Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idretten som inkluderingsarena

Håndball_flerkulturelle_fotograf Tove Lise Mossestad.jpg
foto: Tove Lise Mossestad

Idretten arbeider aktivt for å øke deltakelse fra barn, unge og voksne med minoritetsbakgrunn i organisert idrettsaktivitet.

Resultatene av arbeidet er gode og vi ser at stadig flere barn og unge med flerkulturell bakgrunn nå deltar i idrettsaktivitet i nærmiljøet. Barn, ungdom og voksne som bor i mottak er også en prioritert målgruppe i inkluderingsarbeidet.

Idrettskretsen oppfordrer idrettslagene til å jobbe for å inkludere beboere i mottak i idrettsaktivitet. Det primære målet bør være å inkludere barn, ungdom og voksne i organisert aktivitet i klubben. Vi oppfordrer også klubber til å samarbeide med mottakene for å legge til rette for ulike former for lavterskel idrettsaktivitet for beboerne.

Idrettskretsen kan hjelpe med å videreformidle erfaringer fra andre idrettslag som har samarbeidet med mottak over tid. Vi kan også informere om mulige økonomiske støtteordninger. Ta gjerne kontakt med klubbutvikler inkludering Elise Barsnes dersom ditt idrettslag har behov for mer informasjon om dette arbeidet.

Elise Barsnes - mobil 48 14 87 86

elise.barsnes@fotball.no
elise.barsnes@handball.no

INFORMASJONSBROSJYRE
Inkludering i idretten

 

Se også idrettsforbundets samleside for inkludering i idrettslag, hvor du kan laste ned brosjyrer på flere forskjellige språk, rapporter, begreper, mm.

  Det er en jungel av muligheter for å søke tilskuddsordninger til inkluderingsarbeid og generell støtte til fritidsaktiviteter og idrettslag. Her har vi samlet en liste med informasjon over hvilke søknadsmuligheter som er både nasjonale og mer kommunalt rettet. Noen søknader er omfattende og krever litt forarbeid, ta gjerne kontakt med undertegnede hvis du er i tvil om hvor dere skal søke penger til det aktuelle prosjektet/arbeidet.

  Noen generelle søknadstips:

  • Hovedmål og delmål for søknaden – enkle, korte og målbare. Noe dere klarer å fullføre.
  • Det bør være en del av den ordinære idrettsaktiviteten; hvor inkluderingstiltaket/ene er i det ordinære idrettstilbudet, ikke segregerte tiltak kun for flerkulturelle.
  • Tiltak som setter fokus på inkluderingsperspektivet i helhet. Hva kan dere bidra med for lokalsamfunnet, hvorfor er inkludering viktig i deres øyner.
  • Definere målgruppene, både i alder og kjønn. Gjerne del inn i hoved- og sekundærmålgruppe.
  • Samarbeide med andre frivillige organisasjoner eller kommuneordninger. Hvordan kan dere sammen forsterke arbeidet og støtte hverandre.
  • Tiltak som setter fokus på frivilligheten og dugnadsperspektivet hos idrettslag/klubber.
  • Hvilke effekter har inkluderingsarbeidet, hva synes dere selv, hva mener andre? Trekk gjerne frem både positive og negative sider ved inkluderingsarbeidet deres.
  • Sjekk over hvilke ord dere bruker i søknaden (døme: inkludering vs integrering, beboere i mottak vs bosatte flyktninger, ect.)
  • Fortell gjerne om tidligere tiltak dere har gjennomført, suksesshistorier eller annet som gir innblikk i deres idrettshverdag hvor inkluderingsarbeidet settes på agendaen.

  Nasjonal tilskuddsordning mot lavinntektsfamilier - BUFDIR

  Frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser kan søke om støtte til å motvirke og/eller dempe konsekvensene av oppvekst i vedvarende lavinntektshusholdninger blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen er et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Bufdir har også flere andre tilskuddsordninger. Alle har ulike søknadsfrister, ofte mot slutten av året.

  Les mer om søknadskriterier og hvordan du kan søke midler her: https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/

  Inkluderingsmidler i din kommune

  I hver kommune her i Hordaland og region vest vil det være ulike tilskuddsordninger. Vi har derfor ikke anledning til å vise fram alle. Sjekk på kommunens nettsider under tilskuddsordninger. Et godt tips er alltid å kontakte den som har ansvar for idrett i kommunen eller idrettsrådet, de skal kjenne til de ulike mulighetene ditt idrettslag har. Her har vi tatt med Bergen kommune som døme.

  Bergen kommune har følgende aktuelle tilskuddsordninger for inkluderingsarbeid:

  Nye idrettstiltak og egenorganisert fysisk aktivitet

  Idrettslag, idrettsorganisasjoner, friluftsorganisasjoner og andre ikke-kommersielle aktører kan søke om tilskudd til nyskapende idrettsaktivitet og prosjekter, og forbedring av kvaliteten i eksisterende virksomhet. Tiltak som er i tråd med vedtatt idrettspolitikk prioriteres særlig, heriblant:

  • Særlige satsinger for økt deltakelse blant funksjonshemmede
  • Bedring av kjønnsbalansen blant aktive deltakere 
  • Lavterskeltiltak for barn, ungdom, voksne og familier
  • Tiltak overfor ungdom 13-19 år
  • Mangfold i aktiviteter og kreativitet vektlegges. Tiltak innen idrett/fysisk aktivitet bør være etter skoletid/SFO tid.

  Frist: Fortløpende

  Les mer herhttps://www.bergen.kommune.no/tjenestetilbud/kultur-idrett-og-fritid/tilskuddsordninger/idrettsmidler/nye-idrettstiltak-og-egenorganisert-fysisk-aktivitet

  Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn

  Formålet med tilskuddet til frivillig virksomhet er å skape møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunn på tvers av ulike grupper i befolkningen. Tiltakene skal være knyttet til integrering og inkludering av personer med innvandrerbakgrunn.

  Frist: Mars (eksakt dato er ikke satt enda)

  Les mer herhttps://www.bergen.kommune.no/tjenestetilbud/kultur-idrett-og-fritid/tilskuddsordninger/kulturmidler/tilskudd-til-frivillig-virksomhet-i-lokalsamfunn

  Nærmiljøpakke - Søknad om midler til ettermiddagsaktiviteter

  Barne- og ungdomsorganisasjoner, FAU (foreldrerådets arbeidsutvalg) og andre frivillige organisasjoner kan søke om midler til aktiviteter på ettermiddagstid ved de kommunale grunnskolene i Bergen.

  Frist: Mars (eksakt dato er ikke satt enda)

  Les mer herhttps://www.bergen.kommune.no/tjenestetilbud/skole-og-utdanning/grunnskoleopplaring/grunnskole/narmiljopakke-soknad-om-midler-til-ettermiddagsaktiviteter

  Områdesatsing

  Områdesatsingen kan gi tilskudd til prosjekter og aktiviteter som er i tråd med målsetningene for områdesatsingen. Alle som vil søke om støtte må først ta kontakt med lokal koordinator for en uforpliktende samtale om prosjektet og om utforming av søknad.

  Frist: løpende

  Les mer herhttps://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/omradesatsing

  UDI – Tilskudd til aktiviteter for beboere i mottak

  UDI forvalter en tilskuddsordning for aktivitetstilbud for barn og unge i asylmottak på vegne av Justisdepartementet. Tilskuddsordningen skal bidra til at barn får en meningsfull hverdag og til at barna skal være i fysisk aktivitet.

  Frist: 11. februar

  Les mer herhttps://www.udi.no/aktuelt/159-millioner-kroner-til-aktiviteter-for-barn-og-unge-i-asylmottak/

  Inkluderingsmidler i fylkeskommunen – Lavterskelaktiviteter

  Kommuner og frivillige organisasjoner kan søke på tilskuddsordning innen fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for barn og unge. Tilskudd er spesielt rettet mot lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom.

  Frist: 15. februar

  Les mer herhttps://www.hordaland.no/nn-NO/idrett-og-friluftsliv/fysisk-aktivitet/tilskot-til-lavterskel-fysisk-aktivitet-for-born-og-ungdom/

  Inkludering i idrettslag – Idrettsrådet i Bergen

  Målet med tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag er å bidra til økt deltakelse av nye grupperinger inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer, som kan være til hinder for deltakelse i ordinær idrettsaktivitet. Målgruppen er i hovedsak barn og unge med innvandrerbakgrunn med særskilt fokus på jenter. Denne tilskuddsordningen forvaltes av Idrettsråd i de største byene i Norge, hvor Idrettsrådet i Bergen er den eneste i Hordaland med disse midlene.

  Frist: Løpende

  Les mer herhttp://www.idrettenibergen.no/idrett-og-inkludering/

  Private tilskuddsordninger:

  ExtraStiftelsen

  Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til ExtraStiftelsen til helserelaterte prosjekter. Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse for utsatte grupper, som mennesker med funksjonsnedsettelse, med innvandrerbakgrunn, med lav betalingsevne, med en fysisk eller psykisk lidelse eller rusavhengighet.  Søknadsfrist for prosjekter med oppstart høsten 2019 er 15. februar 2019. Du må bli godkjent som søker av NIF i god tid før dette.

  Frist: 15. februar og 15. august

  Les mer herhttps://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/extrastiftelsen-helse-og-rehabilitering/

  Sparebanken vest
  Ønsker du eller din forening å bidra til fellesskapet - der du bor? Da oppfordrer vi deg til å søke prosjektmidler fra Sparebanken Vest. Vi støtter gode prosjekter innen alt fra kultur, idrett, friluftsliv, folkehelse, miljø, utdanning og oppvekst, til næringsliv og innovasjon. 

  Frist: 1. april

  Les mer herhttps://www.spv.no/om-oss/samfunnsansvar

  Gjensidigestiftelsen

  Gjensidigestiftelsen deler hvert år ut rundt 200 millioner kroner til allmennyttige prosjekter innen trygghet og helse.

  Frist: 15. september

  Les mer herhttp://www.gjensidigestiftelsen.no/om-stiftelsen

  Storebrand

  «Vi heier på»-konkurransen fordeler årlig økonomisk støtte til ulike samfunnsnyttige prosjekter. Midlene fordeles to ganger i året, med første søknadsfrister 01.april 2019.

  Stiftelsen premierer spesielt prosjekter som er bærekraftige, og som har et langsiktig perspektiv.

  Frist: 1. april og oktober (ikke kommet enda)

  Les mer herhttps://www.storebrand.no/om-storebrand/vi-heier-pa-konkurransen

  Akselfondet – Telenor

  Akselfondet skal bidra til at flere får mulighet til å oppleve lek, ski- og idrettsglede på en trygg og god måte. Tre millioner kroner skal deles ut over tre år, og det er fortsatt penger igjen som skal deles ut! Mottakere kan være enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner som gjennom sin innsats sørger for å inkludere flere i fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

  Frist: løpende

  Les mer herhttp://akselfondet.no/om-akselfondet/

  Grasrotandelen

  Meld ditt lag som grasrotmottaker i Frivillighetsregisteret. Grasrotmidlene blir utbetalt fra Norsk Tipping, og idrettslaget kan selv jobbe som ververe med materiell man finner på nettsiden grasrotandelen.no.

  Kanskje idrettslaget/klubben din kan sette grasrotmidler til sides til spesielle tiltak, som for eksempel inkluderingsarbeid.

  Les mer herhttps://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/for-lag-og-foreninger

  Tine    

  Tine ønsker å skape et mer aktivt Norge – og samtidig bidra til gode matopplevelser. Tine sponser derfor aktiviteter der man selv deltar, lærer og opplever. Tine har et unikt konsept som tilbyr oppskrifter, produkter og verktøy som gjør det enklere å starte en mer fargerik og spennende idrettskiosk. Sjekk ut konseptet Smart Idrettsmat.

  Les mer herhttp://www.tine.no/smartidrettsmat/

  Kontakt Elise Barnes, mailto:elise.barsnes@fotball.no / tlf. 48 14 87 86 dersom du har spørsmål eller trenger hjelp til søknader.

  Vi har samlet en liten oversikt over hvordan inkludering kan gjøres i ditt idrettslag. Dette er ingen fasit, men en starthjelp til hvordan inkluderingsarbeidet kan komme i gang hos dere.

  • Mottak eller bosatt i idrettslagets nærområde? Hvert idrettslag bør ha en liten oversikt over hvor nærmeste mottak er, og/eller hvor mange tilflyttere med flerkulturell bakgrunn som er bosatt i nærområdet. Dette kan kommunene, flyktningetjenesten, UDI og oss her på Idrettskretsen hjelpe dere med.
  • Hvem er bosatt? Barn, ungdom og voksne, enslige eller med familie? Hva kan idrettslag tilby de ulike aldersgruppene, har dere noe for alle, evt. hvordan kan det tilpasses?
  • Hvordan rekruttere utøvere og har dere en plan for å ta imot dem? Det er viktig at idrettslaget har en plan for hvordan nye utøvere skal organiseres inn i eksisterende lag, ikke minst hvordan idrettslaget skal rekruttere dem? Bruk skolen i nærområdet aktivt, skap gode relasjoner og kanskje dere får informere om idrettslaget på neste foreldremøte. Bruk eksisterende medlemmer til å informere om idrettslaget i nærområdet. Kontakt kommunen og flyktningetjenesten, vis dem informasjon om hvem de skal kontakte hos dere. Heng opp informasjon på mottaket i nærområdet, og få en kontaktperson på mottaket som kan formidle informasjon. Husk å ha alt av informasjon på engelsk og evt. andre språk om mulig. Her tilbyr Idrettskretsen ulike informasjonsbrosjyrer på flere språk.
  • Har idrettslaget en egen inkluderingsansvarlig eller flere personer som kan påta seg ansvaret med å være kontaktperson for nye utøvere, foreldre, mottak, kommunetjenesten og trenerne i klubben? Denne eller de personene kan være voksne eller ungdommer som er inkluderingskontakter for idrettslaget, og som hjelper nye utøvere med å føle seg til rette og velkomne.
  • Hvilken treningshverdag møter den nye utøvere? Nye medlemmer bør få komme raskt til rette i et ordinært idrettstilbud i klubben. Så kan det være flott om idrettslaget også kan ha et tilbud med en introduksjonstreninger som er for alle nye utøvere i klubben, uavhengig av alder og bakgrunn, hvor det både kan gis informasjon om idrettslaget og innføring i idrettsaktiviteten. Dette kan skape et godt og trygt møte med idrettslaget.
  • Hva har idrettslaget av utstyr som kan gis ut og lånes bort? For eksempel kan dere ha innsamling fra eksisterende medlemmer der brukt/ubrukt utstyr kan gis vekk og lånes bort, i noen tilfeller får man kanskje også rimelig/gratis utstyr fra den lokale sportshandelen.
  • Kan dere arranger åpne idrettsdager, idrettscafé eller turneringer? Hva med å tilby både organisert og uorganisert aktivitetstilbud for nærområdet:
   1. En Fargerik Idrettsturnering der idrettslaget kan samarbeide med skolen i nærområdet for å arrangere en turnering der idrettsglede, respekt og deltakelse for alle står i fokus. Aktivitetsdager og arrangementer skaper også gode relasjoner til lokalmiljøet.
   2. En idrettscafé, en eller flere ganger i måneden, der barna kan drive med aktivitet og foreldrene møtes over en kopp kaffe og noe å spise i.
  • Økonomiske utfordringer for idrettslaget. Alle idrettslag som arbeider med inkludering kan søke tilskudd hos ulike ordninger fra fylkeskommune, kommune, UDI, særidrettsforbudene, Idrettsrådet i kommunen og hos private tilskudd/stiftelser. Noen søknader har frister, andre er løpende. Det er viktig å huske på at nye medlemmer krever innmelding i idrettslaget (klubblisens), registrering i særforbundet, overgangsregistreringer og ikke minst idrettsutstyr. Dette vil føre til økonomiske utfordringer, derfor bør idrettslaget ha en innarbeidet løsning på hvordan de skal møte slike situasjonene så alle kan få et idrettstilbud, uavhengig av dens/deres økonomiske situasjon. Finner dere ikke frem blant alle tilskuddsordningene, eller ønsker dere hjelp med søknadsprosessen er det bare til å kontakte Inkluderingsansvarlig for flerkulturelle i Hordaland idrettskrets. 

  Inkluderingsansvarlig for flerkulturelle i Hordaland idrettskrets:

  elise.barsnes@fotball.no - mobil 481 48 786


                                                                                                                                                     foto: Tove Lise Mossestad

  Hva kan vi hjelpe beboere i mottakssenter med:

  • Arbeide for å skape et godt kontaktnettverk mellom mottaket og idretten i nærområdet
  • Være et kontaktpunkt for mottakene ut mot idrettslagene
  • Formidle ønsket kontaktinformasjon
  • Bidra til at aktivitetsdager og arrangementer arrangeres for eller i samarbeid med beboer på mottak. Aktivitetsdager kan også deles inn for kvinner og menn om dette er ønskelig.
  • Holde temakvelder for beboere på mottak som omhandler idrettsinformasjon og hva et idrettslag i Norge er - Inkluderingsidrettskveld
  • Bidra til at beboere i mottak skal kunne få tilgang til å delta på idrettsaktiviteter på lik linje med andre i Norge
  • Bidra med aktivitetsmidler og utstyr til enkelttiltak eller personer som bor på mottak
  • Tilrettelagte aktivitetstimer for jente- og kvinnegrupper
  • Transportstøtte i enkelte tilfeller hvor dette trengs (for eksempel busskort)
  • Idrettens verdigrunnlag i Norge
  • Hva er idrettsaktivitet i Norge og hvilke tilbud er i Hordaland
  • Hva kan du forvente av et idrettslag/klubb og hva forventer idrettslaget/klubben av deg
  • Hvordan bli inkludert i mottakets nærmiljø 
  • Hva er kontingent, treningsavgift og overganger
  • Økonomiske støtteordninger
  • Forsikring og deltakelse
  • Deltakelse i klubben utenom fysisk aktivitet (frivillige verv, hva er det)
  • Vi ønsker gjerne å avslutte en slik samling med noe idrettsaktivitet.

   En inkluderingsidrettskveld for mottak i Hordaland:

  Vi ønsker å tilby dere å bestille en informasjons- og inkluderingspakke for deres mottak, et gratis tilbud fra Hordaland idrettskrets for å kunne skape forståelse for norsk idrett og hvilke tilbud som eksiterer i Hordaland og nær deres mottak. Dette bestilles hos Elise Barsnes, mobil 48148786  og kan også være på dagtid. 

  elise.barsnes@fotball.no

  elise.barsnes@handball.no

  En aktivitetstime for barn, ungdommer eller voksne er et lavterskel idrettsaktivitets-tilbud.

  Gjennom vårt arbeid med inkludering i idretten har vi flere ganger fått spørsmål om å hjelpe ulike grupper og innføringsklasser med tilrettelegging av en ny idrettsaktivitet, spesielt for jenter. Vi startet derfor med begrepet aktivitetstimer, hvor vi stiller med instruktører til den ønskede idrettsaktiviteten og hjelper med organisering, planlegging og gjennomføring. Dette er et gratis tilbud til alle våre samarbeidspartnere i både idretten, skolen, helsestasjoner og frivillige organisasjoner.

  Idretten er en viktig inkluderingsarena spesielt for flerkulturelle. Idretten er med å gi kjennskap til nærområdet man bor i, språklære, vennskap, norske normer og sunne idrettsverdier, og ikke minst fysisk aktivitet og en meningsfull fritid. Vi håper å kunne fortsette med å bidra til dette gjennom våre aktivitetstimer.

  Hvordan bestiller en aktivitetstime og for hvem?

  Alle aktivitetstimer bestilles hos Klubbutvikler inkludering, kontaktinformasjon er nederst i teksten. Bestillingen av aktivitetstimene er til både barn, ungdommer og voksne. Det kan være spesifikke jentegrupper, guttegrupper, kvinnegrupper, ungdomsgrupper fra mottak, enslige mindreårige, osv. eller det kan være i samarbeid med et idrettslag som ønsker å starte opp med lavterskeltiltak og nye idretter i sitt idrettslag og trenger hjelp i oppstarten av denne idrettsaktiviteten.

  Dette stiller vi med:

  • Instruktører fra idrettslagene i nærheten og/eller feltarbeidere. Vi stiller med kvinnelige instruktører hvis gruppen ønsker det.
  • Hvis ikke gruppen vi hjelper har tilgang til hall eller idrettsfasiliteter ute, er vi med å booke/leie det nærmeste alternativet.
  • Vi står for selve organiseringen og tilrettelegger for gjennomføringen etter gruppens ønsker.
  • Vi kan stille med frukt til enkelte av aktivitetstimene som har en varighet på over enn 1 time.

  Hva har vi gjennomført før og for hvem?

  En god del idretter går igjen i aktivitetstimene og det er håndball, fotball, kampsport, volleyball, innebandy og basketball. Vi kan fint hjelpe til med andre idretter og kommer dette året til å ha mer fokus på svømming og sykling (lære å sykler).

  Aktivitetstimer vi har gjennomført de siste årene har vært for jentegrupper tilknyttet skoler i Årstad bydel, gutter og jenter i SFO tilknyttet Ny-Krohnborg skole, gutter og jenter i Stord og Arna mottak, og for enkelte innføringsklasser.

  Nyttig lenke: Aktivitetstimer for jentegrupper

  Ta kontakt hvis dere ønsker hjelp med aktivitetstimer:
  Klubbutvikler Inkludering
  Elise Barsnes
  elise.barsnes@fotball.no
  elise.barsnes@handball.no

   

  Målgruppe: Inkludering flerkulturelle

  Hovedmålgruppe

  • Gutter og jenter med flerkulturell bakgrunn i alderen 10-16 år
  • Unge voksne i alderen 17-25år (spesielt tilknyttet introduksjonsklasser).
  • Familiene til hovedmålgruppen. Spesielt da foreldre, både for å få dem ut i idrettsaktivitet og for å få dem til å delta i idrettslagenes frivillige arbeid og verv.
  • Alle barn og ungdommer som ønsker å delta på de av våre aktivitetstiltak som er åpne for alle, nettopp for å sikre god inkludering og integrering.

  Sekundærmålgruppen

  è Merk at vi har et ekstra fokus på jenter og kvinner i både hovedmålgruppen og sekundærmålgruppen.

   

  Våre mål for inkluderingsarbeidet 2018

  Vi skal bidra til å styrke inkludering av barn, ungdommer og voksne med flerkulturell bakgrunn gjennom deltakelse i ordinær idrettsaktivitet i sitt nærmiljø, sammen med idrettslagene i Hordaland. 

  Vi arbeider ut fra disse delmålene i vårt inkluderingsarbeid:

  • Øke deltakelse av lavterskelidrettsaktivitet for barn, ungdommer og voksne. (Lavterskelaktivitet er et «ordinært» tilbud hos idrettslaget, i form av formelle og uformelle aktivitetstilbud. Det vil si idrettsaktivitet som er organisert i idrettslaget, med mulighet for flere ulike idrettsaktiviteter, ulike treningsdager og ikke konkurransepreget).
  • Styrke deltakelse fra og hindre frafall av jenter med flerkulturell bakgrunn i ordinær- og lavterskel idrettsaktivitet (både som deltakere og som bidragsytere til idrettslaget).
  • Tiltak for å gjøre deltakelse i idrettsaktivitet i lokalmiljøet så enkelt som mulig for beboere i mottak (2 gjenværende mottak i Hordaland).
  • Være et kompetansesenter for idrettslagene og særforbundene, idrettsråd, frivillige organisasjoner, mottakene, kommuner og fylkeskommunen.
  • Styrke andelen av idrettslag som bidrar til gode inkluderingsarenaer.

   

  Spesifikt for feltarbeidertiltaket arbeider vi med disse målene:

  Vi skal arbeide for å få minimum 50% og helst over 75% av elevene per innføringsklasse vi er representert i, ut i ordinær idrettsaktivitet. (Gjelder innføringsklasser for barn og ungdommer).

  Gjennomføre minimum en aktivitetsdag årlig for innføringsklassene i Bergen, og minst en aktivitetsdag i tre andre kommuner. (En aktivitetsdag er primært for barn og ungdommer fra innføringsklasser hvor de blir introdusert for mange ulike idretter som de kan finne i sitt nærmiljø).

  Informere og lære barn, ungdommer og foreldre om idrett i Norge. Vi skal være representert på foreldremøter i de innføringsklassene vi samarbeider med. Ha idrettsinformasjonssamlinger i åpne møteplasser, på mottak og i introduksjonsklasser. 

  I arbeidet med inkludering er god informasjon viktig. «Bli med» idrettslagsbrosjyren er utarbeidet på 16 forskjellige språk. «Bli med» kan tilpasses hvert enkelt idrettslags aktiviteter og logo. «Bli med» vil være et relevant og viktig verktøy for idrettslagenes inkluderingsarbeid. 

  Last ned idrettslagsbrosjyrene her:

  Slik har Lambertseter svømmeklubb tilpasset brosjyren til sitt idrettslag. 

  Det er satt av plass til individuell tilpasning fra idrettslagene på siste side i pdf-filene. Her kan både kontaktinformasjon og klubblogo settes inn.

  Vi søker studenter fra ulike fagmiljø som er interessert i å skrive om inkluderingsarbeidet som gjøres i idrettslagene, idrettsrådene eller i idrettskretsen/særkretsene. Vi har en rekke tiltak som gjennomføres på fast basis, med aktivitetsdager årlig og ukentlig feltarbeid, foruten om samlinger med idrettslag og foredragsvirksomhet. 

  • Hvilken effekt gir arbeidet?
  • Kommer innvandrerne raskere inn i idretten gjennom vårt arbeid?
  • Har arbeidet en effekt utover det rent fysiske? I skolen, i arbeid, i samfunnet?
  • Hva fungerer godt og hva kan vi gjøre bedre?
  • Hva er langtidseffekten av arbeidet?

  Og mange flere spørsmål kan stilles.

  • Kan du tenke deg å følge elevene over tid?
  • Se på effekten av idrett i fysisk, psykisk eller sosialt perspektiv?
  • Samarbeidet mellom skole, helsestasjon, hjemmet og idrett?

  Er du student innenfor idrettsstudier, folkehelse, idrettsvitenskap, sport management, interkulturelle studier eller andre aktuelle studier så ta kontakt, så kan vi sammen se på hvilke muligheter som fins for å skrive bacheloroppgave, masteroppgave eller annet (kronikker, debattinlegg, mm.).

  Bilde av innebandyspiller

  Hordaland idrettskrets, NFF Hordaland og NHF Region Vest tilbyr gratis ferieaktiviteter for barn og ungdom (8-13 år) ulike steder i Hordaland i løpet av sommerferien, hvor fokuset er å tilby idrettsglede for alle og gode ferieminner.

  Hordaland sports associations, NFF Hordaland and NHF Region West will this summer offer free holiday activities for children and youth (8-13 years old) in various places in Hordaland. Where the focus is sports fun for all and good holiday memories. The following information will be in Norwegian, if you have any questions, please contact us; elise.barsnes@fotball.no or martin.uthaug@idrettsforbundet.no

  Påmelding: https://www.netigate.se/ra/s.aspx?s=760542X184078758X24993

  • Har du ikke mulighet å melde deg/dine barn på nett, ta kontakt med elise.barsnes@fotball.no eller ring Elise på tlf. 48 14 87 86 (mellom kl. 10.00-17.00 på hverdager).

  Påmeldingen er bindene og du er selv pliktet til å melde avbud minimum 2 dager i forkant om du ikke kan stille. Evt. kan du sende en melding til oss arrangører om du blir syk samme dag.

  Viktig informasjon:

  • Alle ferieaktivitetene vil være lokalisert på idrettsanlegg, hvor vi har tilgang til ute- og inne arealer for idrettsaktiviteter, garderober og kjøkken.
  • Instruktørene vi bruker er våre feltarbeidere, trenere fra idrettslag og personer fra våre samarbeidsorganisasjoner.
  • Vi holder oss til oppgitte områder på idrettsanleggene, det er viktig at deltakerne følger dette.
  • Deltakerne skal kle seg etter værforholdene og gjerne ha med ekstraskift hvis det er meldt regn.
  • På alle ferieaktivitetene serverer vi lunsj, dette er smørelunsj med pålegg som passer alle. Vi oppfordrer alle deltakerne til å ta med egen drikkeflaske!

  Når har vi aktiviteter/When:

  Det kan komme flere uker og/eller enkelte dager, de vil bli lagt ut fortløpende.

  Uke 29 – Bergen 15-19. juli – Haukelandshallen og Idrettens hus

  Uke 30 – Stord 22-26. juli – Langeland og Vikahaugane

  Uke 31 – Bergen 29. juli-2. august – Ytre Arna

  Uke 32 – Bergen 5-9. august – Ny-Krohnborg aktivitetssenter

  Detaljert program for ferieuken blir sendt ut til alle påmeldte innen 3 dager før du/barnet ditt skal delta.

  Sol, vind og hoppende glade voksne på idrettsanleggene i Nordhordland.

  Vi har hatt gleden av å arrangere aktivitetsdag for voksne tilknyttet introduksjonsprogrammer i Nordhordland, onsdag 16. mai. Dette var den første aktivitetsdagen vi har holdt i Nordhordland og vi synes det var strålende å se over 70 idrettsglade voksne samlet til ulike idrettsaktiviteter inne i Nordhordlandshallen og ute på idrettsanleggene rundt.

  Aktivitetspostene de fikk prøve seg på var håndball, basketball, innebandy, volleyball, badminton, friidrett med kulekast, fotball, basisidrett, 17. mai leker og friluftslivspost. Det var med andre ord noe for alle og enhver. Vi hadde med instruktører fra Nordhordland Ballklubb, IL Alvidra, Knarvik Mila/AKS-77, DNT Hordaland og Bergen turlag, og noen av våre faste feltarbeidere og instruktører vi bruker på aktivitetsdager. Vi ønsker å rette en ekstra stor takk til Lindås kommune og Atle Vaage for god hjelp med organisering og tilrettelegging på idrettsanleggene.

  På alle våre aktivitetsdager serverer vi frukt og lunsj. Hvor vi har fokus på sunn idrettsmat, med frukt og lunsj. I flotte lokaler i Nordhordlandshallen serverte vi lunsjen og hadde en god pause. Hvor både deltakerne og instruktørene er samlet.

  Vi har samlet noen av de beste blinkskuddene fra dagen og vil til slutt takke alle for en super innsats, både som instruktører og deltakere.

  foto: Elise Barsnes og Maria Karin Dalsbø

   
   
   
   

   

   

  Aktivitetsdagen er et samarbeidsprosjekt mellom Hordaland idrettskrets (HIK), Norges Fotballforbund avd. Hordaland (NFF-Hordaland), Norges Håndballforbund Region Vest (NHF RV), Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune. Vi er fast på tre skoler i dag og ønsker å kunne representere flere. Sammen arbeider vi for å gi alle barn, ungdommer og voksne med flerkulturell bakgrunn mulighet til å delta i idrettsaktivitet på lik linje med alle andre.

   

  På aktivitetsdagen 7. juni var det i alt 14 ulike idretter som var representert. Alle deltakerne fikk prøve minst 7 ulike aktiviteter i ca. 25 min på hver aktivitetspost. Alle aktivitetene som var representert hadde instruktører som kom fra deres særkrets eller idrettslag/klubber i Bergensområdet. Dette var:

  • Friidrett med kulekast, sprint, høydehopp og lengdehopp, var representert med dyktige veteraner fra Gular IL, med Trygve, Herborg, Peder, Kjell, Per Einar og Leif.
  • Håndball med Nejira Skrbo og Malene Bergset
  • Innebandy med Torgeir Ådland
  • Turn med Andrei Kazakov
  • Dans med Ivan Limanski
  • Frisbee med Terje N. Monsen
  • Rugby med Bergen Karl Frisch
  • Fotball med Hedda Haugland Duffy
  • Cricket med Prakash Yalamanchili
  • Basistrening og styrke med en av våre feltarbeidere; Guy Harald Anderl
  • Kickboxing med Nikbin Sadek

   


  Leikvang idrettsplass på Breistein er et flott anlegg for aktivitetsdagen der vi både kan være inne og ute. Hallen er en stor innendørs friidrettsarena med muligheter for å ha ulike aktiviteter i midtsonen også. Det er gode garderobefasiliteter og stort møterom med kjøkken, så her ble lunsjen servert. Ute finner vi både gress- og kunstgress bane og en ekstra friidrettsbane. Ikke minst er det gode parkeringsmuligheter, så her er det plass til mange.

   

  Lunsjen ble avviklet i ulike puljer slik at aktivitetene ble holdt gående gjennom hele dagen i ulike grupper. Til lunsj fikk alle en bagett, frukt og smoothie.

  Været var helt perfekt, etter dager med mye sol og varme ble det tirsdagen litt overskyet og temperaturen sank litt. Dermed var det perfekt vær for mye aktivitet. Barna, ungdommene, lærere og instruktører hadde alle en fantastisk dag hvor flere knapt ønsket å dra hjem. Det er veldig fint å se så mye idrettsglede samlet på et sted. Vi ønsker å takke alle store og små for en vel gjennomført aktivitetsdag. Alle barn og ungdommer som var med, lærerne, instruktørene og ikke minst Bergen kommune med Idrettsservice for hjelp av halleie og organisering på selve dagen. Dere har alle bidratt til en fantastisk dag der idrettsglede står i fokus.

  Idretten er en viktig inkluderingsarena som er med å gi kjennskap til lokalområdet man bor i, språklære, vennskap, norske normer og idrettsverdier, og ikke minst fysisk aktivitet og en meningsfull fritid. Vi håper å kunne fortsette med å bidra til dette sammen med alle dere idrettslag og klubber i Hordaland.

  Vi ønsker alle en riktig god og aktiv sommer!

  Aktvitetsdagen ble gjennomført på Sotra Arena. Denne gang var ca 200 elever fra innføringsklasser fra 1-10 trinn i fra 11 skoler samlet. Elevene kom fra Askøy, Bergen og Fjell kommuner. På fire av skolene (Rothaugen, Slettebakken, Hop og Knappskog) har vi etablert feltarbeidervirksomhet.

  Aktivitetsdagen og seminaret var arrangert av Hordaland idrettskrets, Norges fotballforbund Hordaland og Norges håndballforbund region vest, med støtte fra Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune.

  Bilde av deltaker på basketballaktivitet

  12 ulike idretter og aktiviteter fikk elevene forsøke. Disse var

  • Fotball med IL Gneist og NFF H
  • Håndball med Tertnes Håndball Elite
  • Rugby med Bergen Rugbyklubb
  • Basistrening med Guy, en av våre feltarbeidere
  • Turn med Sotra Turn
  • Kickboxing med Bergen Kickboxingklubb
  • Innebandy med Norges Bandyforbund - Hordaland
  • Badminton med Sotra Badmintonclub
  • Volleyball med Sotra Volleyballklubb
  • Basketball med Frøya IL - Basketball
  • Kart og kompass og pakking av sekk med Bergen og Hordaland Turlag

  Bilde av deltakere som spiser sushi fra Lerøy

  Sotra arena byr på gode fasiliteter for en slik aktivitetsdag og seminar med stor flott hall med store flater (turn, badminton, håndball, innebandy og kickboxing), en mindre hall (volleyball og basketball) og en hall med kunstgress (rugby, fotball, basis, friluftsaktivitetene). Gode lokaler for mindre seminarer, kafe og åpent rom for bespisning. God plass til busser og parkering for øvrig.

  Bilde av deltaker på volleyballaktivitet

  Bilde av deltaker på innebandyaktivitet
  Parallelt med aktivitetsdagen ble det arrangert seminar for kontaktlærere og andre som er involvert med innføringsklasser. På programmet var

  • Hordaland idrettskrets v/Stig Blindheim - velkommen
  • Geir Bangstad - Integreringsarbeid og kroppsøving
  • Fjell kommune v/Maria Larsson, Veslemøy Vold, Renate Landro og Cecilia Byrknes - Helhetlig tilnæring til integreringsarbeidet
  • Lunsj, hvor vi besøkte aktivitetene
  • Slettebakken skole v/Cathrine Lønnheim - Erfaringer med feltarbeidet
  • Hordaland idrettskrets v/Martin Uthaug - Feltarbeidet og oppsummering av dagen

  Se artikkel om aktivitetsdagen fra BA 27.10.16 her og Vestnytt 28.10.16 her.

  Bilde av deltakere på turnaktiviteten

  Bilde av fotballaktiviteten

  Bilde av kickboxingaktiviteten

  Bilde av basisaktiviteten

Feltarbeid

Siden 2013 har vi hatt feltarbeid på en rekke skoler i Bergen kommune. I 2019 er vi på 10 ulike skoler i Bergen.

I korte trekk handler feltarbeidet om at innføringsklasser får besøk av en kvalifisert person, en feltarbeider, i kroppsøvingstimene som hjelper til i timene og som kartlegger idrettsønsker til elevene. Videre hjelper feltarbeideren elevene med kontakten til aktuelle idrettslag og feltarbeideren kan også følge til første trening.

Feltarbeiderne motiverer deltakerne, bygger broer mellom idretten og familiene og hjelper deltakerne inn i varig aktivitet. 

Det forutsetter at feltarbeiderne kjenner idretten godt og er aktive, har forståelse for ulike kulturer og gjerne ulike språk og er gode på å skape relasjoner.

Dette bidrar til at deltakerne kommer inn i idrettslag på en god måte og det hjelper idrettslagene å rekruttere nye medlemmer.

Under er en kort presentasjon av dagens feltarbeidere.

Ahmet Guven

Ahmet kom med som feltarbeider høsten 2019, og er fotballspiller, -dommer og -trener, som liker all idrett. 

Han har studert yrkesfag og påbygg på videregående, og jobber nå som støttekontakt i Bergen kommune ved siden av feltarbeidet.

Ahmet snakker tyrkisk (morsmål), kudisk, arabisk, engelsk og norsk. 

Ahmet er feltarbeider på Ytre Arna skole og instruktør på aktivitetsdager og ferieaktiviteter.

Alyaa El-Saidi

Alyaa startet med å være i språkpraksis hos NFF Hordaland våren 2018. Hun ble med som feltarbeider høsten 2019.

Hun har variert idrettsbakgrunn, hvor volleyball har vært hennes primære idrett, både som spiller og trener.

Alyaa har studert idrett i Irak. Hun snakker norsk, kurdisk og arabisk.

Hun sier; "- Jeg trives godt å jobbe med idrett, og særlig med barn og unge. Jeg brenner for å lære de ulike idretter og at de skal oppleve mestringsfølelse."

Alyaa er på Slettebakken skole og er med som instruktør på aktivitetsdager og ferieaktivitetene.

Anine Leonora Fraas


Anine kom med som feltarbeider våren 2017. Tross ung alder har hun mye erfaring. Hun har sin erfaring i hovedsak fra fotball, men nyter også å padle, gå turer og gå på ski. Hun er leder for ungdomsutvalget i Askøy fotballklubb.

Anine studerer organisasjonspsykologi, hr og ledelse på BI, og har fullført en rekke kurs i regi av NFF Hordaland og Hordaland idrettskrets. Hun ønsker å bidra fordi hun tror på tanken om å inkludere gjennom idretten og skape idrettsglede for alle.

Hun jobber som instruktør på aktivitetsdager, ferieaktiviteter og sykkelprosjektet for jenter, samt oppfølging av enkeltpersoner.

Mikaela Karppelin

Mikaela ble med våren 2019. Hun har drevet med mange idretter som fotball, innebandy, dans og friidrett, hvor langdistanseløp og stavhopp var hennes hovedgrener.

Hun studerer folkehelse med vekt på kosthold og fysisk aktivitet på Høgskolen på Vestlandet.

Mikaela sier; "-For å være med å dele idretts- og bevegelsesgleden sammen med elevene og se mestringsfølelsen de får! Dessuten føler jeg at feltarbeidet er en meningsfull og viktig jobb, og jeg liker å jobbe med barn og unge", på spørsmål om hvorfor hun vil være feltarbeider.

Mikaela er på Nykrohnborg skole og instruktør på aktivitetsdager.

Sindre Hellenes Grov

Sindre ble feltarbeider våren 2019. Han har erfaring fra basketball, håndball, fotball og kickboxing, sistnevnte konkurrerte han i 5 år. Han har også 8 års erfaring som trener.

Sindre har fullført en bachelorgrad i idrett på Høgskolen i Bergen (nå Høgskulen på Vestlandet). Han tok også idrettslinje på Stend. Ved siden av feltarbeider er han kroppsøvingslærer på Danielsen Intensivgymnas. 

Sindre sier; "- Jeg ønsker å være feltarbeider fordi jeg vil jobbe med idrett og inkludering. Jeg ser feltarbeidet i velkomstklassene som en veldig effektiv form for inkludering. Det er veldig givende å se elever begynne og fortsette med idrett. Det er et veldig tydelig ønske fra elevenes side. Det gjør det til en lett jobb å få gode resultater."

Sindre er feltarbeider på tre skoler, Skjold, Hop og Nygårdslien og er fast instruktør på aktivitetsdagene vi arrangerer.

Tone Lise Bernhardsen

Tone Lise.jpg

Tone Lise kom med som feltarbeider høsten 2019. Hun har allsidig idrettsbakgrunn, med hovedvekt på volleyball, både som spiller og trener.

Hun har sin utdannelse, Bachelor idrettsfaglærer med kroppsøving, fra Høgskolen på Vestlandet, og tok idrettslinje på videregående.

Tone Lise sier; "- Jeg elsker denne jobben fordi idrett har betydd så mye for meg i min oppvekst, og nå kan jeg gi andre samme mulighet til å få de samme fantastiske opplevelsene gjennom idrettslig aktivitet. Bare se for deg et barn sine glitrende øyne når de endelig får til det de har øvd og øvd på, og får livsviktig mestringsfølelse og idrettsglede. Eller når man som et team klarer å få til det umulige gjennom samarbeid."

Tone Lise er feltarbeider på tre skoler, Olsvik, Seljedalen og Åstveit, og er med på aktivitetsdager, ferieaktiviteter og sykkelprosjektet for jenter.

Åsne Henden


Åsne kom med som feltarbeider høsten 2018. Hun har allsidig idrettsbakgrunn, med hovedvekt på fotball som hun har spilt i mange år, og var også med noen år på langrenn. 

Hun studerer Folkehelsearbeid med vekt på kosthald og fysisk aktivitet på Høgskulen på Vestlandet og holder på med siste året i bachelor.

Åsne sier; " - Eg ynskjer å bidra til at alle skal få muligheten til gode idrettsopplevingar, og vera ein del av det felleskapet idretten kan tilby." 

Åsne er feltarbeider på Møhlenpris skole og med på sykkelprosjektet for jenter.