Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kurs

Anleggsko2.jpg

Idrettskretser gjennomfører en rekke kurs for idrettslag, tillitsvalgte, trenere og ledere. Her ser du oversikten over de felles idrettsligekursene som tilbys.

 

Kontaktinformasjon idrettskretser.
Kontaktinformasjon særforbund.

  Deltakere vil bli bevisste på følgende emner i forbindelse med systematisk og effektivt møtearbeide:

  • Idrettens ulike møtetyper: Ting, årsmøter, gruppemøter.
  • Ledelse av de ulike fasene i et møte.
  • Dialogferdigheter i gjennomføring av møter.
  • Grep for å styre dialoger og holde fokus i møter.
  • Saksliste og referater.

  Slik bestilles kurset "møteledelse"
  Dersom ditt idrettslag ønsker å bestille prosessen, så må dere kontakte deres idrettskrets eller særforbund. Dersom dere er et fleridrettslag tar dere kontakt med idrettskrets og dersom dere er et særidrettslag eller særidrettsgruppe i et fleridrettslag tar dere kontakt med deres særforbund.

  Fleridrettslag:
  - Kontakt din idrettskrets

  Særidrettslag eller særidrettsgruppe i fleridrettslag:
  - Kontakt ditt særforbund

  Kurs om grunnleggende kunnskap om planlegging, utvikling, drift og vedlikehold av ulike typer anlegg.

  Målet med kurset er at klubbene skal bli bedre i stand til å vurdere alle sider ved bygging av eget anlegg.
  I kurset du lære mer om:

  • Overordnet anleggsplanlegging
  • Idrettslaget som anleggsbygger
  • Drift av anlegg
  • Kommunen som planmyndighet
  • Spillemidler og mva-kompensasjon

  Kurset leveres kun av idrettskretsene. Dersom ditt idrettslag ønsker å bestille kurset, må dere kontakte egen idrettskrets.

  Her finner du din idrettskrets

  Styret og daglig ledelse (4 timer)

  • Roller og ansvarsfordeling i et idrettslag
  • Hvilke regnskapsregler gjelder?
  • Budsjett og budsjettoppfølging
  • Regnskap og bokføring
  • Oppfølgingsrutiner og kontrolltiltak
  • Ansatte i et idrettslag?
  • Merverdiavgift
  • Gaverapportering
  • Grasrotandelen
  • Tilskuddsordninger
  • Ressursbank
  • Oppsummering

  Regnskapsfører/kasser (4 timer)

  • Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene
  • Oppfølgingsrutiner og kontrolltiltak
  • Årsregnskap
  • Arbeidsgiveransvar
  • Merverdiavgift
  • Gaver til idrettslag
  • Grasrotandelen
  • Tilskuddsordninger
  • Ressursbank

  Kontrollkomitéen (inntil 1 time)

  • Krav til kontrollkomité
  • Kontrollkomiteens ansvar og oppgaver
  • Sjekkliste
  • Kontrollkomiteens beretning

  Revisor (inntil 1 time)

  • Valgt revisors ansvar
  • Valgt revisors oppgaver
  • Sjekkliste
  • Valgt revisors beretning

  Kurset skal gi innsikt i hvordan klubben kan skaffe midler og øke sine rammebetingelser for drift og aktivitet.

  Temaer i kurset:
  Idrettslagets indre liv: Hvordan organiserer vi oss
  Organisering av norsk idrett: Roller, kompetanse og arbeidsdeling
  Økonomi: Spillemidler, fordeling, tilskuddsordninger, pengestrømmer, søknadsprosedyrer, lokale muligheter
  Optimal ressursutnyttelse
  Idrettspolitikk, idrettens samfunnsregnskap
  Anlegg: Planlegging, prioritering og bygging
  Idrettsrådets ansvar og oppgaver

  Deltakere vil ha følgende nytte av kurset:
  Du vil få innsikt i idrettens organisering med de ulike organisasjonsleddene og deres roller.
  Du får forståelse av idrettens finansiering og idrettens betydning for samfunnsregnskapet. Dette vil du kunne bruke som fordelaktige argumenter i idrettspolitisk sammenheng.
  Du vet hva som er idrettslagenes rolle og betydning for å gjøre idrettsrådene sterke, og kommunenes betydning for finansieringen av norsk idrett.
  Idrettslaget vil vurdere om de har en optimal organisering og optimal ressursutnytting.

  Slik bestilles kurset "idrettens rammebetingelser"
  Kurset leveres kun av idrettskretsene. Dersom ditt idrettslag ønsker å bestille kurset, må dere kontakte egen idrettskrets.

  Her finner du din idrettskrets

  Idretten stiller lovmessige krav til styring og ledelse av idrettslag. Gjennom kurset blir du bevisst på idrettslagets plass i organisasjonen og hva det innebærer at idrettslaget er en juridisk enhet.

  Deltakere vil lære mer om:
  Fellesbestemmelser og egne bestemmelser for de ulike organisasjonsleddene
  Lovarbeid: Generelt og fra § til §
  Intern organisering og organisasjonsplan
  Krav til og nødvendighet av ryddighet og struktur som ledd i å bygge omdømme
  Forskjellen mellom begrepene kunde og medlem
  Valgkomitéarbeid
  Hvor man finner viktige regler og retningslinjer (barneidrettsbetemmelsene, retningslinjer om lege og sanitetstjeneste ved ulike idrettsarrangement, Antidoping Norge m.m.).

  Kurset vil kunne bidra til at idrettslaget får gjennomført et godt årsmøte der det på formelt riktig vis velges et fungerende styre samtidig som det gjøres tydelige avklaringer på roller og ansvar. Idrettslaget kan dermed sikres gode rutiner i arbeidet med rekruttering av tillitsvalgte.
  Slik bestilles kurset "lover, regler og retningslinjer"
  Kurset leveres kun av idrettskretsene. Dersom ditt idrettslag ønsker å bestille kurset, må dere kontakte egen idrettskrets.

  Her finner du din idrettskrets

  Kurset gir deg en grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde, samt hva det vil si å være tillitsvalgt i en klubb. Du blir kjent med de viktigste lovene og reglene som klubben må forholde seg til, og du får tips om gode verktøy for styrearbeidet.

  Klubbene anbefales å ta dette kurset etter årsmøtet, slik at nye og gamle tillitsvalgte i styret får et felles utgangspunkt. Alle idrettskretsene og flere særforbund leverer kurset. Kontakt klubbens idrettskrets eller særforbund for mer informasjon om kurset, eller se hvilke kurs som er planlagt på www.idrettskurs.no.