Lek og aktiviteter tilpasset barnets utviklingsnivå
Lek og aktiviteter tilpasset barnets utviklingsnivå

Oppstarts- og utviklingsstøtte Allidrett

Oppstart- og utviklingsstøtte gis til allidrett som tilbyr idrettsaktiviteter for barn, fra og med det året de fyller 6 år til og med det året de fyller 12 år, og ungdom fra og med det året de fyller 13 år til og med det året de fyller 19 år.

Allidrett for barn

Allidrett for barn er et variert aktivitetstilbud hvor barn får prøve flere ulike idretter i flere miljøer, for eksempel i sal, i skogen, på løkka, på snø, på is eller i vann. Det legges vekt på å utvikle en god grunnmotorikk gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnets utviklingsnivå. En allidrett kan organiseres av et fleridrettslag, et særidrettslag eller et samarbeid mellom flere idrettslag. Et idrettslag kan ha allidrettsgrupper for barn, for ungdom og for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser.

 

Allidrett for ungdom

Allidrett for ungdom er et lavterskelkonsept hvor ungdom kan trene ulike idretter/aktiviteter i minst 20 uker i løpet av ett år. 

Mange ungdommer kan tenke seg å fortsette lenger med aktivitet i idrettslaget, dersom tilbudet er variert, ungdom selv definerer hvilke aktiviteter eller idretter de ønsker å drive med, hvor ofte og i hvilken form. Løsningen på dette er samlet i et konsept som heter allidrett. En allidrett kan organiseres av et fleridrettslag, et særidrettslag eller et samarbeid mellom flere idrettslag. Et idrettslag kan ha allidrettsgrupper for barn, for ungdom og for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser. Idrettslag kan søke om midler av Idrettsforbundet for å få i gang eller utvikle allidrett.

NIF ønsker å stimulere til at flere idrettslag starter opp eller videreutvikler Allidrett for barn og Allidrett for parautøvere. Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om oppstartstøtte og utviklingsstøtte til dette.

Idrettslag kan søke om støtte til: 

- Allidrett for barn

- Allidrett for kun parautøvere, barn

Oppstartsstøtte

Idrettslag kan søke om oppstartstøtte for å starte opp med Allidrett for barn, samt Allidrett med kun parautøvere. Idrettslag som ikke har mottatt oppstartsstøtte tidligere, kan søke om dette. 

Beløpene er som følger:

Kr. 11.000,- for Allidretter med færre enn 50 barn.

Kr. 16.000,- for Allidretter med 50 barn eller fler.

Et idrettslag kan få tildelt oppstartsstøtte kun én gang for en barnegruppe og én gang for en paragruppe, barn.

Utviklingsstøtte

Allidretter for barn og Allidretter for kun parautøvere som allerede har mottatt oppstartsstøtte kan søke om utviklingsstøtte til ulike formål, som:

 • Utvidelse i alderstrinn.
 • Utvidelse i aktivitetstilbud eller omfang. For eksempel flere idretter i årsplanen eller tilbud i et større geografisk område.
 • Inkludere barn med funksjonsnedsettelse eller andre særskilte behov i Alidrettsgruppa. 
 • Kompetansehevende tiltak for trenere/ledere*.
 • Tilrettelegging av en utebasert Allidrett som tilbyr ute-aktiviteter hele eller store deler av året.
 • Gjenoppstart av Allidrett som ikke har hatt aktivitet på ett år eller mer.  

*Ta kontakt med din respektive idrettskrets/særidrett for nærmere informasjon om kurs og andre kompetansetiltak.

Utviklingsstøtten er kr 8.500,-.

For både oppstarts- og utviklingsstøtte

 • Det gis kun oppstarts-og utviklingsstøtte til én Allidrett for barn og én Allidrett for kun parautøvere per idrettslag (samt tilsvarende for ungdom), uavhengig av antall utøvere eller antall grupper.
 • Et idrettslag kan få tildelt oppstarts- og utviklingsstøtte kun to ganger over en tre-årsperiode.
 • Et idrettslag kan søke om oppstarts- eller utviklingsstøtte kun én gang per kalenderår.
 • Det er ingen søknadsfrister. Idrettslag kan søke hele året.
 • Det gis ikke oppstarts- eller utviklingsstøtte til SFO/AKS (Skolefritidsordning/Aktivitetsskole), altså tilbud i regi av idrettslag eller allidretter som er en del av SFO/AKS.

Søknadsprosedyre

 • Søknaden sendes fra søker til respektiv idrettskrets for kvalitetssikring og vurdering.
 • Idrettskretsen innstiller søknaden til "godkjent", "trenger revidering" eller "avslått" ut fra gjeldende kriterier. 
 • Innstilles søknaden til "trenger revidering", får idrettslaget en epost med kommentar fra idrettskretsen om hva som må utbedres i søknaden.  
 • Søknaden sendes kun fra idrettskretsen til NIF når den er godkjent av idrettskretsen. 
 • NIF gjør den endelige innstilling til "godkjent", "trenger revidering" eller "avslått" før en eventuell støtte betales ut.
 • Idrettskrets registrerer nye Allidretter i idrettens database.
 • NIF foretar utbetaling ved godkjente søknader.

Forventet behandlingstid er 3-6 uker.

Det kan også søkes støtte til Allidrett for ungdom.

Oppstartstøtte

Idrettslag kan søke om oppstartstøtte for å starte opp med allidrett for ungdom, samt allidrett med kun parautøvere. Idrettslag som ikke har mottatt oppstartsstøtte tidligere, kan søke om dette. 

Beløpene er som følger:

Kr. 11.000,- for allidretter med færre enn 50 ungdom.

Kr. 16.000,- for allidretter med 50 ungdom eller fler.

Et idrettslag kan få tildelt oppstartsstøtte kun én gang for en ungdomsgruppe og én gang for en paragruppe, ungdom.

 

Utviklingsstøtte

Allidretter for ungdom og allidretter for kun parautøvere som allerede har mottatt oppstartsstøtte kan søke om utviklingsstøtte til ulike formål, som:

 • Utvidelse i alderstrinn
 • Utvidelse i aktivitetstilbud eller omfang
 • Integrering av ungdom med funksjonsnedsettelse i denne gruppen
 • Tilrettelegging av en utebasert allidrett som tilbyr uteaktiviteter hele året
 • Gjenoppstart av allidrettstilbud som ikke har hatt aktivitet på ett år eller mer
 • Kompetansehevende tiltak for trenere/ledere

Utviklingsstøtten er kr. 8.500,-.  

Ta kontakt med respektiv idrettskrets/særidrett for nærmere informasjon om kurs og andre kompetansetiltak.