Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Et felles medlemssystem i norsk idrett

illustrasjon21.jpg

Idrettsstyret i Norges idrettsforbund vedtok på sitt styremøte 13. og 14. desember 2018 å etablere et felles medlemssystem for norsk idrett innen 1. januar 2020 for å sikre eierskap, kvalitet og kontroll over egne medlemsdata. Avgjørelsen får konsekvenser for alle idrettslag som i dag ikke bruker NIFs løsninger.

Norges idrettsforbund har fått klar beskjed fra Kulturdepartementet om at vi må sikre at all rapportering og fordeling av midler må være basert på identifiserbare medlemmer og aktive, og Kulturdepartementet har gitt beskjed om at dette må på plass så raskt som mulig.

Under har vi listet opp spørsmål og svar knyttet til at det skal etableres et felles medlemssystem i norsk idrett. 

  NIF vil si opp dagens avtale med godkjente medlemsløsninger fra 01.07.2019. Vi jobber nå med å se på modeller og løsninger som kan gi kommersielle aktører mulighet til å levere verdiøkende tjenester. Mer informasjon om dette vil komme innen 01.03.2019

  1. Dersom klubben allerede er på en løsning som er integrert med Idrettens løsninger (https://itinfo.nif.no/ItINFO:Godkjente_medlemsløsninger) skal medlemmer allerede ligge i idrettens database såfremt synkroniseringen fungerer. Vi anbefaler at klubbene tar kontrollprøver. (klubb kan enkelt logge på i Idrettens medlemsløsning hvor de samme data er tilgjengelige)
  2. Dersom klubben ikke har en løsning fra før kan NIF være behjelpelig med å konvertere. Les mer her: https://itinfo.nif.no/Import_av_data_til_KlubbAdmin
  3. Mange idrettslag har valgt å få sine medlemmer til å registrere seg i MinIdrett og opprette en brukerpålogging og koble brukeren til medlemskapet (minst administrasjon for IL, særlig ved store klubber/mange medlemmer)

  Kontakt support@idrettsforbundet.no eller tlf. 21029090

  • For de som faller inn under spørsmål 2-3 kan idrettskretser og klubber som allerede bruker Idrettens løsninger hjelpe.

  Det kommer an på klubbens størrelse og omfang. Dersom man allerede har gode, oppdaterte og komplette data på medlemmene bør dette gå relativt smertefritt. Har en ikke gode data er dette en utmerket anledning for idrettslaget til å etablere dette.

  Idrettens felles medlemsløsning (KA) har ingen etablerings- eller abonnementsavgifter. Det påløper en transaksjonskostnad ved bruk av Idrettens elektroniske betalingsløsning, og denne er konkurransedyktig med andre løsninger i markedet. Transaksjonskostnaden vil variere avhengig av hvilken betalingsmetode som velges for kravet som utstedes.

  • Idrettens felles løsning er et komplett medlemsverktøy og er skalert både for store og små idrettslag. Det er utviklet i tett samarbeid med medlemsansvarlige i klubber.
  • Løsningen er rik på funksjonalitet og har ingen etablerings- eller abonnementsavgifter.
  • Den integrerte betalingsløsningen gjør det raskt og enkelt å kreve inn kontingenter til konkurransedyktige priser.
  • Løsningen gjør oss i stand til å automatisere regnskapstjenester (Visma eAccounting)
  • Fleridrettslag vil på tvers av særidrettene kunne bruke samme løsning for medlemshåndtering istedenfor å ha flere løsninger å forholde seg til.
  • NIF og Særforbund vil få bedre kvalitet på medlemsdata. Dette vil gjøre oss i stand til å kunne levere bedre og mer relevante tjenester. Dette er et viktig premiss for å kunne levere godt på andre områder, som f.eks integrasjon og andre løsninger for arrangement og aktivitet.
  • Forenkle ivaretakelsen av krav i Personvernforordningen og personopplysningsloven.

  En felles løsning vil gi oss muligheten til å tilby en felles inngang til informasjon og tjenester, slik at det blir enklere å utføre oppgaver (i alle organisasjonsledd).

  Vi vil så snart som mulig si opp integrasjonsavtalene med de rene kommersielle aktørene og godkjenning opphøre fra og med 01.07.2019. Tilgangen til å synkronisere data fra eksterne aktører opphører fra denne datoen. For de av løsningene som har oppdatert data i idrettens felles database, vil endringen kun medføre en overgang til idrettens felles løsning(er) fra og med samme tidspunkt.

  • Dette vil gjøre det enklere å ha full oversikt over medlemsmassen og aktivitet.
  • Enkel tilgang til rapporter for hele idrettslaget (alle grupper og grener)
  • KlubbAdmin har ingen etablering eller abonnementskostnader.
  • Betalingsløsningen er moderne, komplett og konkurransedyktig.
  • Vi jobber med kickback-løsninger fra betaling og andre initiativer som vil kunne gi klubbene inntekter.

  Vi legger opp til at de rene kommersielle medlemssystemene er avviklet innen utløpet av 2020. For løsninger som enkelte særforbund har, vil vi gå i dialog med de for å få på plass en god plan for overgang til felles løsning.

  Dette gjør vi for å sikre bedre kvalitet på medlemsdataene og eierskap til egne medlemsdata. Ved bruk av tredjepartsløsninger vil det være vanskelig å sikre at de har samme definisjoner av stamdata og at de opprettholder løpende oppdatering av felles grunndata. NIF har også tillatelse til å bruke fødselsnummer og vask mot det sentrale folkeregister. I tillegg er det vanskelig å sikre at de eksterne løsningene ivaretar krav i Personvernforordningen og personopplysningsloven.

  Vi har hatt store utfordringer med integrasjonene og kvalitet på dataene som overføres. De eksterne løsningene generer også duplikater i felles grunndata pga. manglende bruk av fødselsnummer. Per i dag så koster integrasjonene NIF om lag tre millioner kroner, samt mye interne ressurser som burde vært brukt på videreutvikling av egne løsninger.

  Kravene fra KUD og rapporten fra Riksrevisjonen krever at vi får orden på grunndataene våre så raskt som mulig. Dette forutsetter at vi får god kvalitet på idrettens sentrale database og den beste måten å få til det er å etablere en felles medlemsløsning. I tillegg ser vi nå en utvikling der vi får stadig nye aktører som vil inn i medlemsmarkedet og som ønsker å ta en del av inntektsstrømmene i norsk idrett. Vi ønsker å sikre at disse inntektsstrømmene går til norsk idrett i stedet.

  Utfordringen med eksterne integrasjoner er også en medvirkende årsak, men kvalitet og eierskap er det viktigste.

  Ja, det vil det mest sannsynlig. Dette er imidlertid ikke noe NIF kan ta ansvar for. Vi må sikre gode grunndata og sikre eierskapet til egne medlemsdata. Inntektsstrømmen må gå til å finansiere norsk idrett og ikke til å finansiere kommersielle aktører.

  Det er ikke noe grunnlag for å kompensere de kommersielle aktørene. Vi har kun integrasjonsavtaler med disse og vi vil si opp disse i henhold til avtalen.

  Vi vil legge en god plan for innfasing av idrettslagene. Herunder bruk av e-læring og nanolæring, samt kurs i regi av Idrettskretsene.