Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Stiftelsen Dam

Basket_612_Imdi_siste.jpg

Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til Stiftelsen Dam (tidligere ExtraStiftelsen) til prosjekter rettet mot utsatte grupper. Se vår film om hvordan du skal gå frem.

Både idrettslag, idrettsråd, idrettskretser, særkretser og særforbund kan søke via NIF.

Det kan søkes om midler til prosjekter som har som mål om å legge til rette for og inkludere utsatte gruppe inn i idrettslag:

 • mennesker med funksjonsnedsettelse
 • mennesker med innvandrerbakgrunn
 • mennesker med lav betalingsevne 
 • mennesker med en fysisk eller psykisk sykdom 

Du kan søke om prosjekter som går over 1, 2 eller 3 år.

Søknadsfrist
Søknadsfrist for prosjekter med oppstart januar er 15. august året før.
Søknadsfrist for prosjekter med oppstart juli er 15. februar samme år.
Du må bli godkjent som søker av NIF i god tid før dette.

Se detaljert informasjon om søkerprosess

Første steg - ta kontakt med ditt særforbund eller idrettskrets
Idrettslag og særkretser må ta kontakt med sitt særforbund (for særgruppe) eller idrettskrets (for fleridrettslag) for å avklare

 • om ønsket prosjekt er i tråd med særforbundets/ idrettskretsens strategiplan
 • om særforbundet/ idrettskretsen har mulighet til å støtte idrettslaget faglig
 • om særforbundet/ idrettskretsen har mulighet til å støtte idrettslaget økonomisk slik at midlene enten kan inngå i budsjettet i søknaden, eller erstatte behovet for å søke.

Det viktig og nyttig for vår organisasjon at alle mellomledd er informert.

Særforbund og idrettskretser tar kontakt med NIF direkte for å bli opprettet som søker. Prosjektet må innebære å støtte aktivitet på idrettslagsnivå og være forankret i respektive strategiplaner. NIF har egne kriterier overfor idrettskretser som fås ved å kontakte NIF.

Andre steg - bli godkjent som søker
For å bli godkjent som søker må du sende en e-post til line.hurrod@idrettsforbundet.no med korte svar på følgende spørsmål:
Hva er bakgrunnen for prosjektet?
Hva er målsetting for prosjektet?
Hvem er målgruppen for prosjektet?
Er tenkt prosjekt avklart med ditt særforbund eller idrettskrets?

Du blir da eventuelt godkjent som søker av NIF.

Tredje steg - tilgang til Damnett
Stiftelsen Dam bruker et elektronisk søknadssystem som kalles Damnett og ligger på www.damnett.no. Gå inn på Damnett.no og opprett en bruker på deg. NIF godkjenner deg som bruker og oppretter tilgang til et søknadsskjema på deg.  

Fjerde steg - utarbeidelse av prosjektbeskrivelse og budsjett og send inn
Du utarbeider en prosjektbeskrivelse i et word-dokument etter disse punktene: https://www.extrastiftelsen.no/sok/. Lag overskrifter av punktene og sørg for å besvare alle. Last dokumentet opp som pdf i ExtraWeb. Lag et detaljert budsjett i et excel-dokument. Last dokumentet opp som pfd i ExtraWeb. Trykk Fortsett arbeidsflyt. Søknaden blir da tilgjengelig for NIFs koordinator.

Femte steg - kvalitetssikring av søknaden
NIFs koordinator vurderer søknaden, og avgjør om søknaden skal sendes videre til ExtraStiftelsen. NIF kan avslå søknaden dersom den er utenfor ExtraStiftelsens krav, ikke har en utsatt målgruppe eller er mangelfull skrevet. Dersom søknaden er innenfor kravene, men har potensial for å bli bedre, sender NIF den i retur med forbedringsforslag i en epost. Vanlige forbedringsforslag er (både i skjemaet i ExtraWeb og i prosjektbeskrivelsen):
- Ha målbare mål (SMARTE).
- Ha en utsatt gruppe som målgruppe og beskrivelse av målgruppen.
- Ha en framdriftsplan.
- En søknad på to eller tre år må inneholde en framdriftsplan som viser utvikling/utvidelse fra år til år.
- Budsjettet skal kun inneholde reelle inntekter og utgifter i kroner, ikke beregn dugnadsinnsats som inntekt.
- Budsjettet skal inneholde alle inntekter som en antar at en får inn i prosjektet i prosjektperioden.

Søker som får tilsendt søknaden i retur, må gjøre rettelsene og sende inn på nytt i ExtraWeb innen ny, oppgitt frist.

Sjette steg - NIF sender inn søknaden til ExtraStiftelsen
NIFs koordinator sender søknaden til ExtraStiftelsen innen deres frist.

Sjuende steg - ExtraStiftelsen offentliggjør tildeling
ExtraStiftelsen offentliggjør tildeling henholdsvis i juni og i desember for prosjekter med oppstart påfølgende sesong. NIF videreformidler dette, tilbyr gratis tildelingsseminar for prosjektledere og sender ut tildelingsbrev/ kontrakt. Se retningslinjer for tildeling her. NIF kan ikke påvirke hvilke prosjekter som får midler.

  Det kan søkes om midler til for eksempel rekrutteringstiltak overfor deltakere og trenere/foreldre, utstyr og fysiske tilrettelegginger, arrangement for målgruppen, kompetanseheving for trenere og lønn til prosjektleder. Søknaden styrkes dersom det er et samarbeidsprosjekt for å nå ut til målgruppen, at det er flere finansieringskilder og at søker bidrar med noe egne midler.

  Det kan søkes om prosjekter på 1, 2 eller 3 år. Et flerårig prosjekt må beskrives i prosjektbeskrivelsen, og må innebære en utvikling fra år til år. ExtraStiftelsen kutter ned prosjektet til ettårig prosjekt dersom det ikke viser utvikling.

  ExtraStiftelsen bevilger midler for kun ett år av gangen, og det må søkes på nytt om midler for år 2 og år 3 med en framdriftsrapport. Ved manglende framdrift i prosjektet, betydelige avvik eller endret målsetting kan støtten avkortes eller opphøre.

  Det er klare krav til rapportering til fastsatte frister. ExtraStiftelsen opererer med regnskapsrapport, framdriftsrapport og sluttrapport. Alle leveres i ExtraWeb.

  Alle prosjekter må sende inn regnskapsrapport over prosjektets samlede utgifter og inntekter, det vil si inklusive andre eventuelle tilskudd og inntekter til prosjektet. Prosjekter med budsjetterte totalinntekter på 150.001 kroner eller mer skal ha revisjonsberetning. Fristen er 2 måneder etter prosjektets sluttdato.

  Les mer om regnskapsrapport her.

  Søknaden for år 2 og 3 skal inneholde en framdriftsrapport som beskriver foreløpig resultat, tidsplan og begrunnelse for eventuelle avvik, bruk av midler hittil og forventet bruk av midler framover, samt andre relevante opplysninger. Fristen er 1. mars eller 1. september ettersom når prosjektet fikk midler. Les mer om framdriftsrapport her.

  Når et prosjekt er avsluttet skal sluttrapport leveres innen to måneder etter prosjektets sluttdato. Les mer om sluttrapport her.

  NIF har utarbeidet et spørreskjema for innvilgede prosjekter for å lette arbeidet med sluttrapporteringen. Last ned spørreskjema her.

  NIF er søkerorganisasjon overfor ExtraStiftelsen og har en ansatt med koordinatoransvar. Koordinator er bindeledd mellom prosjektene og ExtraStiftelsen, og all kommunikasjon skal gå vi NIFs koordinator. NIF opplyser prosjekter i god tid om frister, tar imot informasjon om endringer i prosjektet og tilbyr seminarer for prosjektledere. Koordinator kan inviteres til prosjektbesøk ved store hendelser i prosjektene.

  NIF anbefaler at:

  • Prosjektets målsetting må være i tråd med det aktuelle særforbunds/ idrettskrets strategiplaner.
  • Prosjektet må være forankret i søkers styre. 
  • Aktiviteten i regi av prosjektet må skje i idrettslag og ikke f. eks på en institusjon. 
  • Prosjektet må ha som mål å få flere medlemmer i idrettslag.
  • Eventuelle kurs i regi av prosjektet må være i NIF sin kursportefølje.
  • Det må foreligge konkrete samarbeidsavtaler med idrettslag før søknaden kan sendes til ExtraStiftelsen (gjelder idrettsråd, idrettskretser, særkretser og særforbund).

  NIF har mottatt midler til over 300 prosjekter siden oppstarten i 1997. Prosjekter kan søkes opp her. Alle idrettens prosjekter kan søkes opp ved å avgrense søket til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Årets tildeling kan søkes opp ved å avgrense søket til årstall.

  Informasjonsplakaten kan lastes ned og skrives ut av særforbund og idrettskretser som vil spre informasjon til idrettslag om søknadsmuligheten til ExtraStiftelsen.

  Last ned her (pdf)

  ExtraStiftelsen er frivillighetens egen stiftelse som forvalter en prosentandel av overskuddet til Norsk Tipping. Stiftelsen bidrar til å realisere prosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet. Prosjektene spenner fra små, lokale aktiviteter ledet av ildsjeler, til forskningsprosjekter i verdensklasse. ExtraStiftelsen består av 32 medlemsorganisasjoner. NIF er ikke medlemsorganisasjon, kun søkerorganisasjon.