIF spesielle i idrettssammenheng internasjonalt.

  Samarbeid på globalt nivå
  Den internasjonale olympiske komité (IOC) 
  • Association of National Olympic Committees (ANOC)
  • Den internasjonale paralympiske komité (IPC) 
  • Special Olympics International (SOI)
  • International Committee of Sports for the Deaf 
  • Sportaccord 
  • FN: United Nations Office on Sport for Development and Peace (UNOSDP) 
  • Idrettens utviklingssamarbeid

  Samarbeid på europeisk nivå 
  • De europeiske olympiske komiteer (EOC)
  • European Non-Governmental Sports Organisation (ENGSO) 
  • Den europeiske paralympiske komité (EPC) 
  • Special Olympics Eurasia 
  • The European Deaf Sport Organisation 
  • De europeiske olympiske komiteers EU-kontor (EOC EU Office) 
  • European Commission, Sport Unit 
  • Idrettens barentssamarbeid (Barents Sports)

  Samarbeid på nordisk nivå 
  • Nordisk idrettssamarbeid (Nordisk møte) 
  • Nordisk handicapidrettsforbund (Nord-HIF) 
  • Nordiske særforbundssamarbeid

  Andre samarbeidsorganisasjoner 
  The International Wheelchair & Amputee Sports Federation (IWAS) 
  The International Blind Sport Federation (IBSA) 
  International Sports Federation for People with an Intellectual Disability (INAS-FID)

  For å kunne delta aktivt på en hensiktsmessig måte i det internasjonale idrettssamarbeidet, må den internasjonale kompetansen i Norge økes. For at norsk idrett skal utvikle internasjonal kompetanse har NIF opprettet det internasjonale skoleringsprogrammet ”Nordic International Leadership Education”. I tillegg til dette programmet sender NIF representanter til Det internasjonale Olympiske akademi (IOA). Det finnes også praktikantstillinger i internasjonale idrettsorganisasjoner hvor NIF kan være behjelpelige i en søknadsprosess.

  NIFs internasjonale skoleringsprogram «Nordic International Leadership Education»: NIF arrangerer sammen med våre nordeuropeiske kolleger, Sverige, Danmark, Finland og Nederland et skoleringsprogram primært for representanter fra særforbundene. Skoleringsprogrammet består av et kurs- og kompetanseopplegg for å øke kunnskap om internasjonalt idrettsarbeid, samt utvikle en arena for å bedre samarbeidet mellom de ulike idrettene og personer som representerer Norden i internasjonale idrettsorganisasjoner. Et av målene med skoleringsprogrammet er å øke antall kandidater som kan stille sterkere og mer forberedt i kampen om internasjonale verv. Skoleringsprogrammet gir kursing i blant annet internasjonal kulturforståelse, internasjonal idrettspolitikk og idrettsorganisasjoner, lobbyvirksomhet, retorikk og språk. Den internasjonale skoleringen går over 1,5 år. Hver gang det er ny oppstart vil særforbundene motta en invitasjon med informasjon om søknadsprosessen. Les mer om Nordic International Leadership Education.

  Det internasjonale olympiske akademi (IOA): Nasjonale olympiske akademier finnes i 145 land og skal formidle de olympiske verdier og den olympiske ånd. Det norske olympiske akademi gjennomføres hvert år på Nansenskolen på Lillehammer, hvor omtrent 70 ungdommer i alderen 18-29 år får anledning til å delta. For å være deltaker på Det norske olympiske akademi må du søke via NIF. Informasjon om søknadsprosessen vil være tilgjengelig på www.idrettsforbundet.no i søknadsperioden, mai-juni hvert år. Hvert år sender NIF to representanter som har deltatt på Det norske olympiske akademiet til Det internasjonale olympiske akademiet i Hellas. Søkeprosessen finner sted hvert år i januar-februar. Les mer om IOA.

  Idrettens fredskorps
  Som deltaker i Idrettens fredskorps får du en unik praksiserfaring med internasjonalt arbeid. Du jobber for en av NIFs samarbeidspartnere i Zambia og Zimbabwe i 10 måneder. Her lærer du om organisasjonsarbeid og idrettsstrukturer, samt lederskap og kultur i praksis. Om du ønsker å forankre kunnskapen din i teori, kan du underveis i praksisen ta 60 studiepoeng på studiet "Idrett, kultur og utviklingssamarbeid" ved Norges idrettshøgskole.  

  Les mer om Idrettens fredskorps.

  Internasjonale jobbmuligheter: IOCs hovedkontor i Lausanne (Sveits) utlyser av og til jobbmuligheter og praktikantstillinger.  Les mer på IOC sine hjemmesider.

  EOCs EU-kontor i Brussel (Belgia) utlyser av og til jobbmuligheter og praktikantstillinger. Praktikantstillingen jobber opp mot idrettsavdelingen i EU og europeiske idrettsorganisasjoner. Les mer her.

  International Sport and Cultural Association (ISCA) i København (Danmark) utlyser med jevne mellomrom en praktikantstilling.

  Det internasjonale olympiske akademi (IOA) ble offisielt åpnet i Olympia, Hellas, i 1962 der de også holder til i dag. IOA ønsker hver sommer unge internasjonale idrettsrepresentanter velkommen til å utveksle erfaringer og lære om Olympisme og den olympiske bevegelse.

  Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) ønsker at representanter fra norsk idrett skal delta for å tilegne seg kunnskap og internasjonal erfaring, samt bidra til å spre de norske idrettsverdiene. IOA og NIF dekker kostnader til reise, kost og losji ved oppholdet.

  Undervisningen er variert med forelesninger, gruppediskusjoner, ekskursjoner, museumsbesøk, idrettsaktiviteter, kulturaktiviteter og holdes over en toukers periode i juni og foregår i Aten og Olympia i Hellas.
  To representanter fra norsk idrett blir sendt via NIF. For å kunne søke om deltakelse ved IOAs «Young Participants’ Session», må søkeren oppfylle følgende kriterier:

  Søker må være mellom 20 og 35 år.

  • Søker må kunne vise til gode engelskkunnskaper eller franskkunnskaper.
  • Søker må ha deltatt på Det norske olympiske akademi (NOA) ved Nansenskolen på Lillehammer minimum én gang tidligere.
  • Søker må kunne vise til erfaring fra engasjement i idretten og ha tilknytning til enten særforbund, idrettskrets eller annet ledd i norsk idrett.

  Søknadsprosess finner sted hvert år i januar/februar. Følg med på www.idrettsforbundet.no for årlig søknadsprosess.   

  Har du spørsmål vedrørende søknadsprosessen eller IOA, ta kontakt med NIFs internasjonale rådgiver, Julie Ravlo på julie.ravlo@idrettsforbundet.no

  Du kan lese mer om IOA på deres hjemmesider: www.ioa.org.gr

  Du kan lese mer om Det norske olympiske akademiet (NOA) her.