Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

 

Ny idrettsbehovsplan på høring

behovsplan.jpg

Utkast til ny idrettsbehovsplan for Oslo er ute på høring frem til 26.april. Behovsplanen er et svært viktig verktøy for Osloidretten og den setter føringene for kommunal idrettspolitikk og ambisjonsnivå de kommende årene.

Les planen på kommunens sider.

Årets utgave av planen er betydelig mer omfattende og grundigere enn forrige versjon. Planen legger i større grad vekt på reelle behovsvurderinger og noen tydelige prioriteringer. Både idrettens egne behov og befolkningens allmenne behov legges til grunn.

Planen gir en omfattende behandling av situasjonen for idretten i Oslo – en større bredde av anleggstyper og idretter er behandlet sammenlignet med gjeldende plan. Oslo Idrettskrets er opptatt av at planen skal gi en best mulig beskrivelse av nåsituasjonen og fremtidige behov. Vi oppfordrer alle organisasjonsledd til å sette seg inn i planen og å svare på høringen med fokus på eget interesseområde.

Frist for å svare på høringen er 26. april 2018.
Høringsinnspill sendes Bymiljøetaten postmottak@bym.oslo.kommune.no
Styret i Oslo Idrettskrets skal behandle saken i sitt møte 18. april. Organisasjonsledd som ønsker å påvirke idrettskretsens behandling må sende sitt innspill til oslo@idrettsforbundet.no innen 4. april. 

- Behovsplanen har blitt mer enn en anleggsplan. Den uttrykker i større grad en tydelig politikk og fremhever betydningen av at idrett og fysisk aktivitet skal være et tilbud til alle i hovedstaden, kommenterer Magne Brekke, generalsekretær i Oslo Idrettskrets. - Vårt førsteinntrykk er at planen signaliserer et fortsatt høyt ambisjonsnivå for idrett og fysisk aktivitet i Oslo og at Oslo kommune ønsker å ta et medansvar for å sikre «idrett for alle».

Med forslaget til behovsplan vil kommunens løft på idrettsområdet fortsette. Det er behov for å heve kvaliteten på eksisterende anlegg gjennom rehabiliteringer og oppgraderinger, og det er behov for mange flere anlegg.

- Vi ser i planen en tydelig satsing på fleridrettshaller og kunstisbaner, samt større fokus på kapasitetsutnyttelse på eksisterende idrettsarealer der helårsbruk og kvalitet i anleggene vektlegges. – Det er også gledelig at klubbhusfunksjonen og idrettsanlegget som et sentralt møtested i lokalmiljøet tydeliggjøres, sier Magne Brekke.

I planen foreslås det å sikre midler til å utføre et større antall forprosjekter. - Det er avgjørende for å kunne fremme modne prosjekter ved neste rullering av behovsplanen og ved behandling av kommende økonomiplanperioder, sier Brekke. Med gode høringsinnspill og en videre grundig behandling av dette høringsutkastet bør sluttresultatet bli meget bra for både idretten og kommunen.

Spørsmål til planen fra våre organisasjonsledd kan rettes til anleggrådgiver Kjetil Moberget, kjetil.moberget@idrettsforbundet.no - tlf 402 18 080

Om behovsplanen

Behovsplan for idrett og friluftsliv er et styringsverktøy som synliggjør behovet for nye anlegg, arealer, turveier og friluftslivsområder knyttet til idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Behovsplanen er en tiårsplan. Den rulleres annethvert år og fremmes for bystyret sammen med byrådets forslag til budsjett og økonomiplan. Hensikten med planen er å sikre bedre sammenheng i langtidsplaner, budsjett og bevilgninger. Planen er en forutsetning for å kunne søke spillemidler.

Behovsplanen inneholder en anbefalt liste over hvilke prosjekter som bør prioriteres i planperioden, samt et handlingsprogram som viser hvilke prosjekter/tiltak som prioriteres. Planens konkrete form, samt sikring av investeringsmidler gjennom budsjettprosess, har medført at det er gjennomført mange prosjekter på kort tid.

Behovene for investering knyttet til idrettsanlegg er store og mange, og det er i inneværende planperiode bevilget rekordhøye 5 milliarder kroner til idrettsanlegg i Oslo, - et stort løft for idretten i Oslo.