Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Voksenopplæringsmidler

Ilustrasjon-612_padling.jpg

Her finner særforbund og idrettskretser nyttig informasjon om Voksenopplæringsmidler, Post 3-midler og registrering av kurs i IdrettsKurs.

  Idrettens Studieforbund (ISF) er Norges idrettsforbunds (NIFs) parallellorganisasjon som omfatter all kursvirksomhet rettet mot voksne, og er regulert av Lov om voksenopplæring. Særforbund er medlemsorganisasjoner og idrettskretser er ISFs regionale organisasjonsmessige forankring. ISF har felles idrettsstyre med NIF. ISF er medlem i Voksenopplæringsforbundet (VOFO) sammen med 14 andre studieforbund.

  Idrettens kursvirksomhet rettet mot voksne som tilfredsstiller Lov om voksenopplæring og tilhørende forskrifter, kan få Voksenopplæringsmidler, VO-midler, fra Kompetanse Norge (et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet). ISF mottar årlig VO-midler fra Kompetanse Norge i likhet med andre studieforbund i Norge. Tilskuddet beregnes ut fra gjennomsnittet av antall kurstimer som ble rapportert inn til Kompetanse Norge to foregående år. ISF fordeler tilskuddet til kursarrangør (alle idrettens organisasjonsledd) etter gitte satser per avholdte kurstime, samt til administrasjon og drift av ISF. Per i dag er timesatsene kr. 88,- og kr. 66,- for timer henholdsvis med og uten kurslærer. Kursene må være registrert og godkjent i kursportalen IdrettsKurs. For å få utbetalt VO-midler og Post 3-midler, må kursarrangør ha registrert og godkjent sine kurs i IdrettsKurs innen 15. januar påfølgende år.

  Følgende kriterier av gjennomførte kurs må være oppnådd for å få VO-midler:

  • Kursbeskrivelsen må være godkjent av NIF/ ISF.
  • Kurset må være offentlig kunngjort og åpent for alle, selv om det kan være rettet mot spesielle målgrupper.
  • Kurset må vare i minst 8 kurstimer med minimum 1 deltaker. Én kurstime er 60 minutter, gjerne inkludert 15 minutters pause.
  • Deltaker skal ha fylt 14 år innen utgangen av året, og må ha deltatt på minst ¾ av kurset.
  • Kurset kan bestå av en kombinasjon av fysiske samlinger og elektronisk kommunikasjon. Kursmalen skal angi hvilke undervisningsformer som kan benyttes.
  • Eksamen skal ikke inngå i VO-timene.
  • Kurset skal være avholdt av en kvalifisert kurs/prosessleder. Hva denne kvalifikasjonen innebærer er opp til det enkelte særforbund å godkjenne. Instruktør må navngis.
  • Avholdte kurs skal dokumenteres med fremmøtelister som viser møtedatoer og deltakernes navn, fødselsår og bostedsadresse. Fremmøtelisten skal være underskrevet av kursleder eller lærer. Dokumentasjonen skal oppbevares i minst 10 år. For ISF vil dette si at avholdte kurs skal låses i IdrettsKurs. Deltakerne må være satt til både oppmøtt og bestått før kurset låses. Personen som låser kurset blir loggført og er ansvarlig for at informasjonen er korrekt.
  • Lov om voksenopplæring sier at kursarrangør skal utstede kursbevis til deltakerne. Kursbeviset skal normalt bygge på innholdet i studieplanen/kursmalen.

  NIF beregner Post 3- tildelingen ut fra fire kategorier:

  1. Aktivitetsomfang: NIF henter data direkte fra Samordnet rapportering.
  2. Aktivitetsutvikling: NIF henter data direkte fra Samordnet rapportering.
  3. Kompetanseutvikling: Kurs og prosesser særforbundet har registrert i IdrettsKurs.
  4. Kvalitet og Verdigrunnlag: Vurdering gjennom post 3 møtet og rapporteringsskjema.

  Særforbund får post 3-midler ut i fra omfanget av gjennomførte kurs og prosesser under Klubbutvikling, Trenerutvikling, Ledelsesutvikling og Aktivitetsutvikling.

  Særforbund må opprette kursmaler som beskriver sine kurs i kursportalen IdrettsKurs. Kurs i Trenerløypa, inkludert etter- og videreutdanningskurs for trenere, må være godkjent av NIF ved Rådgivere for trenerutvikling, før særforbund legger inn kursmalen sin.

  Det er lagt inn hjelpetekster i IdrettsKurs for hver av punktene som skal fylles ut. Brukerveiledning til IdrettsKurs finnes her.

  NIF - Breddeidrett vurderer kursmalene. Selvutviklingskurs, møter og rekrutteringstiltak får ikke post 3 eller VO-midler. Disse kursene kan registreres i Idrettskurs for kursadministreringens skyld, men ikke søk om post 3 eller VO-midler.

  Målene som legges inn i kursmalen skal handle konkret om hva deltakeren skal ha lært seg i løpet av kurset. Læringsmålene skal være deltakerfokuserte, meningsfylte og motiverende, kommuniserbare, presise, realistiske og ikke minst - målbare. Det anbefales å dele inn målene i kunnskapsmål, ferdighetsmål og holdningsmål.

  • Ved kunnskapsmål kan man bruke verb som: ha kunnskap om, kjenne til, forklare, bruke, gjøre rede for m.fl.
  • Ved ferdighetsmål kan man bruke verb som: mestre, bruke, vise, gjennomføre, beherske m.fl.
  • Ved holdningsmål kan man bruke verb som: vise forståelse for, relatere til, vurdere, vise innsikt, vise respekt for m.fl.
  Type kurs VO-godkjente kurs Post 3-godkjente kurs

  Trenerutvikling

  • Trenerløypen
  • Instruktør/hjelpetrenerkurs
  • Aktivitetslederkurs
  Ja Ja

  Ledelsesutvikling

  • Lederkurs på alle nivå
  • Lederkurs for ungdom
  • Utdanning for yngre ledere
  Ja Ja

  Aktivitetsutvikling

  • Dommerkurs
  • Arrangementskurs
  • Førstehjelpskurs
  • Sikringskurs
  Ja Ja

  Klubbutvikling

  Kurs:

  • Klubbens styrearbeid i praksis
  • Møteledelse
  • Lover og regler 
  • Idrettens rammebetingelser
  • Økonomikurs
  • Anleggskurs
  • Foreldrekurs (f.eks Fair Play)

  Prosesser:

  • Start- og oppfølgingsmøter
  • Klubbtiltak
  • Virksomhetsplan
  • Idrettsrådstiltak
  Ja Ja
  Alle kurs vedr. idrett for mennesker
  med funksjonsnedsettelse
  Ja Ja

  E-læring

  • Trenerløypen
  • For dommere

   

  Nei

   

   

  Ja

   

  Kurs i gråsonen

  Type kurs VO-godkjente kurs Post 3-godkjente kurs
  Selvutviklingskurs Nei Nei
  Rekrutteringstiltak Nei Nei
  Møter Nei Nei
  Lærerkurs Ja Nei
  Elektronisk kommunikasjon

  Ja. Men da må kun deler av kurset være el. komm.sjon og deltakerne må være pålogget samtidig. 

  Nei

  Seminar:

  • Samling/møteplass for alle
  • Ikke tydelige kompetansemål
  • Engangshendelse
  Nei Nei

  Kurs og seminarer:

  • Tydelig målgruppe
  • Tydelige kompetansemål
  • Kan gjentas
  • Gir kursbevis
  Ja Ja

  Under vises en oversikt over alle kursmalene som NIF har lagt inn i IdrettsKurs. Dersom NIF har en kursmal som særforbund og idrettskretser holder kurs med grunnlag i, bør denne kursmalen benyttes, og særforbund bør ikke legge inn en egen kursmal for dette. Særforbund kan lage egne kursmaler dersom innholdet avviker i stor grad fra NIF-malen som foreligger.

  For å finne NIFs kursmaler, kan man søke opp «NIF mal» eller «NIF ekurs».

  NIF-kurs

  Navn på kursmal i Idrettskurs

   
  Trenerløypa Merknad
  Barneidrettens verdigrunnlag (NIF ekurs)
  Children’s Sports in Norway Fundamental Values (NIF ekurs)
  Trener 1
  Trenerrollen 1 (NIF ekurs)
  The coaching role (NIF ekurs)
  Trener 1
  Idrett uten skader (NIF ekurs) Trener 1
  Aldersrelatert trening 1 (NIF ekurs) Trener 1
  Paraidrett (NIF ekurs) Trener 1
  Ren Utøver (Antidoping Norge - NIF ekurs) Trener 1
  Idrett for barn med ADHD, Tourettes syndrom og autismespekterdiagnoser (NIF ekurs) Trener 1 EVU
  Tilrettelegging idrett for utviklingshemmede (NIF mal) Trener 1 EVU
  Tilrettelegging og ledsaging idrett for synshemmede (NIF mal) Trener 1 EVU
  Tilrettelegging paraidrett (NIF mal) Trener 1 EVU
  Aktivitetslederkurs idrett for utviklingshemmede (NIF mal) Trener 1 EVU
  Aldersrelatert trening 2 (NIF ekurs) Trener 2
  Idrettsernæring modul 1 - Sunn Idrett (NIF ekurs) Trener 2
  Spiseforstyrrelser - Sunn Idrett (NIF ekurs) Trener 2
  Idrettsernæring modul 2 - Sunn Idrett (NIF ekurs) Trener 2/3
  Aktivitetskurs utenom Trenerløypa  
  NIF Aktivitetslederkurs i Barneidrett (16 t) (NIF mal)  
  NIF Aktivitetslederkurs i barneidrett Modul 1 Barneidrettens verdigrunnlag (3t) (NIF mal)  
  NIF Aktivitetslederkurs i Barneidrett Modul 2 Barns læring og utvikling (6t) (NIF mal)  
  NIF Aktivitetslederkurs i barneidrett Modul 3 Hva kjennetegner en god aktivitetsleder (4 t) (NIF mal)  
  NIF Aktivitetslederkurs i Barneidrett på idrettsfag (16t) (NIF mal)  
  Lederkurs for ungdom 15-19år, del 1 (NIF mal)  
  Lederkurs for ungdom 15-19år, del 2 - oppfølgingssamling (NIF mal)  
  Lederkurs for ungdom 15-26 år arrangement (NIF mal)   
  Aktivitetsleder ungdomsidrett (8t) (NIF mal)  
  Klubbutvikling; kurs og prosesser  
  Kurs  
  Klubbens styrearbeid i praksis (NIF mal)  
  Rapportering-og oppfølgingsverktøy 1, 2, 3 eller 4 timer (NIF mal)  Kurs i KA, SA, MI. 4 maler
  Møteledelse (NIF mal)  
  Coaching og kommunikasjon (NIF mal)  
  Retorikk (NIF mal)   
  Økonomikurs (4 t) (NIF mal)  
  Anleggskurs (NIF mal)  
  Konflikthåndtering (NIF mal)   
  Daglig leder samling 4 og 6 timer (NIF mal) 2 maler
  Prosesser  
  Klubbesøk klubbutvikling (NIF mal)   
  Klubbtiltakl 1, 2, 3 eller 4 timer (NIF mal)*  4 maler
  Startmøte organisasjonsutvikling (NIF mal)   
  Oppfølgingsmøte organisasjonsutvikling (NIF mal)   
  Virksomhetsplan del 1, 2 og 3 eller full prosess (NIF mal)   4 maler
  Særforbunds- og idrettskrets- og idrettsrådsutvikling   
  Idrettstårdstiltak 1, 2, 3 og 4 timer (NIF mal)  4 maler 
  Kurslærerkurs klubbens styrearbeid i praksis (NIF mal)   
  Veilederutdanning organisasjons- og ledelsesutvikling (NIF mal)   

  *Idrettskretsen gjennomfører ulike klubbtiltak/temakvelder som er aktuelle for idrettslag, og vil variere etter idrettslagets behov. Det kan være temaer om idrettskretsens viktigste ansvarsoppgaver som: Organisasjons- og ledelsesutviklingsutvikling, Lover og regler, Idrettsanlegg, Økonomi, Rammebetingelser, Barn og Ungdom, Para og Inkludering.