Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Allidrett - idrettsskole for barn

5698497831_c6eed7b896_b.jpg

Allidrett- idrettsskole for barn er et variert aktivitetstilbud hvor barn får prøve flere ulike idretter i flere miljøer, for eksempel i sal, i skogen, på løkka, på snø, på is eller i vann. Det legges vekt på å utvikle en god grunnmotorikk gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnets utviklingsnivå. En idrettsskole kan organiseres av et fleridrettslag, et særidrettslag eller et samarbeid mellom flere idrettslag.

Last ned brosjyren: Idrettsskole for barn (2018) - Håndbok for deg som vil starte en allidrett - idrettsskole for barn

  For å gi barna et godt fundament for et aktivt liv, hvor de får prøve seg på mange forskjellige aktiviteter både ute og inne, året rundt. Varierte og allsidige aktiviteter gir barna et godt utgangspunkt for å kunne delta i flere idretter senere, og stimulerer de fysisk, motorisk, sosialt og mentalt. 

  Allidrett - idrettsskole passer godt for alle barn opp til det året de fyller 12 år. Allidrett kan også organiseres for ungdom 13-19 år.  

  NIF ønsker å stimulere til at flere idrettslag starter opp eller videreutvikler idrettsskole for barn. Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om oppstartstøtte og utviklingsstøtte til dette.

  Oppstartsstøtte

  Idrettslag kan søke om oppstartstøtte for å starte opp med idrettsskole for barn mellom 6 og 12 år. 

  Beløpene er som følger:

  Kr. 11.000,- for idrettsskoler med færre enn 50 barn

  Kr. 16.000,- for idrettsskoler med 50 barn eller fler

  Det gis kun oppstartsstøtte til én idrettsskole for barn per idrettslag.

  Et idrettslag kan kun få tildelt oppstartsstøtte én gang.

  Utviklingsstøtte

  Eksisterende idrettsskoler for barn mellom 6 og 12 år kan søke om utviklingsstøtte til ulike formål, som:

  • Utvidelse i alderstrinn.
  • Utvidelse i aktivitetstilbud eller omfang. For eksempel flere idretter i årsplanen eller tilbud i et større geografisk område.
  • Oppstart eller utvidelse av tilbud til barn med funksjonsnedsettelse eller andre særskilte behov. 
  • Kompetansehevende tiltak for trenere/ledere*.
  • Tilrettelegging av en utebasert idrettsskole som tilbyr ute-aktiviteter hele året.
  • Gjenoppstart av idrettsskole som ikke har hatt aktivitet på ett år eller mer.  

  *Ta kontakt med din respektive idrettskrets/særidrett for nærmere informasjon om kurs og andre kompetansetiltak.

  Utviklingsstøtten er kr 8.500,-.

  For både oppstarts- og utviklingsstøtte

  • Et idrettslag kan kun får tildelt oppstarts- og utviklingsstøtte to ganger over en tre-årsperiode.
  • Det er ingen søknadsfrister. Idrettslag kan søke hele året.
  • Et idrettslag kan søke om oppstarts- eller utviklingsstøtte kun én gang per kalenderår.
  • Det gis ikke oppstarts- eller utviklingsstøtte til SFO/AKS (Skolefritidsordning/Aktivitetsskole)- tilbud i regi av idrettslag eller idrettsskoler som er en del av SFO/AKS.

  Søknadsprosedyre

  • Søknaden sendes fra søker til respektiv idrettskretsfor kvalitetssikring og vurdering.
  • Idrettskretsen innstiller søknaden til godkjent eller avslått ut i fra gjeldende kriterier. 
  • Innstilles søknaden til avslått, tar idrettskretsen kontakt med idrettslaget for en utbedring av søknaden. 
  • Søknaden sendes kun fra idrettskretsen til NIF når den er godkjent av idrettskretsen. 
  • NIF gjør den endelige innstilling til godkjent eller avslått før en eventuell støtte betales ut.
  • Idrettskrets registrerer nye idrettsskoler i idrettens database.
  • NIF foretar utbetaling ved godkjente søknader.

  Forventet behandlingstid er 3-6 uker.

  Det kan også søkes støtte til idrettsskole for ungdom.

  Søknadsskjema og mal for årsplan

  Bruk dette søknadsskjemaet for å søke om både oppstarts- og utviklingsstøtte.

  Last opp en årsplan som viser hvilke idretter/ aktiviteter som gjennomføres fra uke til uke, for de ulike aldersgruppene og i hvilke miljøer de er. Årsplanen må gå over minimum 20 uker. Mal for årsplan.

  Kriterier for å bli godkjent som allidrett – idrettsskole for barn

  1. Allidretten – idrettsskole for barn skal være et åpent tilbud for alle barn fra og med det året de fyller 6 år og til og med det året de fyller 12 år. Idrettslag kan også starte idrettsskole for barn under 6 år, samt SFO-idrettsskoler, men er ikke stønadsberettiget da.

  2. Opprettelse av allidrett – idrettsskole for barn som en del av idrettslagets tilbud må være forankret i idrettslagets styre før søknad sendes.

  3. Idrettens barnerettigheter med utviklingsplan og Bestemmelser om barneidrett skal følges opp og etterleves.

  4. Ansvarlig for allidretten – idrettsskolen for barn skal sørge for at alle trenere/ledere er godt kjent med Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett - samt sørge for at de har gyldig politiattest.

  5. Barna skal få prøve seg på minst tre idretter/aktiviteter i løpet av ett år, men vektleggingen av den enkelte idrett gjennom året kan være ulik. I tillegg skal lek og fysisk aktivitet som utvikler barnas grunnmotorikk være gjennomgående i allidretten/idrettsskoletilbudet. Kravet om tre idretter/aktiviteter gjelder ikke for barn mellom 0 og 5 år.

  6. Allidretten – idrettsskolen for barn skal gi et variert opplæringstilbud, i ulike miljøer, hvor aktivitetene følger årstidene.

  7. Allidretten – idrettsskolen for barn skal gi et tilbud gjennom hele året, fordelt over 20 uker eller mer.

  8. Allidretten- idrettsskolen for barn skal ha en årsplan som viser aktiviteten fordelt uke for uke for de ulike aldersgruppene og i hvilke miljøer de er. Årsplanen må gå over minimum 20 uker.

  9. Aktivitetslederne i allidretten – idrettsskolen for barn bør som et minimum ha aktivitetslederkurs i barneidrett eller tilsvarende.

  Norges idrettsforbund har laget et diplom som kan brukes til barn på idrettsskolen i ditt idrettslag.

  Dette er et redigerbart PDF-dokument, så det er mulig å fylle ut før man skriver ut. 
  Bokmål:
  Blå figur på hvit bakgrunn
  Rosa figur på hvit bakgrunn
  Svart figur på hvit bakgrunn 
  (Den svarte kan egne seg dersom dere ønsker å skrive ut diplomet på et farget ark.)

  Nynorsk:
  Blå figur på hvit bakgrunn
  Rosa figur på hvit bakgrunn
  Svart figur på hvit bakgrunn
  Vi anbefaler dere å skrive ut diplomet på et papir som kalles "silk 170 gram."

  Aktivitetsøkter:

  Se aktivitetsbank her 

  Bestille utstyr:

  klubben.no og IDK

  Politiattest:

  Les våre sider om politiattest her

  Aktivitetslederkurs:

  Aktivitetslederkurs for barneidrett