Anleggsko2.jpg

Kurs

Idrettskretser gjennomfører en rekke kurs for idrettslag, tillitsvalgte, trenere og ledere. Her ser du oversikten over de felles idrettsligekursene som tilbys.

Deltakere vil bli bevisste på følgende emner i forbindelse med systematisk og effektivt møtearbeide:

 • Idrettens ulike møtetyper: Ting, årsmøter, gruppemøter.
 • Ledelse av de ulike fasene i et møte.
 • Dialogferdigheter i gjennomføring av møter.
 • Grep for å styre dialoger og holde fokus i møter.
 • Saksliste og referater.

Slik bestilles kurset "møteledelse"
Dersom ditt idrettslag ønsker å bestille prosessen, så må dere kontakte deres idrettskrets eller særforbund. Dersom dere er et fleridrettslag tar dere kontakt med idrettskrets og dersom dere er et særidrettslag eller særidrettsgruppe i et fleridrettslag tar dere kontakt med deres særforbund.

Fleridrettslag:
- Kontakt din idrettskrets

Særidrettslag eller særidrettsgruppe i fleridrettslag:
- Kontakt ditt særforbund

Kurs om grunnleggende kunnskap om planlegging, utvikling, drift og vedlikehold av ulike typer anlegg.

Målet med kurset er at klubbene skal bli bedre i stand til å vurdere alle sider ved bygging av eget anlegg.
I kurset du lære mer om:

 • Overordnet anleggsplanlegging
 • Idrettslaget som anleggsbygger
 • Drift av anlegg
 • Kommunen som planmyndighet
 • Spillemidler og mva-kompensasjon

Kurset leveres kun av idrettskretsene. Dersom ditt idrettslag ønsker å bestille kurset, må dere kontakte egen idrettskrets.

Her finner du din idrettskrets

Styret og daglig ledelse (4 timer)

 • Roller og ansvarsfordeling i et idrettslag
 • Hvilke regnskapsregler gjelder?
 • Budsjett og budsjettoppfølging
 • Regnskap og bokføring
 • Oppfølgingsrutiner og kontrolltiltak
 • Ansatte i et idrettslag?
 • Merverdiavgift
 • Gaverapportering
 • Grasrotandelen
 • Tilskuddsordninger
 • Ressursbank
 • Oppsummering

Regnskapsfører/kasser (4 timer)

 • Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene
 • Oppfølgingsrutiner og kontrolltiltak
 • Årsregnskap
 • Arbeidsgiveransvar
 • Merverdiavgift
 • Gaver til idrettslag
 • Grasrotandelen
 • Tilskuddsordninger
 • Ressursbank

Kontrollkomitéen (inntil 1 time)

 • Krav til kontrollkomité
 • Kontrollkomiteens ansvar og oppgaver
 • Sjekkliste
 • Kontrollkomiteens beretning

Revisor (inntil 1 time)

 • Valgt revisors ansvar
 • Valgt revisors oppgaver
 • Sjekkliste
 • Valgt revisors beretning

Kurset gir deg en grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde, samt hva det vil si å være tillitsvalgt i en klubb. Du blir kjent med de viktigste lovene og reglene som klubben må forholde seg til, og du får tips om gode verktøy for styrearbeidet.

Klubbene anbefales å ta dette kurset etter årsmøtet, slik at nye og gamle tillitsvalgte i styret får et felles utgangspunkt. Alle idrettskretsene og flere særforbund leverer kurset. Kontakt klubbens idrettskrets eller særforbund for mer informasjon om kurset, eller se hvilke kurs som er planlagt på www.idrettskurs.no.