Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

- Hva sier Senterpartiet?

friidrettbannerSP.jpg

Ambisiøs og forutsigbar anleggsplanlegging

Behovsplanen for idrett og friluftsliv har blitt et godt verktøy for planlegging av idrettsinvesteringer i Oslo kommune. Planen gir en god oversikt over status for anleggsdekning og fremtidige behov. Handlingsprogrammet i planen følges opp med avsetninger i økonomiplanen.

Spørsmål 1:
Vil partiet videreføre dagens plansystem og sikre forutsigbarhet og fremdrift for anleggsutviklingen i byen?

  • Oslo Senterparti vil sikre forutsigbarhet og fremdrift i anleggsutviklingen i Oslo. Byen trenger flere idrettsanlegg, og mange av de eksisterende anlegg trenger oppgradering.

Spørsmål 2:
Vil partiet videreføre satsingen på lokale idrettsanlegg med en årlig avsetning på minimum 1. mrd. kroner per år i perioden 2020 – 2023?

  • Oslo Senterparti vil bruke minimum 1 mrd kroner per år i neste 4 års periode for å utvikle byens idrettstilbud. Alle bydeler skal ha tilstrekkelig med idrettsanlegg til at barn, unge og voksne kan utøve minst en idrett i sitt nærmiljø.

Støtte til anleggsprosjekter i regi av idrettslag

Ordningen med støtte til anleggsprosjekter i regi av idrettslag har vært en suksess. I 2018 og 2019 er ordningen betydelig underfinansiert, og det er behov for å øke den årlige potten til fordeling.

Spørsmål 3:
Vil partiet sikre økt bevilgning slik at godkjente prosjekter ikke må vente på tildeling av kommunal støtte?

  • Ja, Oslo Senterparti vil ha fortgang i behandling av søknader om tilskudd til idrettsanlegg.

Byplanlegging for idrett og aktivitet

En sentral målsetting for Oslo Idrettskrets er at barn i Oslo skal kunne være idrettsaktive i sitt eget nærmiljø. Vi mener at idrettsanlegg er nødvendig sosial infrastruktur som kommunen må sikre arealer til gjennom god planlegging, på samme måte som for skoler og barnehager.

Spørsmål 4:
Støtter partiet målsettingen om at alle barn i Oslo skal kunne drive med idrett der de bor?

  • Ja, Senterpartiet er for tilbud nær folk også i Oslo, og Oslo Sp vil at alle barn, unge og voksne skal kunne utøve minst en idrett i sitt nærmiljø.

Spørsmål 5:
Hvordan mener partiet at målsettingen evt. kan nås?

  • Oslo Senterparti mener at infrastruktur som barnehager, skoler, sykehjem, idrettsanlegg og veisystem må være på plass når nye boliger og kontorer bygges i Oslo. Kravene om skole, barnehage, sykehjem, idrettsanlegg og infrastruktur må henge sammen med utbygging av boliger for å få gode bomiljøer for alle og oppføres og være i drift samtidig.

Filipstad planlegges for 2900 boliger og med en skole for 840 elever – men svært liten plass til nye idrettsanlegg. Samtidig vet vi at Frogner bydel allerede er det området med den svakeste anleggsdekningen i byen.

Spørsmål 6:
Er partiet enige med Oslo Idrettskrets i at barna som skal vokse opp på Filipstad og i Frogner bydel skal få mulighet til å trene og konkurrere i eget nærmiljø?

  • Ja, Oslo Sp er opptatt av at man skal bo der man vil, og ha tjenester nær der man bor. Det gjelder også idrettsanlegg. Barn skal ikke behøve å transporteres langt ut av sitt nærmiljø for å kunne være fysisk aktiv, og ha en meningsfylt fritid.

Spørsmål 7:
Hvis ja. Hvordan vil partiet sikre plass til arealkrevende idrettsanlegg, som for eksempel fotballbaner, i bydelen?

  • Oslo Senterparti vil at innbyggere og frivilligheten skal være med kommunen og utbyggere i utformingen av nye byutviklingsområder. Da kan det fra starten av legges inn idretts- og rekreasjonsområder. Det er deltagende byutvikling i praksis. Oslo Sp ser at det kan være vanskelig å få til endringer i områder som allerede er vedtatt utbygget, I vedtatte planer vil vi sammen med Oslo Idrettskrets, utbygger og innbyggere lete fram areal til f.eks. fotballbaner, i alle fall for de minste barna.

Gratis adgang til kommunale anlegg

Det er svært viktig at idrettsanleggene stilles gratis til disposisjon for idretten. Dette er et prinsipp som med noen få unntak er gjeldende i Oslo. Gratis anleggstilgang er et vesentlig bidrag som gjør det mulig for idrettslagene å holde deltageravgiften på et rimelig nivå.

Spørsmål 8:
Vil partiet sikre at kommunale anlegg fortsatt skal være gratis for barn og unge i Oslo?

  • Ja, det er viktig for at alle skal kunne delta på like fot. Idretten skal ikke være delt etter foreldrenes økonomi, alle barn og unge skal kunne delta.

Økonomiske barrierer og organisasjonsunderskudd

Oslo er kommunen i Norge med flest fattige barn, og mange av dem har minoritetsbakgrunn. Barn og ungdom som vokser opp i familier med dårlig råd, deltar mindre i fritidsaktiviteter og har mindre sosial omgang med venner enn andre. Fattigdom fratar både barn og voksne muligheter for deltagelse som fører til at de ekskluderes fra sosiale fellesskap. I Oslo er det tydelige forskjeller mellom ulike deler av byen i levestandard, og sammenhengen mellom levestandard og deltagelse synes godt i idrettens medlemsregister. Oslo Idrettskrets ser med bekymring at idrettslagene flere steder i byen sliter med ordinær drift, og at det er store forskjeller på aktivitetstilbudet omkring i byen. Oslo Idrettskrets har iverksatt et forsterket klubbutviklingsprogram for å løfte idrettstilbudet i deler av byen som trenger det. Samtidig ser vi at det er behov for å etablere en tilskuddsordning for hele byen, som gjør at barn fra fattige familier kan delta i idrettsaktiviteter.

Spørsmål 9:
Vil partiet støtte idrettskretsens arbeid med idrettsløft i bydelene?

  • Ja, Oslo Senterparti vil at frivilligheten, slik som idretten, skal være med på det løftet Oslo trenger for å redusere forskjellene i byen, både geografiske og økonomiske og sosiale

Spørsmål 10:
Vil partiet innføre en byomfattende tilskuddsordning slik at barn fra fattige familier kan delta i idrettsaktivitet?

  • Ja. I tillegg bor mange av disse i kommunale utleieboliger. Ved å redusere husleia i kommunale utleieboliger, vil de som bor i kommunens utleieboliger få bedre råd, blant annet for at barna kan delta i idretten.