Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrettslagets muligheter til å ilegge straff!

DSK_2017_612x345.jpg

I idretten har vi flere regelsett som forbyr en rekke uønskede handlinger. Brudd på disse reglene sanksjoneres av ulike organer innen idretten og på ulik måte.

 

Reaksjoner etter brudd på idrettens adferdsregler er delt inn i tre hovedgrupper:

  1. Straff - for brudd på de straffebelagte handlingene (NIFs lov § 11-4)
  2. Sanksjoner - for brudd på særforbunds kamp- og konkurranseregler (NIFs lov § 11-2)
  3. Alminnelige disiplinærforføyninger - for brudd på idrettens regelverk, vedtak eller alminnelig god oppførsel (NIFs lov § 11-1).

En straffesak starter med en anmeldelse. Saken avgjøres ved dom i domsutvalget som førsteinstans, eventuelt av appellutvalget etter anke. Et idrettslag kan altså ikke på egen hånd vedta å ilegge noen en straff.

Alminnelige disiplinærforføyninger regnes imidlertid ikke som straff. Idrettslag kan tildele alminnelige disiplinærforføyninger for brudd på idrettens regelverk, vedtak eller alminnelig god oppførsel. Følgende disiplinærforføyninger kan benyttes:

a)       Irettesettelse

b)      Bortvisning

c)       Utelukkelse i inntil én måned

d)      Bot (såfremt mulighet for bot fremkommer av et skriftlig regelverk som er gjort kjent).

Disiplinærforføyninger må ikke tildeles uten at saken er undergitt en forsvarlig saksbehandling. Ta kontakt med idrettskretsen hvis dere er i tvil.

Les mer i NIFs lov kapittel 11