Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Fra idrettskretstingets behandling av plandokumentene

IPP.jpg

Ny virksomhetsplan (VP) for neste 4 år samt en idrettspolitisk plattform (IPP) frem til 2030 ble presentert og behandlet.

 

Kretstinget vedtok målene og rammene for de neste fire årene. Grunnlaget for AIKs planer er Idrettspolitisk Dokument, vedtatt av Idrettstinget 2015 samt NIFs lov som beskriver idrettskretsens oppgaver.

Visjon, verdigrunnlag og virksomhetsidé er de tre styrende elementene i både virksomhetsplanen og den politiske plattformen. Disse setningene formidler hva den absolutte ønskedrømmen er, hvordan idrettskretsen skal bli oppfattet og hva som er kjernevirksomheten.

Visjon: Idrettsglede for alle i Akershus

Verdigrunnlag ble vedtatt slik: Engasjert, Kompetent, Åpen, Ren

Virksomhetsidé: AIK utvikler idrettslag og formidler idrettspolitikk

 

Virksomhetsplanen har ett hovedmål og tre delmål.

 Hovedmål: Mange bedre idrettslag som møter fremtiden

For at Akershusidretten skal oppnå hovedmålet om mange bedre idrettslag, skal idrettskretsen jobbe med følgende tre delmål:

1. Innenfor organisasjonsservice skal idrettskretsen sørge for at alle idrettslag blir godkjente idrettslag

2. Innenfor organisasjonsutvikling skal idrettskretsen jobbe for at noen idrettslag blir morgendagens idrettslag

3. Innenfor anleggsutvikling skal idrettskretsen jobbe for å virkeliggjøre fremtidens idrettsanlegg.

Ut fra disse målene må styret bestemme tiltak og budsjett slik at det blir mulig å nå målene med de ressursene AIK disponerer. Plandokumentene angir type tiltak hvert delmål vil ha. Den opplistingen er ikke endelig. På delmål anlegg kom det tilleggsforslag om at «AIK skal arbeide for å sikre arealtilgang og reguleringsbestemmelser som legger til rette for idretts- og konkurranseaktiviteter på sjø og land». Dette ble et oversendelsesforslag til det nye styret.

Det ble også enstemmig vedtatt å ta med et ekstra punkt som tiltak: «Arbeide for bedre finansiering av idrettsråd for å styrke idrettslagene».

Den mer langsiktige delen (IPP) sier noe om hva idretten trenger hjelp til fra samfunnet. Den beskriver hvordan befolkningsutviklingen trolig vil se ut de neste 15 årene samt hva som må til for å få til et «trendskifte for idrett og fysisk aktivitet». Den terminologien og tidshorisonten har AIK valgt å følge fordi dette er med i tittelen for fylkeskommunens regionale plandokument som skal legges frem til behandling i inneværende år. Idretten er høringsinstans fra 13.6.-30.9.2016.

AIK påpeker at utfordringene i de kommende årene krever at:

  1. Akershusidretten må ha langsiktige og gode rammevilkår
  2. Akershusidretten trenger et anleggsløft
  3. Det må bli enklere å drifte idrettslag for alle

Dette blir kjernen i vårt budskap til politikere på flere nivåer, og idrettsrådene blir viktige samarbeidspartnere for å lykkes med dette. Plandokumentene finnes i sin helhet på AIKs nettside under menyen KRETSTING. Dokumentene er foreløpig ikke oppdatert etter endringsvedtak (se AIKs verdier ovenfor som ble vedtatt slik beskrevet i denne oppsummeringen).