Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Organisasjonsutvikling, kurs og prosesser

Rogaland idrettskrets tilbyr nyttige kurs som gir idrettslaget hjelp til den daglige driften og organisering av idrettslaget. Vi har flere kurs som vi holder jevnlig, både i nord- og sørfylket. Vi har også kurs og prosesser som idrettslaget kan "bestille" hjem til seg i klubben. Ta en kikk i menyen nedenfor, og se hva som passer for ditt idrettslag. Velg å komme på oppsatte kurs, eller ta kontakt slik at vi kan arrangere kurs internt i idrettslaget. Vi har dyktige veiledere og kursholdere som er utdannet av NIF. Hvis du ønsker å starte en prosess i idrettslaget - for at klubben skal bli den beste utgaven av seg selv - anbefaler vi å starte med kurset "Klubbens styrearbeid i praksis". De aller fleste av våre kurs er kostnadsfrie for idrettslag.

 

  Rogaland idrettskrets (RIK) ønsker å treffe enda flere idrettslag. Vi har erfart at en kort presentasjon fra idrettskretsen med etterfølgende spørsmålsrunde, svært ofte fører til økt forståelse av de muligheter som idrettslagene har for å få gratis hjelp og veiledning. Møtet kan forberedes i forhold til spesifikke tema om ønskelig.

  Vi trenger 30 minutt på et styremøte eller andre tilstelninger idrettslaget har. 


  Kostnadsfritt.  Kurset gir deg en grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde, samt hva det vil si å være tillitsvalgt i en klubb. Du blir kjent med de viktigste lovene og reglene som klubben må forholde seg til, og du får tips om gode verktøy for styrearbeidet.

  Klubbene anbefales å ta dette kurset etter årsmøtet, slik at nye og gamle tillitsvalgte i styret får et felles utgangspunkt. Ta kontakt med mari.paulsenmurphy@idrettsforbundet.no hvis du har spørmål eller ønsker å bestille kurset til din klubb.

  Kostnadsfritt.

  Les mer om kurset her

  KlubbAdmin er idrettens løsning for medlemsadministrasjon - enkel å bruke og gir deg full oversikt. Innen utgangen av 2016 er det krav om at alle idrettslag som er medlem i Norges idrettsforbund (NIF) skal bruke et elektronisk godkjent medlemsregister som er integrert men NIF sin database. NIF har utviklet KlubbAdmin for sine medlemmer.

  KlubbAdmin forenkler idrettslagets håndering av medlemmer med muligheter for å sortere disse på idrettsgren, på lagsnivå, mellom kjønn, aldersnivå osv. - varierte muligheter for å definere egne utvalg og medlemsdetaljer. Dette gir idrettslaget full oversikt og kontroll, samtidig som det gir mulighet for enkel kommunikasjon med medlemsmassen via e-post eller sms. 

  KlubbAdmin kan benyttes for å etablere elektroniske betalingskrav for enklere oversikt og rimeligere innkrevning av medlemskontingenter, treningsavgifter, innbetalinger til lagskasse, cup-avgifter etc. 

  KlubbAdmin er gratis å bruke for idrettslagene - det betales kun for transaksjonskostnader via online betalingsløsning. 

  Medlemmet kan benytte MinIdrett for å melde seg ut/inn i idrettslaget, av/på aktivitet m.v. samt betale sine forpliktelser via idrettes online betalingsløsning. 

  KlubbAdmin vil erstatte dagens løsning for den årlige "idrettsregistreringen".

  Grunnleggende kurs - 3 timer
  Komme i gang med KlubbAdmin vi jobber med systemet på egen datamaskin online. Vi legger inn grunnopplysninger i innstillinger, håndterer grupper og utvalg. 

  Fakturering - 2 timer
  Setter opp medlemkontingent og avgifter. Viser hvordan man sender faktura, purrer, krediterer osv.

  Målgruppe
  Medlemsansvarlig, styre, utvalg, gruppeledere og andre som ønsker å lære systemet.

  Læringsmål
  Å kunne bruke KlubbAdmin som et verktøy for medlemshåndtering og fakturering i klubben/idrettslaget

  Vi setter opp kurs ved behov. Skal idrettslaget lære opp mange brukere kan vi holde kurset hos klubben i deres lokaler.

   

  Idretten stiller lovmessige krav til styring og ledelse av idrettslag. Gjennom kurset blir du bevisst på idrettslagets plass i organisasjonen og hva det innebærer at idrettslaget er en juridisk enhet.

  Deltakere vil lære mer om:

  • Fellesbestemmelser og egne bestemmelser for de ulike organisasjonsleddene
  • Lovarbeid: Generelt og fra § til §
  • Intern organisering og organisasjonsplan
  • Krav til og nødvendighet av ryddighet og struktur som ledd i å bygge omdømme
  • Forskjellen mellom begrepene kunde og medlem
  • Valgkomitéarbeid
  • Hvor man finner viktige regler og retningslinjer (barneidrettsbetemmelsene, retningslinjer om lege og sanitetstjeneste ved ulike idrettsarrangement, Antidoping Norge m.m.).

  Kurset vil kunne bidra til at idrettslaget får gjennomført et godt årsmøte der det på formelt riktig vis velges et fungerende styre, samtidig som det gjøres tydelige avklaringer på roller og ansvar. Idrettslaget kan dermed sikres gode rutiner i arbeidet med rekruttering av tillitsvalgte.

  Kostnadsfritt.

  Økonomistyring og regnskap (ca. 4 timer)

  Kurset gir kjennskap til og kunnskap om gjeldende regnskapsregler samt andre aktuelle bestemmelser. Deltagerne får god oversikt og forståelse for hvilke krav som stilles til regnskapsfører, hvordan utføre en regnskapsførsel for idrettslag som tilfredsstiller lovkravene, og hvordan kunne implementere og igangsette en effektiv intern kontroll og gode regnskapsrutiner.

  Det forutsettes at deltagerne har grunnleggende kunnskap og kompetanse på regnskapsførsel og bokføring. Man vil ikke gå detaljert gjennom innføring i regnskapsføring på kurset.

  Kursinnhold

  • Roller og ansvarsfordeling i et idrettslag
  • Hvilke regnskapsregler gjelder?
  • Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene
  • Oppfølgingsrutiner og kontrolltiltak
  • Årsregnskap
  • Budsjett og budsjettoppfølging
  • Arbeidsgiveransvar
  • Merverdiavgift
  • Gaver til idrettslag
  • Grasrotandelen 
  • Tilskuddsordninger
  • Ressursbank

  Kostnadsfritt

  • Krav til kontrollkomité 
  • Kontrollkomiteens ansvar og oppgaver
  • Sjekkliste
  • Kontrollkomiteens beretning

  Kostnadsfritt.

  • Valgt revisors ansvar
  • Valgt revisors oppgaver
  • Sjekkliste
  • Valgt revisors beretning

  Kostnadsfritt.

  Dette kurset vil bidra til gode rutiner før, under og etter møter, slik at det sikres mer effektive møter i idrettslaget.

  Deltakere vil bli bevisste på følgende emner i forbindelse med systematisk og effektivt møtearbeide:

  • Idrettens ulike møtetyper: Ting, årsmøter, gruppemøter.
  • Ledelse av de ulike fasene i et møte.
  • Dialogferdigheter i gjennomføring av møter.
  • Grep for å styre dialoger og holde fokus i møter.
  • Saksliste og referater.

  Kurset blir kjørt som en prosess der vi har gode diskusjoner og utveksler erfaringer.

  Kostnadsfritt.

  De fleste motsetninger er sunne og helt nødvendige for å skape utvikling. Noen av disse motsetningene kan gå over fra å virke konstruktivt til å bli ødeleggende for idrettslaget. I slike tilfeller er det nødvendig å ha et beredskap som gjør at man kan håndtere konflikten.

  Kurset er forebyggende slik at man kan unngå konflikter i idrettslag.

  Kurset bidrar til at du: 

  • Blir mer bevisst forskjellen mellom konflikter og uenigheter.
  • Får mer forståelse for hva konflikter kan føre til.
  • Blir tryggere på hvordan du håndterer konflikter.
  • Lærer en konkret metode/verktøy for konflikthåndtering.
  • Blir bevisst på at konflikthåndtering mellom mennesker alltid krever evner og ferdigheter i kommunikasjon og relasjon.

  Tema i kurset

  • Hva er en konflikt?
  • Hvorfor oppstår konflikter?
  • Ulike typer konflikter.
  • Konsekvenser av konflikter på kort og lang sikt.
  • Metode for konkret konflikthåndtering.
  • Betydningen av gode relasjoner og kommunikasjon

  Kostnadsfritt.

  Start- og oppfølgingsmøter er en enkel og effektiv prosess idrettslaget kan gjennomføre for å bevisstgjøre, igangsette tiltak og sikre fremdrift i sitt arbeid. 

   

  Startmøtet resulterer i konkrete planer for videre arbeid i idrettslaget. Prosessen involverer både medlemmer, aktive, styrerepresentanter, foreldre, ledelse mm. Start og oppfølgingsmøtene bør ha minimum 8 deltagere. På denne måten blir flere stemmer hørt og flere ønsker for idrettslagets framtid kommer frem. En slik demokratisk og involverende fremgangsmåte gjør at flere føler eierskap til de planene som blir lagt, til idrettslaget og driften av laget.

   

  Målet med start- og oppfølgingsmøtene er: 

   

  Å STYRKE KLUBBEN

  Å FORBEDRE KLUBBDRIFTEN

  Å FORBEDRE AKTIVITETSTILBUDET TIL MEDLEMMENE 

  Vårt mål er kort sagt; å hjelpe klubben til å bli den beste utgaven av seg selv.

   

   

  På møtene samordnes informasjon om driften av klubben, og gjennom prosessen skal klubben stimuleres til å utvikle seg enten organisatorisk og/eller idrettsfaglig. Prosessen styres etter klubbens egne ambisjoner. Rollen til den eksterne veilederen (som leder prosessen) er å bistå i å analysere nå-situasjon og definere handlinger/tiltak som er nødvendig ut fra klubbens ønsker og behov. Intensjonen er å involvere og inkludere flere i utviklingsprosessen, slik at flere har et eierskap til en fremdriftsplan for klubben. 

   

  Prosessen består av: 

  1) Startmøte (ca. 4 timer i klubbens lokaler med veileder tilstede) 

  • informasjon om utdanning- og utviklingstilbud i klubbens tilhørende idrettskrets/særforbund 
  • analyse av klubben 
  • utarbeidelse av fremdriftsplan for klubbens videre arbeid

   

  2) Oppfølgingsmøte (ca. 3 timer i klubbens lokaler med veileder tilstede)  

  • evaluerer de gjennomførte tiltakene 
  • definerer nye ønsker og behov i klubben 
  • lager nye fremdriftsplaner

  En virksomhetsplanprosess innledes med en GAP-analyse der mange av klubbens medlemmer er med på å definere:

  1) Hva som er klubbens situasjon i dag?

  2) Hvilken fremtid de ønsker for klubben sin?

   

  På denne måten er medlemmene med på å bestemme hva som er utgangspunktet for virksomhetsplanen. En virksomhetsplan bør vedtas på klubbens årsmøte, slik at idrettslaget kan styre sin egen drift ut fra en felles vedtatt plan. Da blir det enklere å prioritere, og idrettslaget kan bruke mindre tid på uenigheter og arbeid med ting som de ikke skal.

   

  Prosessen gjennomføres i klubben. Styret må være med gjennom hele prosessen, og de må sørge for å involvere mange fra starten av for å få en best mulig felles forståelse av hva som er klubbens situasjon og hvordan medlemmene ønsker at klubben skal utvikle seg. Deltakerne i prosessen bør representere alle de ulike delene av klubben, både sportslige ledere, personer i komiteer og utvalg og andre typer lederverv i idrettslaget.

   

  Prosessen vil gi deltakerne eierskap og felles forståelse for:

   

  - HVORFOR klubben er til og HVILKE aktiviteter vi skal drive på med (vår virksomhetside)? 

  - HVA som er viktigst for klubben (våre verdier)?

  - HVA som er klubbens felles drivkraft (vår visjon)? 

  - HVILKE mål klubben skal oppnå?

  - HVORDAN klubben skal jobbe for å nå målene?

   

  Virksomhetsplanen vil inneholde disse avklaringene. Det som skapes gjennom en planprosess kan klubben bruke til å bygge et tydelig omdømme både internt og utad!

   

  Merk!

  Det skal kun lages EN virksomhetsplan for fleridrettslag. Det er ikke egne virksomhetsplaner i særidrettsgruppene i et fleridrettslag. Når det er laget en virksomhetsplan for fleridrettslaget, bør gruppene lage sportslige planer og handlingsplaner for sin aktivitet/idrett. Slik bestilles en prosess for klubbens virksomhetsplan: Prosessen gjennomføres av godkjente veiledere fra særforbund eller idrettskrets.

   

  Ta kontakt med mari.paulsenmurphy@idrettsforbundet.no eller ditt særforbund.

  Kostnadsfritt.