Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Om tilskuddsordningen

ezinneinkl.jpg

Tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag har sin opprinnelse i Storbyprosjektet som startet i 1993.

Målet med Storbyprosjektet var å se om idretten kunne tilrettelegge for aktivitetsformer som kunne få med flere grupperinger enn den tradisjonelle organiserte idretten gjorde i idrettslag. 

Fra 2017 er Norges idrettsforbund tildelt 14,5 millioner kroner til arbeidet med tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag.

 Det overordnede målet med Inkludering i idrettslag er å bidra til økt deltakelse av nye grupperinger inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer, som kan være til hinder for deltakelse i ordinær idrettsaktivitet. Målgruppen er i hovedsak barn og unge med minoritetsbakgrunn med særskilt fokus på jentenes inkludering. Det er også et mål å øke innvandrerforeldres deltakelse og engasjement i idrettslag.

 Tilskuddet kan anvendes til tiltak som motvirker eller reduserer økonomiske barrierer for å delta i aktiviteter i regi av idrettslag. Tiltak for øke innvandrerforeldres deltakelse og engasjement i idrettslag er også tilskuddsberettighet. Tiltakene skal innebære fysisk aktivitet for deltakerne. Tilskuddet skal ikke benyttes til tiltak eller arrangementer av ren sosial karakter. Tiltakene som det gis tilskudd til skal understøtte lagenes primæraktiviteter. Det er en målsetting for den statlige idrettspolitikken p bevare og utvikle den lokale frivillighetsbaserte aktiviteten (Jf tildelingbrev fra KUD 18.12.2015).

Flere av de største byene overfor spesielle utfordringer knyttet til å rekruttere barn og ungdom til idrettslagene. Undersøkelser viser at barn og ungdom med minoritetsspråklig bakgrunn, spesielt jenter, i mindre grad er medlemmer av idrettslag enn gjennomsnittet i befolkningen for øvrig. Dette understreker behovet for tiltak rettet spesielt mot denne målgruppen. Idretten representerer den desidert største organiserte fritidsaktiviteten, også for barn og ungdom med minoritetsbakgrunn.

Tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag er i dag begrenset til navngitte kommuner.

Tilskudd gis til tiltak i regi av idrettslag i utsatte bydeler i Oslo, samt i randkommuner utenfor Oslo der en relativt stor andel av befolkingen har innvandrerbakgrunn. Videre gis tilskudd til idrettslag i utsatte bydeler i Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen, Tromsø, Kristiansand, Fredrikstad, Sarpsborg, Haugesund, Bodø. Skien. Porsgrunn. Larvik, Sandefjord og Sandnes.