Deltakerinformasjon

Ekstraordinært idrettsting og ISF-ting avholdes på Scandic Oslo Airport, lørdag 16. og søndag 17.oktober 2021.

Idrettstinget 2021 (28. mai) besluttet at det skal gjennomføres et ekstraordinært idrettsting høsten 2021. Oversikt over hvilke saker som skal behandles, finner du her.

Utsatt ISF-Ting avholdes søndag 17. oktober 2021. Saklisten til ISF-Tinget finner du her.

Overordnet program finner du her. 

Representantliste 

Det ekstraordinære idrettstinget og ISF-tinget avholdes som fysiske møter. Representanter må være fysisk til stede for å kunne benytte seg av tale-, forslags- og stemmerett.

F.o.m. lørdag 25. september 2021 er det ikke lengre en regel om én meter avstand. NIF åpner derfor opp for at observatører kan være fysisk tilstede på arrangementet. Grunnet praktiske hensyn er det besluttet at hvert organisasjonsledd kan delta med én observatør. Andre observatører (ansatte, gjester og andre) vil kunne følge det ekstraordinære idrettstinget og ISF-Tinget via stream på NIF sine hjemmesider. Generalsekretærer og organisasjonssjefer vil sitte sammen med sine organisasjonsledd. 

Påmeldingslenke for observatører som skal være fysisk tilstede er sendt på e-post til organisasjonsleddene tirsdag 28. september. Påmeldingsfristen er fredag 1. oktober.

Fredag:

Ankomst for deltakere med lang reisevei

Lørdag: 

08.30                  Registrering
09.00                  Velkomsthilsener og konstituering
10.30                  Pause
10.50                  Behandle særidrettenes organisasjonsmessige tilknytning
11.30                  Lunsj
12.30                  Behandle endringer i NIFs lov og annet regelverk behandlet av Idrettstinget
13.30                  Pause
14.00                  Behandle forslag og saker
16.00                  Pause
16.30                  Behandle internasjonal strategi 
20.00                  Tingmiddag på hotellet (pent antrekk)

Søndag:

09.00                  Behandle tingsaker: retningslinjer for bruk av simulert høyde i norsk idrett, valg av medlemmer til etisk råd og påtalenemnd.
11.30                  ISF-ting
12.30                  Avslutning
13.00                  Lunsj

På det ekstraordinære idrettstinget vil det digitale møtesystemet GoPlenum benyttes for å følge saksgangen, tegne seg til tale og avgi stemme ved valg. Dette er det samme møtesystemet som ble benyttet ved ordinært idrettsting i mai 2021.

Representanter må ha med egen datamaskin og mobil for å følge saksgang, tegne seg til tale og avgi stemme.

Det gjennomføres to opplæringssesjoner av GoPlenum i uke 39:
- Onsdag 29. september, kl. 20:00-21:00
- Torsdag 30. september, kl. 18:30-19:30
Opplæringen skjer på Teams og møteinnkalling til disse møtene vil sendes ut i uke 37.

Det er også mulig å se opplæringsvideo her:

Kostnad for deltakelse og transport betales av det enkelte organisasjonsledd.

Overnatting (pr natt) kr 990
Deltakelse lørdag, inkl. lunsj kr 570
Deltakelse søndag, inkl. lunsj kr 570
Tingmiddag lørdag kr 800

NIF etterfakturerer organisasjonsleddet for kostnaden, og vil dekke kr 2 000 for hver enkelt representant.

Påmeldingsfrist til ekstraordinært idrettsting er fredag 10. september 2021.

NIF oppfordrer organisasjonsleddene til å gi unge styremedlemmer mulighet til å stille som representant for organisasjonsleddet på det ekstraordinære idrettstinget 2021.

Ved påmelding av representanter må det tas hensyn til sammensetning og valgbarhet i henhold til NIFs lov. Beregning av organisasjonsleddenes tingrepresentanter finner du her.

Pga. smittesituasjonen oppfordrer NIF alle organisasjonsledd til å melde inn vararepresentant(er) til ekstraordinært idrettsting; en mann og en kvinne.

Påmeldingslenke er sendt på e-post til organisasjonsleddet.

NIF forholder seg til gjeldene nasjonale regler for smittevern, samt regionale smittevernregler i Ullensaker kommune. NIF ber derfor alle deltakere holde seg hjemme dersom de er syke og vaske/sprite hender jevnlig i løpet av hele arrangementet.

Eventuelle spørsmål kan rettes til NIFs arrangementsavdeling ved Kaja Osnes Græsholt eller på telefon 92 06 36 25.