Tilskudd til særidrett/regioner

Fylkestilskudd til særforbund, særkretser og særidrettsregioner i Troms og Finnmark idrettskrets

På grunn av Covid-19 situasjonen har styret i TFIK har vedtatt å tildele hele tildelingssummen til særkretser/regioner basert på hovedfordelingsnøkkelen, antall idrettslag og antall medlemmer

Idrettskretstinget 18.11.19 vedtok følgende kriterier for tildeling av fylkesmidler til særidretten:

I) 65 % av fylkesmidler til særidretten tildeles til alle organisasjonsledd (Særkrets/ region) basert på tildelingskriteria: grunntilskudd til alle: kr.6.000, resterende sum tildeles slik: 50% av summen fordelt på antall idrettslag + 50% av summen fordeles på aktivitetstall

II) 35 % av fylkesmidler til særidretten tildeles etter søknad, der kriterier settes etter:
A) til enhver tid felles mål for idretten (TF IK «Idrettens skal»)
B) aktivitet særidretten skaper regionalt

Kriterier til II) utarbeides og vedtas av det nye styret for Troms og Finnmark IK. Ordningen evalueres i

lag med særidrettene i løpet av tingperioden.


Styret i Troms og Finnmark idrettskrets har vedtatt følgende kriterier for punkt II):

 1. Økonomi som barriere

a) Søker må utarbeide en egen strategi og plan for arbeidet med kostnadsreduksjon i idrettslagenes aktivitet.
Søker har gjennomført tiltak som bidrar til at idrettslagene reduserer barn og unges deltakerkostnader.
Poengtildeling: Antall tiltak som medfører lavere krav til utstyr, hindrer dyre reiser, andre tiltak der SK/R setter fokus på tema i møter med idrettslag.

 1. Allsidighet i barneidretten

a) Søker har lagt til rette for samarbeid innenfor barne- og ungdomsidrett og motivert idrettslag til å ha et Allidretts-tilbud (i henhold til Norges idrettsforbunds kriterier for Allidrett/ tidligere Idrettsskole).
Poengtildeling: Hvor mange idrettslag, med medlemskap i særidretten, har et Allidretts-tilbud.

b) Søker arbeider aktivt for at idrettstilbud for barn mellom 6-12 år ikke er helårsidrett, slik at barn kan velge å delta i flere idretter/ aktiviteter.
Poengtildeling: Tiltak der søker bidrar aktivt for allsidighet i barneidretten.

 1. Kompetanse

a) Søker gjennomfører trener-, og dommerutdanning med geografisk spredning.
Poengtildeling: Utførte treningsutdanningstiltak og dommerutdanningsstiltak

b) Søker arbeider aktivt for å rekruttere og utdanne unge ledere til verv i idrettslag, idrettsråd, særkrets og region, herunder motivere idrettslag til å sende ungdom på lederkurs for ungdom.
Poengtildeling: Antall idrettslag som deltar med ungdom i Lederkurs for ungdom.

 1. Verdier

Søker har utarbeidet en egen strategi og plan for å gjøre idrettens verdier og holdningsskapende arbeid kjent.

a) Poengtildeling: Antall tiltak der søker har hatt forebygging av seksuell trakassering som tema i møter med idrettslag.

b) Poengtildeling: Antall antidoping-tiltak som søker eller søkers idrettslag har gjennomført.

c) Poengtildeling: Antall tiltak som søker har gjennomført for å øke kvinneandel blant ledere og trenere.

 1. Felles aktivitet

a) Poengtildeling: Antall aktivitetssamlinger som søker har gjennomført (ikke konkurranser).
Tiltak gir 1 poeng for 30 eller flere deltakere, ½ poeng for 10-29 deltakere.


SØKNADSPROSESS OG TILDELING

 1. 65%-potten tildeles etter 1. august etter tildelt sum i vedlagt matrise.
  Særkrets/ særidrettsregion må sende inn følgende:
  - protokoll fra årsmøte, regnskap og årsberetning 
  - sendes til tromsogfinnmarkik@idrettsforbundet.no
  - siste frist for innsendelse: 15.november
  - uavhentede midler fordeles til SK/R som har levert søknad, etter samme kriterier

 2. 35%-potten tildeles særkretser, regioner og særforbund med idrettslag i TFIK. Poengtildeling gis for gjennomførte tiltak i henhold til punkt 1-5.
  Tiltak gir 1 poeng for 10 eller flere deltakende idrettslag, ½ poeng for 3-9 deltakende idrettslag.
  Totalt antall godkjente søknadspoeng gir et kronebeløp beregnet ut fra antall søknader og tilgjengelig tildelingspott.
  Søker sender søknad i elektronisk portal (sendes ut i august/september)
  Søknadsfrist 15. november


Dokumentasjon

Gjennomførte tiltak dokumenteres ved å legge med planer og for eksempel deltakerlister, invitasjon m.m. Regnskap skal kunne fremlegges ved forespørsel.

 

 

Ekstra tilskudd for 2020 for kompensasjon tapte inntekter

 

Til tross for at det er gode kompensasjonsordninger for idrettsorganisasjoner så ser Troms og Finnmark idrettskrets at den økonomiske situasjonen kan bli krevende for noen særkretser/regioner i 2021 pga stopp/nedgang i idrettsaktiviteten, og dermed tapte inntekter.

Idrettskretsen har gjort noen bevisste innsparinger i 2020 pga mindre aktivitet. En av våre hovedoppgaver er å arbeide for gode rammevilkår for idretten i vårt område.

Vi har derfor valgt å gi dere særkretser/regioner som har hatt vesentlig tap av inntekter pga Covid-19 mulighet til å søke på ekstra tilskudd fra oss.

Les mer HER