Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Voksenopplæringsmidler

Ilustrasjon-612_padling.jpg

Her finner særforbund og idrettskretser nyttig informasjon om Voksenopplæringsmidler (VO-midler), Post 3-midler og registrering av kurs i IdrettsKurs.

 

  NIF mottok den 27. mars et brev fra Kunnskapsdepartementet vedrørende unntak for Voksenopplæringsmidler i koronatiden. Les hele brevet her

  I korthet betyr dette:

  • Kursarrangører vil få Voksenopplæringsmidler (VO-midler) for kurs som gjennomføres med elektronisk kommunikasjon, forutsatt at deltakerne er pålogget samtidig og kan kommunisere med kurslærer og hverandre. Elektroniske kurs kan gjennomføres f. eks via Teams.
  • Kursarrangører vil få VO-midler for kurs med varighet fra 4 timer og lengre. Det gjelder også kurs gjennomført med elektronisk kommunikasjon.

  Kunnskapsdepartementet presiserer at unntakene gjelder fra 24. mars og fram til 1. august. I brev av 22. juni 2020 er unntaksperioden forlenget til 31.desember 2020. 

  For idrettsorganisasjonen gjelder følgende:

  • Hvis innholdet og timetall i et kurs ikke endres som følge av å gå fra fysisk til digitalt, kan det brukes eksisterende maler. Kursarrangør må legge inn "online" i kursnavnet ved kursopprettelse.
  • Hvis innhold og timetall i et kurs må endres mye som følge av å gå fra fysisk til digitalt, slik at kurset vurderes som nytt, må det lages nye maler i Idrettskurs. Det må søkes om godkjenning i Idrettskurs på ordinær måte. Et tips er å kopiere eksisterende maler og gjøre nødvendige endringer etter det. Legg inn "online" i kursnavnet. NIF godkjenner maler fortløpende.
  • Dersom et kurs har startet med fysiske samlinger før 24. mars og må videreføres med elektroniske samlinger, kan eksisterende maler brukes, forutsatt at timetallet blir det samme. 

  Relevant informasjon i den forbindelse:

  • NIF skal forsøke å utbetale VO-midler hver måned i koronaperioden.
  • E-læringskurs er ikke VO-godkjent. (E-læringskurs er nettbaserte kurs som deltaker kan ta når som helst og uten å kommunisere i samtid med andre.)

  Informasjon om post 3-godkjenning av kurs:

  • Kurs gjennomført med elektronisk kommunikasjon i samtidighet er Post 3-godkjent fra første time.
  • E-læringskurs er ikke post 3-godkjent.

  NIF oppfordrer organisasjonen til å opprettholde kursvirksomheten i koronaperioden. Det kan være en god periode for idrettslagene for kunnskapspåfyll, og ikke minst for å få en følelse av samhold og ivaretakelse.

  For spørsmål, kontakt NIF Digital Support, epost: support@idrettsforbundet.no , tlf: 21029090

   

  NIF mottok et brev fra Kunnskapsdepartementet 8. mai 2020 og av 22. juni 2020 hvor det viktigste er: 

  • Studieforbund kan arrangere fysiske kurs fra uke 20 for kursdeltakere som må ha tilgang til det fysiske lærestedet for å kunne gjennomføre kurset, forutsatt at de gjennomføres etter helsemyndighetenes anbefalinger om smittevern.
  • Kursarrangør må kontinuerlig utvikle egne smittevernveiledere som bør være tilpasset kursprogrammet og -stedet.
  • Studieforbundene kan ikke påregne at undervisningslokaler som er offentlig finansiert kan stilles til disposisjon for kursvirksomhet.
  • Studieforbundene bør i størst mulig grad fortsatt legge til rette for nettbaserte kurs.

  Kunnskapsdepartementet pålegger studieforbund og kursarrangører å kontinuerlig utvikle egne smittevernveileder.

  Voksenopplæringsforbundet (Vofo) har utarbeidet en smittevernsveileder til studieforbund og kursarrangører. I tillegg har de utarbeidet et forslag til mal for smitteverndokumentasjon. Kursarrangør kan tilpasse denne til sin kursvirksomhet. 

  Idrettens Studieforbund (ISF) er Norges idrettsforbunds (NIFs) parallellorganisasjon som omfatter all kursvirksomhet rettet mot voksne, og er regulert av Lov om voksenopplæring. Særforbund er medlemsorganisasjoner og idrettskretser er ISFs regionale organisasjonsmessige forankring. ISF har felles idrettsstyre med NIF. ISF er medlem i Voksenopplæringsforbundet (VOFO) sammen med 14 andre studieforbund.

  ISFs vedtekter

  Protokoll fra ISF- tinget 2019

  Idrettens kursvirksomhet rettet mot voksne som tilfredsstiller Lov om voksenopplæring og tilhørende forskrifter, kan få Voksenopplæringsmidler (VO-midler) fra Kompetanse Norge (et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet). ISF mottar årlig VO-midler fra Kompetanse Norge i likhet med andre studieforbund i Norge. Tilskuddet beregnes ut fra gjennomsnittet av antall kurstimer som ble rapportert inn til Kompetanse Norge de to foregående år. ISF fordeler tilskuddet til kursarrangør (alle idrettens organisasjonsledd) etter gitte satser per avholdte kurstime, samt til administrasjon og drift av ISF. Per i dag er timesatsene kr. 88,- og kr. 66,- for timer henholdsvis med og uten kurslærer. Kursene må være registrert og godkjent i kursportalen IdrettsKurs. For å få utbetalt VO-midler og Post 3-midler inneværende år, må kursarrangør ha registrert og godkjent sine kurs i IdrettsKurs innen 10. januar påfølgende år.

  Ifølge forskrift om Studieforbund må følgende kriterier av gjennomførte kurs må være oppnådd for å få VO-midler:

  • Kursbeskrivelsen må være godkjent av NIF/ ISF.
  • Kurset må være offentlig kunngjort og åpent for alle, selv om det kan være rettet mot spesielle målgrupper.
  • Kurset må vare i minst 8 kurstimer med minimum 1 deltaker. Én kurstime er 60 minutter, gjerne inkludert 15 minutters pause.
  • Deltaker skal ha fylt 14 år innen utgangen av året, og må ha deltatt på minst ¾ av kurset.
  • Kurset kan bestå av en kombinasjon av fysiske samlinger og elektronisk kommunikasjon. Kursmalen skal angi hvilke undervisningsformer som kan benyttes.
  • Eksamen skal ikke inngå i VO-timene.
  • Kurset skal være avholdt av en kvalifisert kurs/prosessleder. Hva denne kvalifikasjonen innebærer er opp til det enkelte særforbund å godkjenne. Instruktør må navngis.
  • Avholdte kurs skal dokumenteres med fremmøtelister som viser møtedatoer og deltakernes navn, fødselsår og bostedsadresse. Fremmøtelisten skal være underskrevet av kursleder eller lærer. Dokumentasjonen skal oppbevares i minst 10 år. For ISF vil dette si at avholdte kurs skal låses i IdrettsKurs. Deltakerne må være satt til både oppmøtt og bestått før kurset låses. Personen som låser kurset blir loggført og er ansvarlig for at informasjonen er korrekt.
  • Kursarrangør skal utstede kursbevis til deltakerne. Kursbeviset skal normalt bygge på innholdet i studieplanen/kursmalen.

  NIF beregner Post 3- tildelingen ut fra fire kategorier:

  1. Aktivitetsomfang: NIF henter data direkte fra Samordnet rapportering.
  2. Aktivitetsutvikling: NIF henter data direkte fra Samordnet rapportering.
  3. Kompetanseutvikling: Kurs og prosesser særforbundet har registrert i IdrettsKurs.
  4. Kvalitet og Verdigrunnlag: Vurdering gjennom post 3 møtet og rapporteringsskjema.

  Særforbund får Post 3-midler ut i fra omfanget av gjennomførte kurs og prosesser under Klubbutvikling, Trenerutvikling, Ledelsesutvikling og Aktivitetsutvikling.

  Særforbund må opprette kursmaler som beskriver sine kurs i kursportalen IdrettsKurs. NIF anbefaler at særforbund, og ikke deres underliggende ledd, registrerer kursmaler i IdrettsKurs. Kurs i Trenerløypa, inkludert etter- og videreutdanningskurs for trenere, må være godkjent av NIF ved Rådgivere for trenerutvikling, før særforbund legger inn kursmalen sin. NIF har laget en oversikt over særskilte kursmaler for kurs som idrettskretser og særforbund må bruke når de skal gjennomføre disse kursene. Se under «NIF-maler i IdrettsKurs».

  Det er lagt inn hjelpetekster i IdrettsKurs for hver av punktene som skal fylles ut. Brukerveiledning til IdrettsKurs finnes her.

  NIF Bredde vurderer kursmalene til godkjent eller avslått. Ved avslåelse gis en begrunnelse slik at særforbund kan korrigere malen.

  E-læringskurs i kursmalene

  E-læringskurs genererer ikke VO-midler, men det genererer post 3-midler. Dersom et særforbund har et kurs som har et e-læringskurs innbakt, anbefaler NIF at særforbundet legger inn timetallet for e-læringskursene sine i kursmalen. Velg «Uten lærer, e-læring» under Innstillinger ved opprettelse av ny kursmal. For at deltakerne skal få e-læringskurset inn på sin idretts-CV, må e-læringskurset også legges inn som kompetansedefinisjon.

  Målene som legges inn i kursmalen skal handle konkret om hva deltakeren skal ha lært seg i løpet av kurset. Læringsmålene skal være deltakerfokuserte, meningsfylte og motiverende, kommuniserbare, presise, realistiske og ikke minst - målbare. Det anbefales å dele inn målene i kunnskapsmål, ferdighetsmål og holdningsmål.

  • Ved kunnskapsmål kan man bruke verb som: ha kunnskap om, kjenne til, forklare, bruke, gjøre rede for m.fl.
  • Ved ferdighetsmål kan man bruke verb som: mestre, bruke, vise, gjennomføre, beherske m.fl.
  • Ved holdningsmål kan man bruke verb som: vise forståelse for, relatere til, vurdere, vise innsikt, vise respekt for m.fl.

  Her vises en oversikt over kurs/tiltak som utløser eller ikke utløser VO-midler eller Post- midler. Såkalte «selvutviklingskurs», som er kurs for deltakere for å øke egne ferdigheter i en idrett, i tillegg til møter og rekrutteringstiltak er ikke berettiget for å få Post 3 eller VO-midler. Disse kursene kan registreres i IdrettsKurs for kursadministreringens skyld, men det må da ikke klikkes på «Søk godkjenning» på Post 3 eller VO-midler. 

  Type kurs

  VO-godkjente kurs

  Post 3- godkjente kurs

  Trenerutvikling

  -          Trenerløypen

  -          Instruktør/hjelpetrenerkurs

  -          Aktivitetslederkurs

  Ja

  Ja

  Ledelsesutvikling

  -          Lederkurs på alle nivå

  -          Lederkurs for ungdom

  -          Utdanning yngre ledere

  Ja

  Ja

  Aktivitetsutvikling

  -          Dommerkurs

  -          Arrangementskurs

  -          Førstehjelpskurs

  -          Sikringskurs

  Ja

  Ja

  Klubbutvikling

  Kurs:

  -          Klubbens styrearbeid i praksis

  -          Møteledelse

  -          Coaching og kommunikasjon

  -          Retorikk

  -          Idrettens rammebetingelser

  -          Økonomikurs

  -          Anleggskurs

  -          Konflikthåndtering

  -          Lover og regler

  -          Foreldrekurs (f. eks Fairplay)

   

  Prosesser:

  -          Start- og oppfølgingsmøter

  -          Klubbtiltak

  -          Virksomhetsplan

  -          Idrettsrådstiltak

  Ja

  Ja

  Alle kurs vedr. idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse

  Ja

  Ja

  E-læring

  Nei

  Nei

  Kurs i gråsonen

  Type kurs

  VO-godkjente kurs

  Post 3- godkjente kurs

  Selvutviklingskurs

  Nei

  Nei

  Rekrutteringstiltak

  Nei

  Nei

  Møter

  Nei

  Nei

  Lærerkurs

  Ja

  Nei

  Elektronisk kommunikasjon

  Ja. Men da må maks 50 % av kurset være el. komm.sjon og deltakerne må være pålogget samtidig.

  Ja. Alle deltakerne må være pålogget samtidig.

  Seminar:

  -          Samling/møteplass for alle

  -          Ikke tydelige kompetansemål

  -          Engangshendelse

  Nei

  Nei

  Kurs og seminarer:

  -          Tydelig målgruppe

  -          Tydelige kompetansemål

  -          Kan gjentas

  -          Gir kursbevis

  Ja

  Ja

  NIF-maler i IdrettsKurs

  Under vises en oversikt over alle kursmalene som NIF har lagt inn i IdrettsKurs. Dersom NIF har en kursmal som særforbund og idrettskretser holder kurs med grunnlag i, bør denne kursmalen benyttes, og særforbund bør ikke legge inn en egen kursmal for dette. Særforbund kan lage egne kursmaler dersom innholdet avviker i stor grad fra NIF-malen som foreligger.

  For å finne NIFs kursmaler, kan man søke opp «NIF mal» eller «NIF ekurs» i søkefunksjonen i IdrettsKurs.

   

  NIF-kurs

  Navn på kursmal i IdrettsKurs

   

  Treneløypa

  Merknad

  Barneidrettens verdigrunnlag (NIF ekurs)
  Children’s Sports in Norway Fundamental Values (NIF ekurs)

  Trener 1

  Trenerrollen 1 (NIF ekurs)
  The coaching role (NIF ekurs)

  Trener 1

  Idrett uten skader (NIF ekurs)

  Trener 1

  Aldersrelatert trening 1 (NIF ekurs)

  Trener 1

  Paraidrett (NIF ekurs)

  Trener 1

  Ren Utøver (Antidoping Norge - NIF ekurs)

  Trener 1

  Idrett for barn med ADHD, Tourettes syndrom og autismespekterdiagnoser (NIF ekurs)

  Trener 1 EVU

  Tilrettelegging idrett for utviklingshemmede (NIF mal)

  Trener 1 EVU

  Tilrettelegging og ledsaging idrett for synshemmede (NIF mal)

  Trener 1 EVU

  Tilrettelegging paraidrett (NIF mal)

  Trener 1 EVU

  Aktivitetslederkurs idrett for utviklingshemmede (NIF mal)

  Trener 1 EVU

  Aldersrelatert trening 2 (NIF ekurs)

  Trener 2

  Idrettsernæring modul 1 - Sunn Idrett (NIF ekurs)

  Trener 2

  Spiseforstyrrelser - Sunn Idrett (NIF ekurs)

  Trener 2

  Idrettsernæring modul 2 - Sunn Idrett (NIF ekurs)

  Trener 2/3

  Trener 2 - Sunn Idrett - Kommunikasjon rundt mat, kropp og vekt (NIF mal)

  EVU

  Trenerkonferanser og trenerseminarer (2 dager - 16 timer) (NIF mal)

  EVU

  Trenerkonferanser og trenerseminarer (1 dag - 8 timer) (NIF mal)

  EVU

  Trenerkonferanser og trenerseminar (1/2 dag - 4 timer) (NIF mal)

  EVU

  Grunnkurs trenerutviklere (NIF mal)

  EVU

  Aktivitetskurs utenom Trenerløypa

   

  NIF Aktivitetslederkurs i Barneidrett (14 t) (NIF mal)

   

  NIF Aktivitetslederkurs i barneidrett Modul 1 Barneidrettens verdigrunnlag (3t) (NIF mal)

   

  NIF Aktivitetslederkurs i Barneidrett Modul 2 Barns læring og utvikling (4t) (NIF mal)

   

  NIF Aktivitetslederkurs i barneidrett Modul 3 Aktivitetslederrollen (3 t) (NIF mal)

   

  NIF Aktivitetslederkurs i barneidrett Modul 4 Gjennomføring av praktisk økt (4t) (NIF mal)

   

  NIF Aktivitetslederkurs i Barneidrett på idrettsfag (16t) (NIF mal)

   

  Lederkurs for ungdom 15-19 år, del 1 (NIF mal)

   

  Lederkurs for ungdom 15-19 år, del 2 - oppfølgingssamling (NIF mal)

   

  Lederkurs for ungdom 15-26 år arrangement (NIF mal)

   

  Aktivitetsleder ungdomsidrett (8 t) (NIF mal)

   

  Klubbutvikling; kurs og prosesser

   

  Kurs

   

  Styreansvar i klubb webkurs (NIF mal)

  2 timer

  Klubbens styrearbeid i praksis (NIF mal)

   

  Klubbens styrearbeid i praksis digitalt kurs (NIF mal)

  5 timer

  Rapporterings- og oppfølgingsverktøy 1, 2, 3 eller 4 timer (NIF mal)

  Kurs i KA, SA, MI. 4 maler

  Møteledelse (NIF mal)

   

  Coaching og kommunikasjon (NIF mal)

   

  Retorikk (NIF mal)

   

  Økonomikurs (4 t) (NIF mal)

   

  Anleggskurs (NIF mal)

   

  Konflikthåndtering (NIF mal)

   

  Daglig leder samling 4 og 6 timer (NIF mal)

  2 maler

  Prosesser

   

  Klubbesøk klubbutvikling (NIF mal)

   

  Klubbtiltak 1,2,3 eller 4 timer (NIF mal) *

  4 maler

  Startmøte organisasjonsutvikling (NIF mal)

   

  Oppfølgingsmøte organisasjonsutvikling (NIF mal)

   

  Virksomhetsplan del 1, 2 og 3 eller full prosess (NIF mal)

  4 maler

  Særforbunds- og idrettskrets- og idrettsrådsutvikling

   

  Idrettsrådstiltak 1, 2, 3 og 4 timer (NIF mal)

  4 maler

  Kurslærerkurs klubbens styrearbeid i praksis (NIF mal)

   

  Veilederutdanning organisasjons- og ledelsesutvikling (NIF mal)

   

   

  *Idrettskretsen gjennomfører ulike klubbtiltak/temakvelder som er aktuelle for idrettslag, og vil variere etter idrettslagets behov. Det kan være temaer om idrettskretsens viktigste ansvarsoppgaver som: Organisasjons- og ledelsesutviklingsutvikling, Lover og regler, Idrettsanlegg, Økonomi, Rammebetingelser, Barn og Ungdom, Para og Inkludering.