Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ungdom

Ungdom4.jpg

Norsk idrett jobber for at flest mulig ungdom er aktive i idrettslaget lengst mulig, som utøvere, trenere, ledere, dommere, styremedlemmer, organisatorer og frivillige.

Idretten skal:
• tilby et fleksibelt og variert aktivitetstilbud i tråd med ungdoms ønsker
og behov - idrett for alle
• tilrettelegge for at ungdom kan ta eierskap over egen aktivitet og få tilbud om utdanning - ungt lederskap
• gi ungdom som ønsker å satse innen en idrett utviklingsmuligheter i tråd med egne ambisjoner - fremtidens utøvere

Les om Ungdommens deltagelse i idrett

  Ungdomsidrett er definert som aktiviteter for medlemmer i aldersgruppen 13-19 år, det vil si perioden med ungdomsskole og videregående skole. I dag er rundt 335 000 ungdom aktive i idrettslag tilknyttet Norges idrettsforbund (NIFs nøkkeltall, 2017). Målet er at 40 % av alle 13-åringer og 35 % av alle 19-åringer er aktive i norsk idrett.

  To viktige premissgivere for ungdomsidretten er Ungdomsløftet og Retningslinjer for ungdomsidrett. Disse er beskrevet under.

  Idretten ønsker å beholde så mange som mulig, så lenge som mulig og skape livslang idrettsglede. Ungdom som ikke lenger er aktive utøvere bør tilbys andre roller, som for eksempel å være trener, leder, dommer, styremedlem eller frivillig som utfører andre oppgaver i idrettslaget.

  For å samle hele idretten til en felles innsats for å øke ungdommers rolle og innflytelse i egen aktivitet og i norsk idrett, ble det i 2012 igangsatt en tiårig strategi kalt Ungdomsløftet. I tillegg til at målet er å beholde flest mulig i aktivitet lengst mulig, skal idretten legge til rette for at flere ungdom tar roller som ledere, trenere, dommere og frivillige.

  Ungdomsløftet består av tre likeverdige søyler:

  • Idrett for alle - Tilby et fleksibelt og variert aktivitetstilbud i tråd med ungdoms ønsker og behov.
  • Ungt lederskap - Tilrettelegge for at ungdom kan ta eierskap over egen aktivitet og få tilbud om utdanning - se video om deltagere på Lederkurs for Ungdom
  • Fremtidens utøvere - Gi ungdom som ønsker å satse innen en idrett utviklingsmuligheter i tråd med egne ambisjoner

  Nøkkelen til ungdomsløftet ligger likevel i at det enkelte idrettslag setter temaet på dagsorden, og diskuterer hvordan status er hos oss, og hva vi kan gjøre for å beholde flere ungdommer lenger i idrettslaget. Da er det viktig at ungdommene selv involveres.

  Ungdommene vet best hva de ønsker seg i idretten, hvordan aktiviteten bør organiseres og hvilken rolle de vil ha. Å tilrettelegge for å aktivisere flere ungdom er en stor og viktig jobb. Ting tar tid, men man kan starte i det små og innrette tilbudene etter etterspørsel og ressurser. Det er mange idrettslag som har satt ungdomsidretten på agendaen og tilpasset aktiviteten etter de ønskene og behovene de unge har.

   

  Ungdomsidrettens visjon er for, av og til ungdommen: Ungdom vil ha et variert og inkluderende idrettstilbud, der de møter venner, har det gøy og blir så gode som de selv vil.

  Ungdommens retningslinjer

  Retningslinjene er et politisk virkemiddel for å sikre rettighetene til ungdom som individ og aktiv idrettsutøvende. Det innebærer også forpliktelser for andre enn ungdommen selv. Både trenere, ledere, foreldre og organisasjonsledd må følge opp disse i praksis.

  Det er imidlertid viktig å presisere at når man har fylt 15 år, har man stemmerett og kan være med å påvirke hvordan sitt idrettslag skal se ut.

  Aktivitet
  Ungdom har rett til et trygt, variert og inkluderende idretts- og konkurransetilbud. Ungdom skal selv bestemme på hvilket nivå og i hvilket omfang de ønsker å drive idrett.

  Dette betyr:
  • Ungdom kan være med i flere idretter så lenge de selv vil.
  • De skal være med i planlegging og gjennomføring av egen idrettsaktivitet sammen med trenerne.
  • Ungdom skal være med å sette sine egne sportslige mål.
  • De skal selv bestemme om de vil delta i konkurranser, og konkurransene skal være i samsvar med ungdommens forutsetninger og ambisjoner.
  • Særforbundene må vurdere når ungdom kan delta i nasjonale og internasjonale mesterskap/cuper etc. Vurderingen må skje i samråd med utøver, foresatte og trener(e).
  • Ungdom skal ha et sosialt tilbud i idrettslaget fritt for rus og mobbing, hvor det legges til rette for at de skal kunne trives og utvikle vennskap.
  • Særforbundene må utvikle konkurransetilbudet slik at det er i tråd med ungdommens ønsker og behov.
  • Særforbundene bør vurdere og videreføre bruk av premiering til alle også oppover i ungdomsårene (fra 13 år og oppover).

  Utdanning
  Utdanning i norsk idrett skal tilrettelegges slik at ungdom kan delta. Ungdom har rett til å delta på alle utdanningstilbud ut fra sine kvalifikasjoner.

  Dette betyr:
  • Ungdommer skal få tilbud om trener, leder og/eller dommerkurs når de er aktive utøvere
  • Utdanningstilbudet må gi økt kompetanse og engasjement blant ungdom, slik at grunnlaget for deltakelse som utøver, dommer, trener og tillitsvalgt er best mulig
  • Utdanningen må tilrettelegges slik at ungdom kan delta
  • Utdanningen skal gi allsidig tilbud og tilfredsstille ungdommens behov
  Særforbundene må tilpasse utdanningen og sette fokus på:
  • Ungdom som gruppe
  • Hva som trengs for å skape gode miljøer på treningen og i idrettslaget
  • Hvordan trenerrollen for ungdomsgruppen kan løses
  • Hva som stimulerer og motiverer unge mennesker til å trene

  Idrettslaget
  Ungdom skal aktivt rekrutteres til lederverv i idrettslaget. Idrettslaget skal ha en tydelig profil på hvilket tilbud de skal gi sine medlemmer, herunder ungdom.

  Dette betyr:
  • Ungdom må være med å bestemme over sin egen idrett på aktivitets- og organisasjonsplan. De må bli spurt, og de må selv spørre
  • Idrettsorganisasjonen skal tilrettelegge og motivere for aktiv deltakelse gjennom tillitsverv
  • Det skal arbeides aktivt for å få ungdom inn i styrer og undergrupper i norsk idrett, men kvotering skal ikke anvendes som virkemiddel
  • Idrettslaget skal ha en tydelig profil på hvilket tilbud de har, og hvem det passer for. Ungdom må være med i diskusjoner om hvilken profil de ønsker på klubben sin, dette kan skje gjennom start- og oppfølgingsmøter

  Historisk bakgrunn for ungdomsidrettens retningslinjer:
  • 1998 – ble retningslinjer for ungdomsidrett utarbeidet og vedtatt på Ungdommens fjerde idrettsting.
  • 1999 – ble disse retningslinjene fra Ungdommens idrettsting vedtatt av Idrettstinget.
  • 2007 – Idrettstinget bestemte seg for at retningslinjene skulle revideres, da de i liten grad ble brukt av organisasjonsleddene i NIF, og ble ikke det virkemiddelet i ungdomspolitikken som var forventet.
  • 2011 – det var høringer og prosesser i organisasjonen, og retningslinjene ble vedtatt av idrettsstyret i 2011.

  Hva kan Hedmark Idrettskrets gjøre for din klubb?

  Ønsker idrettslaget å ta opp, diskutere og gjøre noe med ungdomsidretten? Ta opp utfordringene ved å gjennomføre «Temakveld - Ungdomsidrett» (Powerpoint-mal). Målet med temakvelden er å gjøre idrettslaget mer bevisst tilbudet de har for ungdom i alderen 13-19 år, samt å diskutere mulige tiltak og handlinger idrettslaget kan iverksette.

  Temakvelden kan dere gjennomføre selv - eller invitere oss til å bli med på gjennomføringen sammen med dere.

  Lederkurs for Ungdom - Idrettshelga Innlandet.

  Mange ungdommer kan tenke seg å fortsette lenger med aktivitet i idrettslaget, dersom tilbudet er variert, ungdom selv definerer hvilke aktiviteter eller idretter de ønsker å drive med, hvor ofte og i hvilken form. Løsningen på dette er samlet i et konsept som heter allidrett. Allidrett skal innebære minimum to forskjellige idrettsaktiviteter for ungdom i minimum 20 uker av året. Både særidrettslag og fleridrettslag kan tilby allidrett for ungdom.

  Idrettslag kan søke om penger til NIF for å få i gang eller utvikle allidrett for ungdom.

  Les om Allidrett for Ungdom her.

  Nyhetssak - Aktivitetsskolen i Sør-Odal

  Ungdomsutvalget i Hedmark Idrettskrets består av syv ungdommer i alder 18 - 23 år. Ungdomsutvalget er en del av Hedmark Idrettskrets og er valgt inn i verv i et år om gangen.

  Ungdomsutvalget skal være ungdommens talerør for idretten og skal være med å påvirke saker av interesse for idrettsungdom i Hedmark. 

  Ungdomsutvalget ønsker å komme ut til klubbene i Hedmark - så ta gjerne kontakt med oss dersom ditt idrettslag kunne tenkt seg å møte oss for å snakke om ungdomsidretten i din klubb!

  Les mer om utvalget her.

  Lederkurs for ungdom:
  Målgruppe 15-19 år. Ungdommen kurses i hvordan idrettsorganisasjonen fungerer, og hvordan beslutninger tas.

  De får en innføring i ulike ledelsesverktøy de kan bruke i sitt verv. I tillegg er det fokus på selvtillit, selvfølelse og kommunikasjon.

  NIF utdanner kursholdere på vegne av kretser og forbund, som igjen arrangerer kurs for sine unge medlemmer.

  Hedmark og Oppland Idrettskretser samarbeider om å arrangere Lederkurs for Ungdom i Innlandet som blir en del av Idrettshelga Innlandet.

  Se videon fra tidligere deltagere på Lederkurs for Ungdom.

  Katrhine Godager; tidligere ansatt i Norges Idrettsforbund -

  https://www.idrettsforbundet.no/blogg/fem-tips-til-rekruttering-av-unge-frivillige/

  - 14 av 17 idrettslag i Sør-Odal kommune samarbeider om Allidrett for barn som ledes av, blant andre, idrettsungdom fra idrettslagene.

  Gode eksempler på ungdomsinvolvering i idretten

  Ungdom som ungdomsledere for barn

  Les om Aktivitetsskolen i Sør-Odal.

  - Sondre og Henrik fra Hedmark deltar som unge frivillige under Orientering VM i Østfold i 2019.

  Entusiastisk ungdom viser vei

  - Hedmark Idrettskrets møter elever på Storhamar VG2 og diskuterer ungdomsmedvirkning.

  Les om besøket på Facebook

  Ta kontakt med oss dersom ditt idrettslag har et ønske om mer informasjon eller dere har spørsmål om ungdomsidrett.

  Martin Hylland                                                                  Ola Strand

  Fagkonsulent Ungdomsidrett                                            Leder, Ungdomsutvalget

  Epost: martin.hylland@idrettsforbundet.no                      Epost: olastr96@gmail.com

  Mobil: 47399618                                                               Mobil: 94477446