Foto: NTBScanpix
Foto: NTBScanpix

Viktig informasjon vedrørende koronavirus

OPPDATERT 13. mars kl 08.30. På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning.

Se NIFs FAQ til idrettslag og klubber nederst i artikkelen. 

Ved reise til utlandet
Man bør følge Utenriksdepartementet reiseråd for alle landene i verden. 

Alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i hjemmekarantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar.

Se listen over områder med utbredt spredning av Covid-19 på Folkehelseinstituttets hjemmesider

Olympiatoppen har innført strengere tiltak knyttet til koronaviruset.

Utenriksdepartementet utsteder reiseråd basert på en samlet vurdering av situasjonen for reisende i landet som følge av virusutbruddet. Reisende bør følge med på UDs reiseinformasjon og nyheter, da situasjonen kan endre seg raskt. 

Forebyggende råd på reisen

  • Unngå kontakt med syke personer, spesielt personer med luftveissymptomer.
  • Som ved alle infeksjoner er god håndvask med såpe og vann et viktig forebyggende tiltak, både på reisen og for å avgrense videre smitte.
  • Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan være et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. 

Ta kontakt med helsepersonell ved symptomer på lungebetennelse (feber, hoste og pusteproblemer). Unngå å hoste på andre, vask hendene hyppig og grundig og unngå å reise hvis du er syk.

Råd etter reisen

Alle personer som har vært i områder utenfor Norden må nå holde seg hjemme i 14 dager, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. 

Helsedirektoratet fraråder også håndhilsing og klemming som et tiltak for å begrense smittespredning.

Får du får symptomer på luftveisinfeksjon (feber, hoste, brystsmerter eller pustevansker), ber Folkehelseinstituttet om at du straks holder deg innendørs og unngår nærkontakt med andre mennesker. 

De som er i hjemmekarantene vil ikke lenger bli testet og skal heller ikke kontakte helsevesenet - med mindre de har behov for helsehjelp. Testing er forbeholdt visse pasientgrupper og helsepersonell som får luftveissymptomer. 

Oversiktskart over den globale utbredelsen:
Utbredelse av koronavirus på verdensbasis

NIFs administrasjon har bedt lovutvalget om en uttalelse knyttet til håndhevingen av NIF og øvrige organisasjonsledds regelverk og lovnormer vedrørende avholdelse av årsmøter/ting i lys av pandemien. Offentlige helsemyndigheter har vedtatt både råd og begrensninger blant annet knyttet til adgangen til å avholde fysiske møter, og det er ventet at ytterligere begrensninger vil kunne bli vedtatt. Dette vil kunne gjøre det umulig eller vanskelig å avholde årsmøter/ting som fysiske møter. Dersom årsmøter/ting ikke kan avholdes, vil dette kunne få store konsekvenser for organisasjonsleddenes virksomhet.

Administrasjonen har bedt lovutvalget vurdere om organisasjonsleddene kan avholde årsmøter/ting på annen måte enn gjennom et fysisk møte, og eventuelt på hvilken måte.

Lovutvalgets uttalelse:

Pandemien er en ekstraordinær hendelse, der befolkningen av helsemessige årsaker er oppfordret til å avstå fra eller redusere fysisk kontakt. Kommunale myndigheter har i tillegg til dette ilagt lokale begrensninger på hvilke arrangementer og møter det er lov til å gjennomføre. Dette er, etter lovutvalgets oppfatning, en hendelse som i rettslig sammenheng er en unntakssituasjon som gir anledning til å fravike plikten til å avholde årsmøter/ting som fysiske møter.

Det avgjørende ved gjennomføringen av årsmøtet er at dette skjer på forsvarlig måte slik at medlemmene har anledning til å delta i behandlingen av, og fatte vedtak i, de saker som iht. organisasjonsleddets egen lov skal behandles av årsmøtet/tinget.  Dette omfatter bl.a. en reell mulighet til å sette seg inn i sakene, uttrykke sin mening om sakene, gjøre seg kjent med andre deltakeres oppfatninger og delta i en avstemming om sakene.

Idrettslagene kan også velge å dele gjennomføringen av årsmøtet/tinget, slik at enkelte saker gjennomføres på annen måte enn gjennom et fysisk møte, mens andre saker utsettes til årsmøtet/tinget kan avholdes fysisk.  

NIFs administrasjon har bedt lovutvalget om en uttalelse knyttet til håndhevingen av NIF og øvrige organisasjonsledds regelverk og lovnormer vedrørende avholdelse av årsmøter/ting i lys av pandemien. Offentlige helsemyndigheter har vedtatt både råd og begrensninger blant annet knyttet til adgangen til å avholde fysiske møter, og det er ventet at ytterligere begrensninger vil kunne bli vedtatt. Dette vil kunne gjøre det umulig eller vanskelig årsmøter/ting som fysiske møter innenfor den fristen som er satt i organisasjonsleddets egen lov.

Administrasjonen har bedt lovutvalget vurdere om organisasjonsleddene kan utsette avholdelse av årsmøter/ting til etter den fristen som organisasjonsleddets lov selv setter.

Lovutvalgets uttalelse:

Det vises innledningsvis til uttalelse i sak 21/20.  Pandemien er, etter lovutvalgets oppfatning, en hendelse som i rettslig sammenheng er en unntakssituasjon som gir anledning til å utsette gjennomføringen av årsmøter/ting til etter den frist som er angitt i organisasjonsleddets egen lov.

De som er i hjemmekarantene vil ikke lenger bli testet og skal heller ikke kontakte helsevesenet med mindre de har behov for helsehjelp. Les mer om Helsedirektoratets testkriterier. 

Det nye koronaviruset smitter på samme måte som forkjølelse og influensa, gjennom dråpe- og kontaktsmitte. Folkehelseistituttet opererer med en smittsomhetsrate på rundt to - altså at en smittet person gir opphav til to nye smittede dersom det ikke iverksettes tiltak. Det smitter:

Gjennom luften, for eksempel ved at en syk person hoster og nyser og du puster inn viruset eller det kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn.

Gjennom direkte kontakt, hvis en syk person har viruset på hendene og har fysisk kontakt med andre.

Gjennom gjenstander. Viruset kan også overføres indirekte hvis en syk person for eksempel har hostet på inventar eller har viruset på hendene og tar på gjenstander. Det er ifølge det europeiske smittevernbyrået uklart hvor lenge viruset overlever på gjenstander, som for eksempel et dørhåndtak eller en handlevogn. Det europeiske smittevernbyrået skriver at «forskning antyder at koronavirus kan overleve på overflater i noen timer eller opptil flere dager». Type overflate, temperatur og fuktighet kan imidlertid påvirke hvor lenge det overlever.

 

 

Folkehelseinstituttets hovedtips er at god hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for å få luftveisinfeksjoner - og også koronaviruset. Det er det første og viktigste tiltaket.

Du bør, når det er mulig, holde minst én meters avstand til personer med luftveissymptomer.

God håndhygiene er viktig. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt hvis du har vært ute blant folk.

Antibac, altså hånddesinfeksjon, er et alternativ dersom du ikke kan vaske hendene.

De anbefaler alle som hoster å hoste eller nyse inn i et papir og kaste det rett i en søppelpose etter bruk. Hvis du ikke har papir, er alternativet å hoste inn i albuekroken - aldri i hendene.

Les informasjon på www.olympiatoppen.no