Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ny frist for gjennomføring av årsmøtet!

Lovhefte_kalender_nettsiden.jpg

NIFs lov er endret, og det er nå et krav at ALLE idrettslag skal ha gjennomført sitt årsmøte innen utgangen av mars.

 

Tidligere hadde idrettslagene frist på seg til ut juni, men nå er altså siste frist 31.mars 2016. Dette betyr at idrettslagene nå har det travelt, for å klare å rekke denne nye fristen.

 

Styret i idrettslaget bør derfor så fort som mulig:

1)      Sørge for at valgkomiteen er i gang med sitt arbeid

2)      Ta kontakt med revisor(er)

3)      Få regnskapet klart til presentasjon for revisor (er)

4)      Oppdatere medlemsregisteret

5)      Få kontroll på hvem som har stemmerett

6)      Delegere oppgavene til de som skal skrive årsrapportene

7)      Oppdatere handlingsplan med tilhørende budsjett

8)      Finne en dere ønsker skal lede årsmøtet

9)      Behandle innkomne forslag i styret

10)  Lage styrets innstilling til ny valgkomité

11)  Sende ut innkalling til årsmøtet (minst 1 måned før)

12)  Sette opp og sende ut agenda og saksdokumenter i tråd med lovnormens § 13 (senest 1 uke før)

13)  Sørge for at alle gruppestyrer (hvis det er et fleridrettslag) har avholdt sine årlige møter i god tid før årsmøtet i idrettslaget.

 

Nytt om grupper og gruppestyrer i fleridrettslag

For å tydeliggjøre at det er årsmøtet i idrettslaget som er idrettslagets høyeste myndigheten (og ikke årsmøter på gruppenivå), snakker vi ikke lenger om årsmøter på gruppenivå. Hver gruppe skal avholde «et årlig møte», men for å unngå misforståelser kalles disse ikke lenger for årsmøter. Den nye lovnormen understreker at «all makt» ligger hos årsmøtet og hos hovedstyret, men det er selvsagt anledning til å delegere oppgaver og til å gi fullmakter til gruppene.

På årsmøtet i idrettslaget skal det vedtas en organisasjonsplan, som sier hvilke grupper (idretter) idrettslaget har, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Idrettslaget bestemmer selv om de ønsker en løs eller stram organisering av hver enkelt gruppe, men dersom årsmøtet har vedtatt å organisere en gruppe med gruppestyre, gjelder følgende:

 • Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer.
 • Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget.
 • Det årlige møtet skal:
  • Behandle regnskap
  • Behandle gruppens årsberetning
  • Fastsette budsjett
  • Fastsette eventuell årlig treningsavgift
  • Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret.

 

Ny lovnorm

På idrettstinget i mai i år ble det vedtatt en ny lovnorm for idrettslag. Lovnormen finner dere her så fort den foreligger!

Dette betyr at på kommende årsmøte må alle idrettslag endre sine lover slik at de er i henhold til ny lovnorm. Etter årsmøtet skal ny lovnorm sendes idrettskretsen for godkjenning.

 

Viktig endring i den nye lovnormen

 • Kontingenten må være på minst kr 100 per medlem. Årsmøtet kan imidlertid vedta at æresmedlemmer skal være fritatt for betaling av kontingent.
 • Årsmøtet skal fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
 • Også medlemmer under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.
 • Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.
 • Regnskapsåret skal følge kalenderåret.
 • Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettslaget har daglig leder skal også vedkommende signere.
 • Årsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned (se lenger opp i saken).
 • Dersom idrettslaget har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, skal hver gruppe ha et gruppestyre på minst 3 medlemmer. Se lenger opp i saken og les mer i lovnormens § 19.
 • Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år.

 

 

Det viktigste alle idrettslag nå må gjøre er følgende:

 1. Sørge for å avholde årsmøtet innen utgangen av mars 2016.
 2. Sørge for å revidere loven sin på årsmøtet.
 3. Sørge for å sende inn revidert lov til Akershus idrettskrets, for godkjenning.